Středa, 29. září, 2021

Vedoucím katedry trestního práva na PF UK se stal Tomáš Gřivna

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ve výběrovém řízení na obsazení místa vedoucího katedry trestního práva Právnické fakulty UK uspěl nejlépe a na doporučení akademické komise se jím stal advokát a viceprezident Unie obhájců docent JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., který je také pravidelným autorem odborných článků v Bulletinu advokacie. Uvedl to Advokátní deník. Druhým uchazečem o tento post byl dosavadní vedoucí katedry Jiří Jelínek.

Gřivna je dlouholetým členem katedry, nedávno byl vědeckou radou fakulty navržen ke jmenování profesorem. Prezident Miloš Zeman ale dosud jmenovací dekret nepodepsal.

Stal se prvním laureátem Ceny Václava Mandáka (pojmenované po dlouholetém šéfredaktorovi BA) za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v roce 2017 za příspěvek nazvaný Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem. (BA 6/2017, str. 61-66) Cenu mu slavnostně předal v rámci galavečera Právníka roku 2017 v brněnském Bobycentru předseda redakční rady Bulletinu advokacie Petr Toman.

Ve svém příspěvku připomněl případ íránsko-českého podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha, který otevřel otázku přípustnosti odposlechu komunikace mezi advokátem a obviněným. Detailně pak rozebral, jak je právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem zakotveno v Listině základních práv a svobod, Evropské úmluvě o ochraně práv a základních svobod, právu Evropské unie i v českém trestním řádu, a shrnul nejdůležitější příslušnou judikaturu Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva.


Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.,  působí na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je advokátem v Praze a viceprezidentem Unie obhájců ČR.

Advokát Tomáš Gřivna Foto. Tomáš Cikrt

V roce 1997 ukončil bakalářský studijní program na Policejní akademii České republiky. Právnickou fakultu absolvoval v Praze (summa cum laude), kde získal v roce 2003 titul doktora práv (JUDr.) a v roce 2005 úspěšně ukončil postgraduální doktorský studijní program (Ph.D.) v oboru Veřejné právo III. (ústavní právo, trestní právo, kriminologie a kriminalistika). Od roku 2004 je vysokoškolským pedagogem na katedře trestního práva Právnické fakulty UK a od roku 2021 jejím vedoucím. V roce 2010 byl po úspěšném habilitačním řízení jmenován docentem Karlovy Univerzity v oboru trestní právo, kriminologie a kriminalistika.

Bohatá je i jeho přednášková činnost mimo Právnickou fakultu UK (Vysoká škola ekonomická v Praze, Panevropská vysoká škola, Justiční akademie).

Je členem Rady Justiční akademie, členem několika redakčních rad. V publikační činnosti se věnuje především trestnímu právu. Publikoval několik desítek článků v právnických časopisech, některé i v zahraničí.

Za monografii „Soukromá žaloba v trestním řízení“ získal prestižní Bolzanovu cenu. Je spoluautorem vysokoškolských učebnic trestního práva hmotného a procesního, jakož i dalších učebních materiálů. Spoluautorsky se podílí i na v praxi respektovaných komentářích k trestnímu řádu, k trestnímu zákoníku, k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a k zákonu o obětech trestných činů vydávaných nakladatelstvím C. H. Beck.

Od roku 2008 je členem rozkladové komise ministra obrany. Působí též v legislativě, mimo jiné jako předseda stálé Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády a jako člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti České republiky pro nový trestní řád.

(Advokátní deník, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY