Pátek, 22. října, 2021

Martin Maisner: Většina advokátů se o činnost ČAK nezajímá a nepřeje si být obtěžována

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na konci října si Česká advokátní komora (ČAK) zvolí nové vedení. Advokáti, které spolupracují v platformě Moderní advokacie, působí již v současné době ve volených orgánech Komory, zejména v představenstvu, kontrolní radě, kárné komisi a odvolací kárné komisi, jakož i v celé řadě odborných sekcí, které jsou poradním orgánem představenstva. „Vyčítat můžete cokoliv komukoliv, a pokud to formulujete natolik obecně jako je výrok, že „vedení nejde s dobou“, tak se k tomu dá těžko něco smysluplného říci,“ reaguje na kritiku opozičních kandidátů člen představenstva ČAK Martin Maisner. Většina advokátů se podle něj o činnost Komory nijak zvlášť nezajímá a nepřeje si být příliš obtěžována.

Můžete představit kandidátku K 21 a v rámci ní i platformu Moderní advokacie? Kdo za ní kandiduje? Co chcete prosazovat?
Kandidátka 21 vznikla jakožto kandidátka sestavená a navržená současným představenstvem, a to především z iniciativy současného předsedy JUDr. Vladimíra Jirouska, který přesto, že nekandiduje, velmi usiluje o to, aby současné představenstvo sestavilo širokou kandidátku, která nabídne dostatečný výběr osobností z metropole i regionů. 
Na kandidátce jsou jednak ti členové představenstva, kteří obhajují svůj současný mandát, jednak noví kandidáti navržení buď předsedou nebo jiným členem představenstva. Není to jednolitý tým s jediným programem a jediným leadrem – v čele stojí dva koordinátoři – JUDr. Tomáš Sokol a JUDr. Martin Maisner, a kromě stručného základního společného programu se každý kandidát prezentuje osobními preferencemi tak, aby mohl oslovit advokáty – voliče skutečně svým osobním postojem.

Část kandidátů K 21 je zároveň kandidáty i platformy Moderní advokacie, kde formulovali společný podrobnější program.
Cílem bylo neomezovat jednotlivé kandidáty tím, že se bude hledat průnik, který by byl všem společný a také umožnit všem členům představenstva, kteří mají zájem, pokusit se obhájit svůj mandát v zájmu určité kontinuity činnosti představenstva. Vyšší přesah kandidátky je v zájmu zachování pestrosti nabídky kandidátů ve prospěch regionů i názorové šíře.
Platforma Moderní advokacie není žádné novum. Je to neformální uskupení, v rámci kterého spolupracuje nejen několik desítek advokátních kanceláří různých velikostí včetně kanceláří mezinárodních, ale samozřejmě i řada samostatných advokátů. Tato komunikace a výměna názorů funguje už nejméně čtyři volební období, takže to rozhodně není nějaké novum.
Sám nejsem úplně nadšen z názvu, protože od samého začátku je jí vyčítáno, že se jaksi vymezuje vůči ostatním, jako by všichni ostatní byli nemoderní, ale tak to samozřejmě nebylo myšleno – jak jsem zmínil – užívá se již opravdu dlouho. Byly sice diskuse, zda tento název nezměnit, ale jednak by to možná bylo trochu matoucí a ve svém důsledku by to asi vyprovokovalo více negativních reakcí než ponechání původního jména.

V současné době za kandidátku MA kandidují advokáti samostatní, zástupci velkých českých kanceláří i menších českých kanceláří i zástupci kanceláří mezinárodních, a to jak z Prahy, tak i z ostatních regionů České republiky. Koho chce platforma Moderní advokacie oslovit?
Platforma Moderní advokacie hodlá prostřednictvím svých zástupců ve volených orgánech České advokátní komory i nadále prosazovat, aby veřejnou správu na poli advokacie vykonávala Česká advokátní komora, jakožto apolitická, nezávislá a samosprávná profesní organizace, která zajišťuje moderní regulatorní rámec pro výkon advokacie, hájí nezávislé postavení advokátů a prosazuje právo na právní pomoc. Chceme, aby Česká advokátní komora vykonávala nezávisle na státu kontrolní a disciplinární pravomoci, zajišťovala vzdělávání advokátních koncipientů a advokátů, aktivně se podílela na legislativním procesu a podporovala dobrou pověst advokacie.

Představitelé vedení České advokátní komory Foto: Eva Paseková

Kritici také uvádějí, že by ČAK měla aktivněji pomáhat koncipientům. Souhlasíte s tím?
Česká advokátní komora se musí stále vyvíjet a zlepšovat v návaznosti na vývoj společnosti a justice. Kritici kritizují vše, bohužel často bez toho, aby se seznámili s tím, co ČAK skutečně dělá a jak se snaží svou činnost zlepšovat.
Pomoc koncipientům směřuje a musí směřovat především k jejich vzdělávání a výchově k budoucímu výkonu povolání, a to nejenom k jejich odborným znalostem, ale i osobnostnímu rozvoji. Musí tedy směřovat nejen k tomu, aby koncipientská praxe byla co nejjednodušší, nejkratší a nejpohodlnější, ale také, aby co nejlépe plnila svůj účel a co nejlépe připravila koncipienty na samostatný výkon advokacie po složení zkoušek a vykonání advokátního slibu.
Souhlasit lze snad jen s tím, že vždycky je co zlepšovat a že hledání nových způsobů a zkvalitnění přípravy je trvalým úkolem ČAK.

Odpůrci současnému vedení Komory někdy vyčítají, že jde málo „s dobou“, že hůř komunikuje nebo že například brání elektronickému hlasování na sněmu. Plánujete zlepšení v této oblasti?
Vyčítat můžete cokoliv komukoliv, a pokud to formulujete natolik obecně jako je výrok, že „vedení nejde s dobou“, tak se k tomu dá těžko něco smysluplného říci. Asi by bylo dobře si uvědomit, že současné vedení Komory udělalo pro modernizaci postupů ČAK více než kterékoliv vedení předtím.
Komunikace ČAK je závislá na tom, zda její členové o činnost Komory projevují zájem. Pravdou je, že většina advokátů se o činnost Komory nijak zvlášť nezajímá a nepřeje si být příliš obtěžována. Komora komunikaci rozhodně nezanedbává, zmíním jen Bulletin advokacie, Advokátní deník, Rychlé zprávy z představenstva, Newsy, Twitter a informace sdělované prostřednictvím webových stránek (které mimochodem procházejí právě procesem modernizace).
Moderní advokacie samozřejmě plánuje rozšíření komunikace s advokáty především prostřednictvím elektronických médií, ať již prostřednictvím průzkumu názorů, možností schvalování stavovských předpisů v období mezi sněmy. Otázka distanční formy účasti na sněmu nebo možnost konat volby do orgánů ČAK elektronicky nebo hybridní formou je otázka, na kterou musí odpovědět sněm, tedy rozhodnout o tom, zda chce touto cestou jít a samozřejmě to bude vyžadovat i zásah do zákona o advokacii, který nemůže provést ani sněm, ani vedení Komory, ale je možné takovou změnu iniciovat. 

Je ČAK dostatečně transparentní? Není zde prostor pro zlepšení?
ČAK je organizací samosprávnou, což znamená že o stavovských věcech si rozhodují advokáti sami a stavovské záležitosti nejsou primárně záležitostí celonárodní diskuse. ČAK je zcela transparentní vůči advokátům, ale není samozřejmě otevřena komukoliv mimo advokátní stav. To je také důvodem, proč všechny informace nejsou a ani nemohou být přístupné široké veřejnosti bez omezení. Zlepšit tedy jistě lze způsob, jak se advokáti mohou seznamovat s informacemi a hospodařením ČAK, nikoliv však na úkor uvedeného omezení.

Hnutí Přísaha Roberta Šlachty ve volebním programu uvádí, že advokáti drží příliš při sobě a jsou nedostatečně kontrolováni v rámci kontrolní činnosti Komory. Neplánujete přísnější disciplinární tresty za pochybení advokátů?
Robert Šlachta jako bývalý policista uplatňuje svůj osobní názor, a především osobní negativní vztah k advokátům jako takovým. Jeho prohlášení je zcela zavádějící, protože jaksi nepřímo indikuje, jako by advokáti měli ve srovnání s ostatními občany jakousi zvýšenou imunitu vůči trestnímu či správnímu postihu, a proti takovému se navzájem chrání. Pravý opak je pravdou. Advokáti nejen že nemají žádnou zvýšenou ochranu vůči jakémukoliv postihu, ale naopak jsou povinni dodržovat další povinnosti stanovené nad rámec regulace ostatních občanů, tedy jsou naopak kontrolováni více než ostatní profese a také více postihováni. To, o co Robertu Šlachtovi jde, je omezení nezávislého procesního postavení advokáta v rámci justičního procesu, což ve svém důsledku znamená omezení práva každého občana na právní pomoc.

Koho si dokážete představit jako příštího předsedu ČAK?
Ve volebním systému voleb do orgánů ČAK nelze na předsedu ČAK kandidovat přímo, můžete kandidovat pouze do představenstva ČAK, které pak ze svého středu bude volit předsedu a místopředsedy. Bude tedy záležet na tom, kdo bude do představenstva zvolen a k jaké dohodě mezi zvolenými členy představenstva dojde. V neposlední řadě hraje roli fakt, zda případný kandidát na předsedu bude ochoten kandidaturu přijmout, protože výkon funkce předsedy ČAK je opravdu časově náročný a dost zásadně omezuje jeho další aktivity. 
Takže bych se spíše omezil na to, abych formuloval parametry na budoucího předsedu či předsedkyni – měl by to být advokát s minimálně desetiletou aktivní praxí advokáta a se zkušeností s prací v některém z orgánů ČAK, měl by mít slušnou odbornou reputaci a schopnost komunikace s lidmi. Moderní advokacie má mezi svými kandidáty do představenstva hned několik osobností, které by tuto funkci mohly důstojně a efektivně zastávat, pokud dostanou důvěru ostatních zvolených členů představenstva.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY