Středa, 29. září, 2021

ESLP: Televize marginalizovala politické hnutí vyloučením z debat, stát porušil právo na svobodu slova

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vyloučením ze třech televizních politických debat znemožnila italská státní televize RAI šíření názorů politického sdružení Marca Pannella. Státní regulátor vysílání ani po dvou stížnostech nekonal, zasáhl až na základě soudní žaloby. Itálie se marginalizací politiků dopustila porušení Článku 10 – svoboda projevu, rozhodl Evropský soud pro lidská práva. Nejde o poměrné zastoupení politiků, nýbrž o prezentaci různých názorů.

Rozsudek byl publikován v úterý 31. srpna 2021. Týká se politických debat, jak je v Itálii organizovala státní (veřejnoprávní) vysílací korporace RAI v roce 2010. U Evropského soudu pro lidská práva si na odepření práva šířit svoje názory, tedy na porušení Článku 10 – svoboda projevu, stěžovalo politické sdružení Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella.

Úplný rozsudek je k dispozici pouze ve francouzštině zde:

Zjednodušeně je Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella hodnoceno jako „radikální liberální a libertariánské“ hnutí, založené Marco Pennellou, lídrem Radikální strany s historií sahající až do 60. let, ozději přejmenována na Transnacionální radikální stranu a Italské radikály, kteří se sdružili na kandidátku do voleb ve sdružení Seznam (Lista). Například v roce 1999 se hnutí nazývalo Seznam Bonino (Bonino Lista) podle senátorky Emmy Boninové.

Hnutí nebylo zváno do televize, regulátor selhal

Pannella, který vedl do své smrti v roce 2016 „liberální republikány“ se k Seznamu původně přidal kvůli volbám do Evropského parlamentu. Jeho hnutí bylo vyhodnoceno jako levicově libertariánské, tvořilo opozici k vládní politice a když vstoupil do politiky v roce 1994  Berlusconi, vytvořilo s ním alianci za účelem „liberální revoluce“ proti konzervativnímu a ustrnulému politickému establishmentu v Itálii.

V době, kdy došlo k porušení práva na svobodu slova hnutí, v roce 2010, bylo hnutí Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella zastoupeno v parlamentu. Události se staly v období mezi volbami. Sdružení nebylo přizváno k účasti na politických debatách ve třech hlavních publicistických pořadech vysílaných „státní vysílací korporací RAI“. Italská RAI je obdoba České televize v ČR.

V případu Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella v. Itálie si předmětné politické sdružení stěžovalo na italský národní regulační úřad AGCOM, obdobu české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který měl zajistit vyváženost programu. Hnutí si stěžovalo, že do programů jsou zvány dokonce i neparlamentní politické strany, zatímco sdružení je vylučováno. 

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku Foto: Pixabay

„Evropský soud pro lidská práva zjistil, že mimo volební období byly politické názory a názory šířeny prostřednictvím programů politické komunikace a programy pro aktuální záležitosti, oba programy měly přispět k politické diskusi na národní úrovni a zajistit pluralitu informací, které se dostanou veřejnosti a sloužit tím veřejnosti,“ stojí ve zprávě k rozsudku. „Ve svém úkolu monitorovat tento soulad a pravidla AGCOM selhal,“ stojí v rozsudku ESLP.

Soud: Politikům bylo bráněno v přístupu k pořadu

Po dvou neúspěšných stížnostech podalo sdružení žalobu k soudu. Teprve na základě pravomocného rozsudku nařídil regulační úřad televizi RAI nápravu. „Soud poznamenal, že teprve poté, co žalující sdružení podalo žalobu k soudu, tentokrát s tvrzením o porušení zásady věci pravomocně rozsouzené, měl nakonec AGCOM nařídit RAI napravit nerovnováhu, která poškodila zájmy stěžujícího si sdružení,“ stojí v rozsudku. „Soud usoudil, že přístup AGCOM byl příliš formalistický,“ hodnotí dále ESLP.

„Soud shledal, že obecně aktuální politické programy nepodléhaly přísnému požadavku poměrného zastoupení názorů každé politické formace, nýbrž jednoduše povinnosti prezentovat různé politické názory vyváženým způsobem. Interní praxe AGCOM a TAR, co se týče obecných zásad plurality však naznačovala, že některé politické subjekty zažívají zvýšenou zábranu v jejich přístupu ke speciálním pořadům o aktuální situaci, včetně těch pořadů, na které si sdružení stěžovalo,“ uvádí k tomu Evropský soud pro lidská práva.

Televize vyloučila názory z politické debaty

Proto se Itálie dopustila porušení Článku 10 Úmluvy o lidských právech a základních svobodách. „Bylo zřejmé, že stěžující si sdružení chybělo ve třech populárních televizních programech, které se staly hlavním prostředkem prezentace politické debaty a šíření politických myšlenek a názorů v médiích. Soud proto shledal, že sdružení bylo přinejmenším vysoce marginalizováno v mediálním pokrytí politické debaty, pokud nebylo zcela vyloučeno,“ uvádí Evropský soud pro lidská práva.

Co říká Článek 10?

Článek 10 -Svoboda projevu

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem.

2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.

„V souladu s tím došlo k a porušení Článku 10 Úmluvy,“ uzavírá Soud, podle kterého Itálie musí sdružení zaplatit 12 000 euro za nemajetkovou újmu a 5 000 euro náklady řízení.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY