Středa, 29. září, 2021

Vnitro vydalo manuál k postihům za přestupky. Květnové opatření s ochranou dýchacích cest bylo podle NSS nezákonné

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Manuál k řešení přestupků proti ob den se měnícím, soudy rušeným a ministerstvem zdravotnictví zaváděným opatřením podle kolidujících zákonů vydalo ministerstvo vnitra. Stanovisko doporučuje projednávat příkazem na místě jen nesporné právní regulace, což je povinnost mít zakrytý nos a ústa. Vzhledem k právním turbulencím se jako vhodné jeví zbytek předat krajským hygienickým stanicím podle zákona o obecní policii, radí vnitro.

Opatření o povinné ochraně dýchacích cest, které platilo na začátku května, bylo kvůli nedostatečnému odůvodnění a chybějící analýze rizik, bylo ale také v rozporu se zákonem. Nejvyšší správní soud (NSS) v pátek vyhověl návrhu muže z Brna a zpětně konstatoval nezákonnost mimořádného opatření, které vydalo ministerstvo zdravotnictví.

S podobnou argumentací už NSS dříve upozornil na nezákonnost řady jiných opatření proti šíření koronaviru, včetně povinnosti zakrývat si nos a ústa rouškou či respirátorem v jiném období. Dané omezení považuje v principu za možné, musí však být důkladně odůvodněné. V opatření účinném od 3. do 9. května patřičné odůvodnění chybělo.

„NSS konstatuje, že napadené opatření neobsahuje jakoukoli ucelenou analýzu epidemické situace, o niž by se ukládaná povinnost opírala, ani na ni neodkazuje. … Požadavek na provedení analýzy epidemické situace pandemický zákon nestanoví samoúčelně. Tato analýza je nezbytná pro případné posouzení přiměřenosti zavedených opatření,“ stojí v rozhodnutí.

Chyběla také jasná formulace rizik spojených se šířením viru na jedné straně, a dlouhodobým nošením respirátorů a roušek na druhé straně. Opatření navíc dostatečně nevymezilo, jakou ochranu dýchacích cest mají lidé nosit a proč je nezbytná i v situaci, kdy člověk sám nebo s rodinou prochází zastavěným územím.

Kolize zákonů

Rozsáhlé stanovisko k posuzování přestupků vydalo ministerstvo vnitra už 24. května 2021. Řeší se v něm souběh či kolize různých zákonů, podle kterých jsou v různém čase vydávána opatření ministerstva zdravotnictví. Právě tak, tedy různě, je upravováno přestupkové řízení. „Obecně lze doporučit, vzhledem ke značně turbulentním změnám přijímaných mimořádných opatření a s ohledem na možnou kolizi zákona o ochraně veřejného zdraví a tzv. pandemického zákona, příkazem na místě projednávat výhradně ta protiprávní jednání, u kterých je jednoznačná a nesporná právní regulace,“ stojí v materiálu ministerstva vnitra.

„Ke dni 24. května 2021 je to zejména porušení povinností mít zakrytá ústa ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví v návaznosti na § 92n zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 243/2020 Sb. V ostatních případech se jako vhodnější postup jeví využití § 10 zákona o obecní policii, zvláště přihlédneme-li k faktu, že správním orgánem, ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví a pandemického zákona je krajská hygienická stanice,“ doporučuje vnitro policistům.

Postup podle §10 zákona o obecní policii znamená povinnost strážníka oznámit do 60 dnů informaci o spáchaném a důkazy doloženém přestupku příslušnému správnímu orgánu.

Povinnost nosit roušky podle zákona o ochraně zdraví

Proč je povinnost nosit respirátory a roušky tak jednoznačná? Protože ji na rozdíl od většiny ostatních zákazů a příkazů ministerstvo zdravotnictví vydalo pouze podle jednoho zákona, a to podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

„Dále je třeba upozornit, že mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu ze dne 5. května, č.j.: MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, bylo vyhlášeno pouze podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Porušení povinností stanovaných tímto mimořádným opatřením tak jsou strážníci i po 10. květnu 2021 oprávněni projednávat příkazem na místě podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, pouze jako přestupky podle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.,“ vysvětluje k tomu ministerstvo vnitra.

Takový postup je spíše výjimečný, zdravotnictví jedná většinou podle pandemického zákona nebo podle obou zákonů.

Zdravotnictví jedná podle obou zákonů najednou

Tzv. pandemickým zákonem schválili poslanci postup, kdy jsou v § 12 oprávněni projednávat přestupek strážníci a policisté stejně jako hygienici, přičemž policisté mohou vystavit příkaz na místě:

(1) Přestupek podle tohoto zákona projednává krajská hygienická stanice.

(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

(3) Příkazem na místě může přestupek podle tohoto zákona projednávat též orgán Policie České republiky nebo strážník obecní policie.

Jenže to předpokládá, že ministerstvo zdravotnictví vydá opatření podle pandemického zákona. Což se někdy děje, jindy ne a zdravotnictví jedná podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví. A jindy zase podle obou předmětných zákonů současně.

Také zákon o ochraně veřejného zdraví zakládá povinnost strážníků a policistů, ale ke zcela jiné skupině jednání. Policisté musí stanovit, který ze zákonů byl porušen a podle kterého bude vedeno přestupkové řízení.

Strážník musí jednání přiřadit k některému ze zákonů

Ministerstvo vnitra proto ve stanovisku rozebírá jedno opatření za druhým, aby pro policisty a strážníky identifikovalo, zda a jak mají vést přestupková řízení. „Ve vztahu k činnostem obecní policie je třeba uvést, že mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 24. května, č.j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, je vydáno na základě obou výše uvedených zákonů, tj. jak s odkazem na ustanovení § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, tak i s odkazem na ustanovení § 2 odst. 2 pandemického zákona,“ upozorňuje vnitro.

„Při zjištění porušení povinností stanovených tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR 14601/2021-113/MIN/KAN, tak je třeba na základě ustanovení § 69 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 2 odst. 2 pandemického zákona rozlišovat, který zákon byl konkrétním protiprávním jednáním porušen a podle kterého zákona tedy má být řešeno zjištěné protiprávní jednání,“ pokračuje v návodu pro strážníky a policisty ministerstvo vnitra.

Jedno opatření, různé skutkové podstaty, různé zákony

Poté na předmětném opatření vnitro demonstruje další postup: „Ve vztahu k povinnostem uvedeným v předmětném Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, je třeba uvést, že porušení povinností stanovených jeho čl. I odst. 4 písm. a), b), c), e), f), h), odst. 5, 8, 11, 13 a 17  zakládá skutkovou podstatu přestupku podle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, který jsou strážníci obecní police s odkazem na ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, oprávněni projednávat příkazem na místě,“ uvádí stanovisko s tím, že při neprojednání na místě se věc postoupí hygienikům.

To se ovšem netýká skutků mimo povinnosti a) – h), odstavec 5, 8, 11, 13 a 17 stanovené ministerským opatřením: „Ve vztahu ke zbývajícím povinnostem podle uvedeného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, je třeba uvést, že jejich porušení naplňuje znaky skutkové podstaty přestupků podle ustanovení § 10 a § 11 pandemického zákona. Uvedené přestupky jsou strážníci obecní policie oprávněni projednávat podle ustanovení § 12 odst. 3 pandemického zákona příkazem na místě. V případě neprojednání takových přestupků příkazem na místě, se tyto oznamují podle § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, příslušné krajské hygienické stanici, která je příslušná k jejich projednání,“ pokračuje vnitro v osvětlování postupů pro strážníky a policisty.

Úplné stanovisko ministerstva vnitra je zde.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY