Středa, 29. září, 2021

Děčínská soudkyně úřadovala z chodby, obvinila předsedkyni z bossingu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Velmi nezvyklou situaci mohli vidět ti, kteří se v těchto dnech pohybovali v budově Okresního soudu v Děčíně (OS). Jedna ze soudkyň tohoto soudu se totiž rozhodla, že bude úřadovat z chodby, z místa přímo naproti kanceláři předsedkyně soudu Diany Fujdiak. Soudkyně Radka Mazurková se totiž odmítá přestěhovat ze své bývalé kanceláře, a i z tohoto důvodu podala také návrh na vydání předběžného opatření, které jí má kancelář vrátit zpět.

„Navrhovatelka je dlouhodobě cílem šikanózního chování předsedkyně, která se svým nemravným, nevhodným a protiprávním jednáním snaží o vzbuzení respektu u dalších soudkyň a soudců, ostatního justičního personálu a zaměstnanců soudu tím, že ‚zpacifikuje‘ navrhovatelku, která jí v nepromyšlených krocích a opatřeních klade odpor zejména tím, že výsledky činnosti předsedkyně na grémiích nahlas komentuje, vyjadřuje své názory odlišné od názorů předsedkyně v hromadných mailových diskuzích či žádá vysvětlení konkrétních kroků předsedkyně, které jsou dle jejího názoru nezákonné,“ stojí v úvodu návrhu Mazurkové na vydání předběžného opatření z 9. července.

„Ohledně vzneseného obvinění konstatuji, že naše vztahy s Mgr. Mazurkovou se velmi zhoršily na konci loňského roku, kdy mj. odmítla převzít službu dosažitelnosti stanovenou rozvrhem práce. Ještě k výraznějšímu zhoršení došlo poté, kdy jsem na ni podala kárnou žalobu, kterou jsem odůvodnila průtahy ve vyřizování opatrovnické agendy, konkrétně nedodržování lhůty pro vyhotovení rozhodnutí v cca 150 případech. V současné době mgr. Mazurková podala návrh na nařízení předběžného opatření, které je v současné době předloženo krajskému soudu s námitkou podjatosti a dále na mě pravděpodobně podala trestní oznámení, jelikož včerejšího dne mě vyslýchala Policie ČR,“ uvedla k tomu pro Českou justici předsedkyně děčínského soudu Diana Fujdiak.

Na 11 stránkách zmíněného návrhu na „předběžko“ soudkyně Mazurková popisuje, proč se rozhodla k tomuto kroku a také proč bude následovat antidiskriminační žaloba.

Mluvčí soudců, kteří nesouhlasí s předsedkyní

Podle Mazurkové si na ní předsedkyně soudu Fujdiak měla jednoduše, jak se říká „zasednout“, a vybrat si ji jako cíl své šikany, která má mít různé podoby. Příčinu pak soudkyně spatřuje v tom, že po nástupu Fujdiak do funkce předsedkyně soudu se Mazurková stala „mluvčí“ té části soudců, kteří nesouhlasili s některými jejími kroky ve funkci.

Soudkyně Mazurková pak předsedkyni Fujdiak konkrétně vyčítá, že jí odepřela zapůjčení klíčů od budovy soudu a zrušila jí také bezpečnostní kód pro vstup. Mazurková se totiž odmítá zapisovat při příchodu do budovy soudu.

Dále jí měla předsedkyně soudu zrušit od prosince minulého roku do června toho letošního vzdálený přístup do justičních systémů, což soudkyni mělo komplikovat práci zejména v době, kdy byla dlouhodobě zdravotně indisponována.

Mazurková také předsedkyni vyčítá, že ji přeřadila změnou rozvrhu práce z opatrovnického úseku od 1. června letošního roku na úsek trestní, aby toto opatření ovšem záhy zrušila, a od 1. července byla Mazurková opět navrácena na původní agendu.

Jako další projevy bossingu pak uvádí změnu jednacích dnů, aniž by to s ní předsedkyně konzultovala, údajné „obtěžování“ předsedkyní v jednací síni před účastníky jednání, v němž Mazurková rozhodovala a na závěr všeho pak vystěhování z kanceláře bez jejího souhlasu.

Kancelář znamená prestiž

„Změna kanceláře představuje na tak malém soudu, jakým Okresní soud v Děčíně je, téměř společenskou událost. Svým způsobem manifestuje ‚profesní a společenský‘ kredit; existují prostory pro výkon práce soudce optimální, ty s nižším stupněm komfortu by bylo možno označit za přijatelné a pak existují i prostory vysloveně nevhodné. Z toho, jakou místnost může soudce pro výkon funkce využívat, mohou pak nejen ostatní zaměstnanci soudu, ale i laická a odborná veřejnost (zejm. místní advokáti znalí poměrů) usuzovat, jaké důvěry soudce požívá. Samozřejmě jde o hledisko, na něž soudce nemá brát se zřetelem ke svému ústavnímu postavení zřetel, ale tento fakt je bohužel v souladu s nízkými pohnutkami předsedkyně, jak navrhovatelku společensky a profesně degradovat, vyčlenit z kolektivu a nastolit takové podmínky, které by (zřejmě) měly navrhovatelku donutit k rezignaci na svoji funkci,“ uvádí se v návrhu.

Okresní soud v Děčíně Foto: Okresní soud v Děčíně

Kancelář, která ji byla nově přidělena, je podle Mazurkové nevyhovující pro práci soudce: neumožňuje setkávání se s ostatními soudci za účelem tříbení si názorů, okolo musí projít všichni účastníci řízení a neumožnuje soustředěnou práci i proto, že do ní doléhá hluk z ulice a není větratelná.

Z tohoto důvodu žádá soudkyně Mazurková, aby jí byla předběžným opařením navrácena její původní kancelář. Obává se totiž „úskočného jednání“ předsedkyně, která by mohla mezitím změnit účel jejího využití.

Bossing a šikana

„Navrhovatelka je přesvědčena, že shora uvedené chování odpůrkyně představuje ve svém souhrnu, jakož i jednotlivě – zde svévolné rozhodnutí o přemístění a využívání jiné místnosti (kanceláře) – tzv. bossing, tj. šikanózní chování nadřízené vůči podřízenému zaměstnanci – a takové chování shledává (obzvláště v soudním orgánu) za nemravné, nepřijatelné, zapovězené a zákonem reprobované,“ konstatuje se dále v návrhu, který avizuje podání antidiskriminační žaloby, v níž bude požadovat, aby se předsedkyně zdržela dalších takových kroků a za ty stávající se omluvila.

Předsedkyně soudu Fujdiak obvinění soudkyně Mazurkové odmítá (blíže rozhovor na konci článku). A není to první spor, který u soudu Mazurková se svými „nadřízenými“ vede. Již v minulosti podala správní žalobu proti výtce, která jí byla uložena za průtahy. Protože ovšem byla uložena soudkyní, která byla výkonem funkce předsedkyně soudu pouze pověřena tehdejším předsedou krajského soudu, Nejvyšší správní soud (NSS) uložení výtky zrušil, neboť byla podle jeho rozhodnutí uložena nezákonně, osobou k tomu neoprávněnou.

Jak zjistila Česká justice, soudkyni Mazurkové uložil výtku také někdejší předseda Nejvyššího soudu (NS) Pavel Šámal. Mazurková totiž odmítla splnit povinnost podat majetkové přiznání, neboť tuto povinnost považovala za neústavní.

Podle zdrojů České justice z děčínského soudu si na Mazurkovou stěžovali u předsedkyně soudu někteří její kolegové, a to pro její hlučnost a konfliktnost. Problém shrnují konstatováním, že soudkyně Mazurková má být jednoduše přísnější k ostatním než k sobě samé. Dobrý vtahům na soudu nepřispělo ani dlouhodobá nemoc Mazurkové, kdy se musela část jejích spisů přerozdělit mezi kolegy.

Na stranu druhou je skutečností, že děčínský okresní soud patří k těm s nejhoršími výsledky v zemi a situace se nelepší. Správu soudu stíhají opakované personální změny, soud nemá ani plnohodnotné vedení, kdy dvě soudkyně jsou výkonem místopředsednické funkce toliko pověřeny.

O situaci na OS v Děčíně je zpravena i předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem Lenka Ceplová, která jednala i se soudcovskou radou, jejíž názor na věc chtěla znát. „Víme o tom konfliktu a děláme vše pro to, aby se deeskaloval,“ uvedla k tomu předsedkyně KS Ceplová.

Předsedkyně děčínského soudu: Na Mazurkovou si stěžovali její kolegové

Jaké opatření paní magistře Mazurkové navrhujete v kárné žalobě?
V kárné žalobě navrhuji snížení platu o 30 % po dobu jednoho roku, kdy magistra Mazurková byla postižena výtkou předsedy NS ČR, ke které lze přihlížet.

Paní magistra Mazurková vám konkrétně vyčítá, že jste ji v době její indispozice přeřadila na trestní úsek.
Po projednání s magistrou Mazurkovou byla s účinností od 1. 6. 2021 přeřazena na trestní úsek, kdy se o tento úsek aktivně v průběhu rozhovoru zajímala. Projednání si magistra Mazurková nahrávala. Soudcovská rada s tímto vyslovila souhlas. Na změnu rozvrhu práce magistra Mazurková reagovala velmi negativně a bouřlivě. Proto byla přeřazena zpět na úsek opatrovnický.

Dále vám vyčítá, že jste změnila její jednací dny.
Jednací dny měla magistra Mazurková pondělí, středa a pátek. Z důvodu nástupu nových soudců jí byl odebrán jeden jednací den – pondělí.

Jaký byl důvod jejího přestěhování z původní kanceláře?
Magistra Mazurková byla přestěhována poté, co si soudci opakovaně stěžovali na její hlučný projev na chodbě i v kancelářích. Přestěhována byla do samostatné kanceláře, kde již tři soudci v předcházejících letech pracovali. V té však ona odmítá pracovat a toto pondělí ostentativně seděla na chodbě před mou kanceláří na pohovce (zutá a s notebookem na klíně).

Prý jste měla přijít do jednací síně během jednání a požadovat od ní před účastníky převzetí listin.
Dokumenty jsem se pokoušela magistře Mazurkové několikrát předat v mé kanceláři, ovšem bez úspěchu. S ohledem na velmi omezené možnosti magistru Mazurkovou zastihnout na soudě, jsem jí dokumenty předala v jednací síni, kde nebyli žádní účastníci, jen zapisovatelka.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY