Pondělí, 2. srpna, 2021

Do Centrální evidence exekucí budou zapsáni i věřitelé, změní se poplatky za výpisy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stát zavádí nové druhy výpisů z Centrální evidence exekucí (CEE) i nové poplatky. Změní se i zápisy. Nově budou do evidence zapisováni i oprávnění. K jejich datům budou mít přístup jen dlužníci na žádost a po předložení dokladů. Důvode je boj proti sociálnímu vyloučení, vyplývá z důvodové zprávy k návrhu novely vyhlášky o CEE. Lidé budou o výpis žádat častěji a lépe platit dluhy, domnívá se ministerstvo spravedlnosti.

Jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu novely vyhlášky o Centrální evidenci exekucí, někteří dlužníci se neorientují v tom, komu dluží, kolik a proč. Kromě toho je pro ně příliš drahé získat výpis o exekuci, která je na ně zahájena nebo vedena.

Ministerstvo: Lustrace věřitelů nepravděpodobná

Centrální evidenci exekucí provozuje podle zákona Exekutorská komora. Změny plateb spolu s povinností zapisovat další data do evidence přinesou další náklady Komoře na nový informační systém i soudním exekutorům na zapsání věřitelů.

Podle důvodové zprávy jsou informace z CEE určeny zejména pro povinné, ale rovněž i pro třetí osoby, které „např. mají v úmyslu před tím, než učiní právní jednání, zjistit, zda proti druhé straně není vedena exekuce a zda jí tedy nebyl uložen zákaz nakládání s majetkem“. Údaje se v centrální evidenci exekucí vyhledávají podle údajů o povinném.

Vyhledávat údaje o věřitelích ale nepůjde: „Nově zapisované údaje o oprávněnému budou poskytovány pouze povinnému z příslušného řízení, třetí osoby údaj o oprávněném k uvedenému účelu nepotřebují. Není tedy pravděpodobné, že by bylo možno z centrální evidence exekucí zákonnou cestou získat např. údaje o celkovém počtu exekucí, v nichž oprávněný vymáhá své pohledávky, a tyto informace vůči oprávněnému využít v obchodním styku,“ vysvětluje mimo jiné ministerstvo spravedlnosti, že nově zapisované informace o věřitelích nebudou zneužívány.

z

Nový odstavec 5 §2 vyhlášky o CEE má vypadat takto:

(5) U oprávněného-fyzické osoby se zapisují údaje podle odstavce 3 písm. a) a c) a datum narození, u oprávněného-právnické osoby se zapisují údaje podle odstavce 4. U zjištěného předchozího věřitele se zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce.

Dlužníci obdrží výpis jen na žádost a s dokladem

Jak hodlá ministerstvo spravedlnosti zajistit, že se údaje o věřitelích z CEE nestanou předmětem obchodu nebo vydírání? Tak, že tyto informace vydá Komora pouze na žádost, pouze povinnému z exekučního řízení, ve kterém byly tyto údaje zapsány, a jen proti dokladům.

Navrhovaný nový odstavec 6 vypadá takto:

(6) Údaje podle § 2 odst. 5 uvádí Komora pouze

a) ve výpisu podle odstavce 5,

b) na žádost povinného-fyzické osoby z exekučního řízení, v němž byly do evidence zapsány údaje obsažené ve výpisu, i ve výpisu neuvedeném v písmeni a).

Nový odstavec 6 pak doplňuje opatření o prokázání se dokladem: (7) Totožnost žadatele o výpis podle odstavce 6 se prokazuje platným úředním průkazem.

Dlužníci nově, ostatní postaru

Předmětný „odstavec 5“, podle kterého bude moci osoba požádat o výpis v nových cenách, je určen opět jen povinným z exekučního řízení. Odstavec obsahuje i nový ceník: Do šesti stran výpisu 75 Kč, sedm a více stran výpisu za stovku. To se týká prvního výpisu v kalendářním roce:
(5) Za první výpis z evidence vydaný v kalendářním roce povinnému-fyzické osobě z exekučního řízení, v němž byly do evidence zapsány údaje obsažené ve výpisu, náleží Komoře odměna v celkové výši

a) 75 Kč, nepřesahuje-li výpis 6 stran,

b) 100 Kč, činí-li výpis 7 a více stran.

Centrální evidence exekucí se však tímto nezavírá veřejnosti. I nadále si bez uvedení důvodu může o výpis požádat každý a kdykoli, jako je tomu dosud. A to za cenu 50 Kč za stránku výpisu. Původní princip CEE zůstává v novém odstavci:

(4) Není-li v odstavci 5 stanoveno jinak, náleží Komoře za výpis z evidence nebo za potvrzení o tom, že určitý údaj v evidenci není zapsán, odměna ve výši 50 Kč za každou stranu.

Dlužníci budou lépe informováni, a proto budou platit

Proč tedy tyto změny? „Centrální evidence exekucí v současné podobě umožňuje získat za poplatek 60 Kč v základním náhledu informaci pouze o počtu exekucí a spisové značce konkrétního případu u exekučního úřadu. Další informace jsou pak poskytnuty pro každé exekuční řízení zvlášť po zaplacení dalších 60 Kč. Povinný se z výpisu nedozví některé podstatné informace, jako například původního a současného věřitele nebo dlužnou částku včetně příslušenství,“ uvádí důvodová zpráva s odkazem na Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020 schválený vládou v roce 2016.

Podle důvodové zprávy je cílem změn „snížit riziko rezignace povinného na řešení své situace v důsledku nedostupnosti dat z finančních důvodů, a naopak umožnit povinným rychlejší a efektivnější řešení svých dluhů v procesu exekučního vymáhání“. Z analýz vyplývá, že v „pozdější fázi života předlužení lidé ztrácejí přehled, kolik a komu aktuálně dluží“, což výrazně komplikuje schopnost situaci řešit i těch, kteří ji řešit chtějí, uvádí důvodová zpráva.

Ministerstvo spravedlnosti proto rozhodlo zapisovat do Centrální evidence exekucí další údaje, některé stávající zpřesnit a výpisy zpoplatnit jiným způsobem.  Ministerstvo se podle důvodové zprávy domnívá, že o levnější výpisy budou dlužníci žádat častěji.

Exekutoři budou muset doplnit věřitele do půl roku

Všechny zápisy o běžících exekucích budou muset exekutoři doplnit do půl roku: „Navrhuje  se, aby soudní exekutoři byli povinni do centrální evidence exekucí zapsat nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti předkládané vyhlášky údaje o oprávněném v řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky, přede dnem nabytí účinnosti nebyla ani skončena a před tímto dnem v nich byly do centrální evidence exekucí zapsány údaje z vyrozumění o zahájení exekuce. Totéž se týká údajů o exekučním titulu,“ uvádí se v důvodové zprávě. Vyhláška má být účinná od 1. ledna 2022.

Úplný materiál je zde:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBTGDJD3R

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY