Pondělí, 23. května, 2022

Šimůnková: Pokud stát zavře okresy, nesmí tudy lidé bezdůvodně vstupovat ani na území ČR

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Letos v únoru odmítli policisté vpustit do okresu Cheb nejprve mladého muže, protože neznal jméno lékaře, ke kterému jel. Když jeho otec dokument přivezl, nechtěli ho policisté pustit zpátky s tím, že mezitím, co syn čekal na potvrzení, otec už možná u dotyčného lékaře byl. Stížností na policii, které odmítla pustit českého občana z Německa do Aše k lékaři, se zabývala zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. Nenalezla pochybení.

Počínaje datem 15. února 2021 v 00:00 hodin uzavřela kvůli epidemii vláda svým rozhodnutím okresy Cheb, Sokolov a Trutnov. Na hranicích okresů stáli policejní hlídky, které do okresů výjimkami pustili pouze osoby s kvalifikovanými důvody. Jednou z výjimek byla i cesta do zařízení zdravotnických a sociálních služeb „včetně nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých“, a to bez uvedení věku. Výjimkou byl i trvalý pobyt v okresu. Všechny výjimky bylo nutné prokázat a doložit jejich „důvodnost“.

Syn neznal jméno lékaře, ke kterému jel

19. února 2021 zastavila hlídka otce se synem. Nejprve policisté odmítli do okresu Cheb vpustit syna, protože neznal jméno lékaře, ke kterému jede. „Konkrétně jste společně se svým synem B. (narozeným v roce 1999) jel k očnímu lékaři do Aše, tj. do okresu Cheb, kam byl v té době omezen vstup na základě Usnesení vlády ze dne 14. února 2021 č. 134 k vyhlášení podstatného omezení vstupu a opuštění okresů Cheb, Sokolov a Trutnov,“ uvádí svůj přípis stěžovateli Šimůnková.

„Výjimku, o níž svůj vstup do okresu Cheb opíráte, představuje bod 6, tj. nezbytná cesta do zdravotnického zařízení. V této souvislosti však platí též bod II., který nařizuje povinnost prokázat důvodnost využití dané výjimky. Na tomto místě je třeba uvést, že dle spisového materiálu, který mám k dispozici, jste pozváním k vyšetření disponoval pouze vy, nikoli váš syn, a ten nebyl s to prokázat důvodnost vstupu ani jiným způsobem. Dle sdělení policistů ani neznal jméno lékaře, k němuž jede. Policisté proto dospěli k závěru, že neprokázal důvodnost využití výjimky uvedené v bodu I.,“ popisuje místo ombudsmanka policejní postup s odkazem na jednotlivé body opatření vlády.

Ombudsman Stanislav Křeček se svou zástupkyní Monikou Šimůnkovou Foto: VOP

Otec nechal syna na hranicích a jel pro papír

Policisté tedy umožnili vstup na území ČR pouze otci, který odjel do Aše opatřit synovi potvrzení: „Policisté Vám poté umožnili, abyste samostatně vstoupil do okresu Cheb (k čemuž vás opravňovalo pozvání k vyšetření), abyste tak mohl pro syna opatřit příslušné potvrzení… Ze spisové dokumentace, již mám k dispozici, vyplývá, že se vás policisté nejprve ptali na jméno lékaře, kterého má syn navštívit, které jste jim však nesdělili. Poté, co jste synovi pozvánku k vyšetření přivezl, policisté mu ve vstupu na území okresu Cheb dále nebránili,“ uvádí v popisu případu Šimůnková.

„V této souvislosti pokládám za důležité, že váš syn byl v té době zletilý a pobyt o samotě tedy pro něj nepředstavoval nepřiměřenou zátěž (jako by tomu bylo např. u malých dětí). Krom toho, hraniční přechod je od centra Aše vzdálen cca 2 km, a tudíž reálně nehrozilo, že by na vás váš syn musel v zimním období čekat delší časový úsek. V postupu policistů při kontrole vašeho vstupu na území okresu Cheb proto neshledávám pochybení,“ činí závěr zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Překročení státní hranice a hranice okresu je totéž

Podle Šimůnkové není v tomto případě ani podstatné, že otec se synem jsou občané ČR a že jim odmítnutím vstupu do okresu Cheb bylo bráněno ve vstupu na území jejich státu. „Vaše další námitka spočívá v tom, že policisté bránili vašemu synovi, coby občanu České republiky, v jeho právu na vstup na území České republiky, což je právo plynoucí z čl. 14 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Chápu vaši argumentaci spočívající v tom, že neumožnění vstupu do okresu Cheb a do města Aš by pro vás de facto znamenalo nutnost vrátit se zpět do Německa, a tedy vašemu synovi by bylo zabráněno ve vstupu na území České republiky, coby práva garantovaného Listinou v čl. 14 odst. 4

Podle Šimůnkové však je v tomto případě jedno, zda chce někdo vstoupit do okresu uzavřeného kvůli epidemii z okresu sousedního nebo z jiného státu. Nemá-li dotyčný potvrzení na státem jmenované důvody pro vstup do okresu, nemá je ani pro vstup na území ze zahraničí, dospěla nakonec k závěru zástupkyně veřejného ochránce práv. „V dané situaci však považuji za stěžejní, že postup policistů nijak nesouvisel s tím, jestli překračujete hranici okresu Cheb z Německa, nebo z jiného sousedícího českého okresu. Policisté kontrolovali splnění podmínek výše citovaného ochranného opatření, k čemuž byli oprávněni,“ uvedla v odpovědi stěžovateli zástupkyně ombudsmana.

Úplný záznam o šetření ze 17. srpna 2021 je zde.

Byli jste nakonec u lékaře? Byli. Nic se nestalo

To ale není všechno: „Vaše poslední námitka spočívala v tom, že po vašem návratu z Aše, kdy jste přivezl pozvánku k lékaři pro syna, policisté pro změnu umožňovali vstup na území okresu Cheb vašemu synovi, ale nikoli vám. To je ale v rozporu s tvrzením policistů. Ti se vás měli, dle svých slov, toliko zeptat, zda jste své vyšetření již absolvoval – čímž policisté chtěli zjistit, zda nadále trvá vaše oprávnění k pobytu na území okresu Cheb,“ stojí v popisu šetření stížnosti.

„Dle výpovědí policistů jste jim předložil další dokumenty, které vás ke vstupu a pobytu na území okresu Cheb opravňovaly, a proto vám policisté nijak nebránili v odjezdu z místa kontroly, odkud jste se svým synem skutečně odjel. Vzhledem k tomu, že v konečném důsledku jste nakonec oba k lékaři odjeli, mám za to, že došlo ke konečnému vyřešení situace ve váš prospěch. Ani v této části tedy neshledávám pochybení policistů. S ohledem na výše uvedené své šetření končím dle § 17 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, o čemž souběžně informuji policejního prezidenta,“ uzavřela přípis stěžovateli zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY