Středa, 29. září, 2021

Odklony v trestním řízení se nekonaly kvůli nouzovému stavu a omezené probační službě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Počet odklonů v trestním řízení se loni snižoval nebo stagnoval. Na vině je nouzový stav vyhlášený v pandemii Covid-19. Vláda nouzovým stavem snížila kriminalitu, ale současně bagatelní trestná činnost musela být posuzována jako kriminalita závažná. K tomu došlo k vynucenému poklesu činnosti Probační a mediační služby, která je pro odklony zásadní. Stát však omezil probaci a mediaci. Minimum složili pachatelé na účet obětem trestné činnosti.

Vyplývá to z Výroční zprávy o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství za rok 2020. O tom, že zákaz běžného života, množství policistů v karanténě a zvláštní zákony v nouzovém stavu snížily počty trestních věcí ve zkráceném přípravném řízení, Česká justice již informovala.

Tato situace přinesla další dopad, co se týče odklonů: „Výše uváděné tendence se promítly i do uplatňování odklonů v přípravném řízení. V roce 2020 byly odklony v podobě podmíněného zastavení trestního stíhání využívány častěji než podmíněné odložení podání návrhu na potrestání ve zkráceném přípravném řízení, celkový nárůst obou těchto institutů byl nepříliš výrazný,“ uvádí Zpráva, podle které počet některých odklonů dokonce klesl.

Další důsledek vládních opatřeních byl pokles činnosti Probační a mediační služby, která je pro odklony zásadní: „Ze seminářů k problematice odklonů, jež se uskutečnily již v roce 2018, mj. vyplynulo, že zásadní je především včasné zapojení Probační a mediační služby do řešení dané věci a náležitá úroveň komunikace státního zástupce a policejního orgánu. Poznatky o kvalitní součinnosti státních zastupitelství s Probační a mediační službou byly potvrzeny i v roce 2019 a v roce 2020, jakkoli epidemie COVID-19 měla dopad i na činnost Probační a mediační služby a míru její aktivity,“ popisuje NSZ diplomaticky omezenou činnosti Probační a mediační služby v nouzovém stavu v úvodu Zprávy.

Stát omezil probaci a mediaci na nezbytně nutné

V kapitole o odklonech však už Zpráva hovoří přímo: „Pokles je možno v konečném důsledku částečně přisuzovat i omezené aktivitě Probační a mediační služby ČR v době opakovaně vyhlašovaných nouzových stavů v roce 2020, kdy činnost této služby byla omezena na nezbytně nutné úkony a došlo tak vlastně k vynucenému poklesu její aktivity, která je např. při uzavírání dohod o narovnání zcela stěžejní. Jinak pokud jde o spolupráci s Probační a mediační službou, ze strany všech státních zastupitelství byla akcentována velmi dobrá, bezproblémová až nadstandardní úroveň vzájemné spolupráce.“

PMS usiluje o řešení konfliktů spojených s trestnou činností a zároveň zajišťuje provádění alternativních trestů Foto: PMS

Podmíněné zastavení trestního stíhání, resp. podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, se aplikuje zejména u majetkové trestné činnosti a trestné činnosti v dopravě, dále také u trestných činů zanedbání povinné výživy, výtržnictví, ublížení na zdraví a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, shrnuje NSZ, které trestné činnosti se odklony týkají.

Stálicemi mezi odklony jsou Morava a Praha

Naopak stoupá využití dohody o vině a trestu. „Tomu napomohlo zejména rozšíření uplatnění tohoto institutu po novele č. 333/2020 Sb. Tato novela však nabyla účinnosti až dnem 1. 10. 2020, nelze proto zatím činit jednoznačné závěry,“ uvádí dále NSZ.

Názorem na pokles odklonů rovněž přispělo do Zprávy i Vrchní státní zastupitelství v Olomouci: „VSZ v Olomouci klade pokles počtu případů podmíněného zastavení trestního stíhání (podmíněného odložení podání návrhu na potrestání) do souvislosti s celkovým snížením nápadu méně závažné trestné činnosti v návaznosti na epidemii COVID-19.“

Stálicemi mezi odklony jsou pak moravské kraje a Praha: „Tradičně nejvyšší počet odklonů (pokud jde o podmíněné zastavení trestního stíhání a podmíněné odložení podání návrhu na potrestání) vykázaly Jihomoravský kraj (1 074 osob, -132 oproti roku 2019, tj. 10,16 % ze všech stíhaných osob včetně zkráceného přípravného řízení), a Severomoravský kraj (964 osob, -175, 7,19 %), a až pak následovaly hlavní město Praha (646 osob, -186, 8,01 %), Severočeský kraj (514 osob, -121, 4,50 %), Východočeský kraj (462 osob, -34, 7,36 %), Středočeský kraj (444 osob, -80, 6,01 %), Západočeský kraj (324 osob, -41, 5,34 %) a Jihočeský kraj (303 osob, +16, 6,89 %),“ shrnuje Zpráva.

Pokles návrhů na potrestání, minimum narovnání

Jaká je situace, co se týče jednotlivých druhů odklonů? „Ve vyšetřování bylo narovnáním (§ 309 trestního řádu) vyřízeno jen zanedbatelné množství případů, tento počet byl oproti roku 2019 opětovně nižší, a to 50 osob, což je o 37 méně než v roce 2019 a o 13 méně než v roce 2018, nadále jde o minimální absolutní počty, je to pouhých 0,14 % (-0,09 %) z celkového počtu stíhaných osob,“ uvádí Zpráva.

Dále se podle Zprávy u podmíněného zastavení trestního stíhání (§ 307 trestního řádu) ve vyšetřování projevil pokles, byť „zcela nepatrný“. „Podmíněné zastavení bylo v roce 2020 použito celkem u 3 005 osob, v roce 2019 u 3 245 osob. Celkově se uvedená forma odklonu podílela z 9,7 % na vyřízení osob původně stíhaných ve vyšetřování (v roce 2019 činil tento podíl 8,7 %),“ uvádí se ve Zprávě.

„Počet osob, u nichž bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání (obdobná forma odklonu ve zkráceném přípravném řízení), činil v roce 2020 celkem 1 730, došlo ke snížení o 22,87 % (tento pokles odpovídá i trendu z předcházejících let). Tento odklon se podílel na celkovém počtu osob řešených ve zkráceném přípravném řízení z 5,28 % (rok předtím – 5,61 %). Celkový počet osob, ohledně nichž bylo využito této formy odklonu (jak ve standardním, tak i ve zkráceném přípravném řízení), činil v roce 2020 celkem 4 736 (v roce 2019 5 488), jednalo se tedy o pokles o 13,7 % (v předcházejícím roce šlo ovšem o vzestup o 0,16 %),“ vypočítává realitu roku 2020 Zpráva

Pouze 2% odkloněných skládá peníze obětem

Jak dále uvádí Zpráva, jen v minimu případů byla pachateli uložena povinnost poslat peníze na účet obětem trestné činnosti: „Pouze v minimální míře je státními zástupci aplikována možnost uložit povinnost složit finanční částku na pomoc obětem trestné činnosti.“

„Přesto, že bylo v roce 2020 v přípravném řízení státními zástupci odkloněno 4 735 osob (3 005 podmíněných zastavení trestního stíhání, 1 730 podmíněných odložení podání návrhů na potrestání), byla obviněným, resp. podezřelým uložena povinnost složit finanční částku na pomoc obětem trestné činnosti pouze v minimu trestních věcí (v rozsahu přibližně 2 % z celkového počtu osob, vůči nimž byl aplikován postup podle citovaných ustanovení trestního řádu),“ dodává k této možnosti bez dalšího komentáře Nejvyšší státní zastupitelství.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY