Úterý, 16. srpna, 2022

Soud zrušil rozhodnutí ministerstva spravedlnosti o odvolání Kornasové z funkce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Městský soud v Praze (MS) vyhověl žalobě bývalé vedoucí Okresního státního zastupitelství v Ostravě (OSZ) Tamary Kornasové z funkce. Soud zrušil dvě rozhodnutí ministrů spravedlnosti z roku 2018. Původní zamítavé rozhodnutí změnil soud po zásahu Nejvyššího správního soudu (NSS).

MS v Praze vyhověl žalobě bývalé vedoucí OSZ v Ostravě Tamary Kornasové proti rozhodnutí ministerstva spravedlnosti o jejím odvolání z funkce. Soud zrušil i prvoinstanční rozhodnutí, ministerstvo spravedlnosti tak bude nyní muset opět rozhodnout. Důvodem pro odvolání Kornasové z funkce bylo, že nereagovala na výtky nadřízených a rezignovala na svoji funkci vedoucí státní zástupkyně.

Soud dospěl k závěru, že ministerstvo spravedlnosti v rozhodnutí předně neuvedlo, jaké zákonné povinnosti měla Kornasová konkrétně porušit.

„Výčet těchto pochybení je sice uveden, nicméně soud přisvědčil žalobkyni v názoru, že podstatou zákonného předpokladu pro odvolání je to, že existují nějaké povinnosti státního zástupce, které musí být dány zákonem, přičemž jejich porušení, pokud je současně opakované nebo násobné a závažné, může být podkladem pro odvolání. Prvoinstanční rozhodnutí je ve výrokové větě formulováno tak, že neobsahuje konstatování toho, jaké zákonné povinnosti byly porušeny, jakým jednáním se porušení žalobkyně dopustila, v jakých konkrétních trestních věcech a v jakém časovém období či okamžiku se tak stalo. Výroková věta prvoinstančního rozhodnutí pouze konstatuje, že žalobkyně nevyužila některých svých oprávnění, která podle zákona mohla (tj. nikoliv musela) použít a podle judikatury je měla použít zcela výjimečně. Takto formulovaný skutek ovšem není jednoznačným, určitým a přezkoumatelným popisem porušení povinností státního zástupce,“ konstatuje se v odůvodnění rozhodnutí.

Soud také přisvědčil Kornasové v tom, když namítala porušení principu nestrannosti a zpochybnila nezaujatost navrhovatelky, kterou byla v tomto případě tehdejší vedoucí Krajského státního zastupitelství v Ostravě Zlatuše Andělová. Soud poukázal na již pravomocná rozhodnutí civilních soudů, které vyhověly žalobě Kornasové na bossing a šikanu. Tento postup podle soudů totiž měl za cíl snižovat autoritu Kornasové jako vedoucí státní zástupkyně a vedl k jejímu odvolání z funkce. „Takový postup nelze legitimizovat jako reakci na zjištěné systémové nedostatky a ukončení výkonu funkce nelze dosahovat prostředky, které k tomu nejsou určeny. Citovaný rozsudek je tak v přímém rozporu se závěry, k nimž dospěl žalovaný v obou rozhodnutích vydaných v posuzované věci, a tento rozpor bude třeba v případě dalšího řízení náležitě vyjasnit,“ uvádí se k tomu v rozhodnutí.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY