Pátek, 22. října, 2021

Jan Chvojka (ČSSD): Změnu postavení státních zástupců může přinést až nový trestní řád

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Otázkou k diskusi je úprava některých verbálních trestných činů při zachování svobody projevu. Změnu postavení státních zástupců může přinést až nový trestní řád. Na místě je ale zavedení funkčního období státních zástupců. V oblasti trestní spravedlnosti je velký prostor pro prevenci, osvětu a resocializaci. Podpoříme probační služby, zaměstnanost vězňů, posílíme postavení obětí. Podporujeme alternativní tresty, říká předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Česká justice obeslala strany kandidující ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu, které se uskuteční 8.-9. října 2021, totožnými otázkami. Za ČSSD odpověděl místopředseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu a člen podvýboru pro justici a soudní samosprávu poslanec Jan Chvojka.

Máte v plánu rozšiřovat nebo měnit katalog trestných činů, měnit nějak skutkové podstaty nebo některá lidská jednání naopak vyřadit ze seznamu trestných činů? Tedy chcete změnit trestní zákoník, eventuálně jakým způsobem?
Nemáme žádné plány, které by se týkaly zásadních změn trestního zákoníku ve smyslu katalogu trestných činů. Neuvažujeme o tom proto, že trestní zákoník považujeme za vyhovující v současné podobě. Nemůžeme vyloučit některé dílčí úpravy, které by si vyžádal například rozvoj kriminality. Otázkou k diskuzi mohou být některé verbální trestné činy, včetně těch v kybernetickém prostoru. Současně pro nás je ale důležité zachování svobody projevu. Dílčí změny trestního zákoníku rozhodně nepodpoříme bez patřičné diskuze za účasti odborníků na trestní právo.

Volby 2021 Foto Petr Stříbrný

Hodláte nějakým způsobem zasáhnout do způsobu vedení trestního řízení v ČR včetně trestního řízení před soudem? Je podle vás třeba dále novelizovat nebo navrhnout nový trestní řád? Pokud ano, v čem a proč?
O tom, že Česká republika potřebuje nový trestní řád, není pochyb. O tom svědčí ostatně více než 10 let prací příslušných rekodifikačních komisí na ministerstvu spravedlnosti, jejichž práci jsme vždy podporovali a budeme tak činit i nadále. Není vyloučeno, že některé dílčí změny stávajícího trestního řádu do té doby, než bude připraven nový kodex pro trestní řízení, budou nutné. Ale cestou je vytvoření nového trestního řádu, který více vyrovná postavení obou stran v trestním řízení, zachová práva obviněného, respektive obžalovaného a proces, pokud možno zpružní a zrychlí.

Je podle vás třeba měnit postavení státních zástupců v systému trestní justice? Pokud ano, proč a jak?
V této oblasti žádná změna není na pořadu dne, tu může přinést až nový trestní řád, který by měl posílit rovné postavení obou stran trestního procesu. Jinou věcí je samotný zákon o státním zastupitelství, zde je na místě zejména zavedení funkčního období pro vedoucí státní zástupce.

Myslíte si, že Česká republika má dobrý a účinný systém trestání lidí? Že je systém vyvážený a zohledňuje reálnou „společenskou nebezpečnost“ pachatelů? Máte v tomto ohledu nějaké plány?
Máme za to, že právě v této oblasti je co zlepšovat. Přes možnosti, které zákony dávají už nyní, je například ukládáno relativně málo alternativních trestů. Přitom trest odnětí svobody je jednak drahý, jednak vede příliš často k recidivě pachatele, a nikoliv k jeho návratu zpět do společnosti. Proto podporujeme tam, kde to povaha trestného činu dovoluje, větší uplatňování alternativních trestů. Dále jsme pro zvýšení využívání elektronických monitorovacích systémů, které ostatně mohou velmi přispět ochraně obětí některých druhů trestných činů, jako je například domácí násilí, stalking apod.
V oblasti trestání dále chceme zvýšit zaměstnanost vězňů, která pomáhá resocializaci odsouzených, přičemž na místě je také zvýšení tarifů odměn pracujícím vězňům.

Zaměstnaní vězni tak získají příjem ke splacení svých dluhů, ať už vůči obětem svých trestných činů anebo státu. Jednoznačně také podporujeme posílení probační služby, která výrazně napomáhá začleňování vězňů zpět do společnosti a snižuje riziko recidivy propuštěných z vězení. S tím souvisí i prevence kriminality, kde si podle našeho názoru zaslouží zvýšenou pozornost asistenti prevence kriminality. Chceme také posílit postavení obětí trestných činů.

A nakonec, rádi bychom učinili kroky k tomu, aby soudní řízení bylo skutečně veřejné. V tomto směru by mohlo být užitečné zařadit do výuky ve vyšších ročnících škol účast například na jednom civilním a jednom trestním řízení. Věřím, že by to mělo významný osvětový účinek pro mládež. Když vše shrnu, mám za to, že máme zejména v oblasti trestní spravedlnosti ještě velký prostor právě na poli prevence, osvěty a resocializace. Přitom každá koruna investovaná zde se vrátí desetinásobně ve snížení škod všeho druhu, které kriminalita a nutnost trestání pro společnost znamená.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY