Pátek, 27. května, 2022

Šikana a bossing. NSS vyhověl stížnosti Blažka, odvolání žalobkyně Kornasové se vrací k soudu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil lednové rozhodnutí Městského soudu v Praze (MS) ve věci odvolání Tamary Kornasové z funkce vedoucí Okresního státního zastupitelství v Ostravě (OSZ). NSS vytkl MS, že mj. nerespektoval jeho předchozí rozhodnutí a argumentaci soudu označil za „obtížně srozumitelnou“ a rozpornou, což podle NSS „rozhodně nenasvědčuje jeho pečlivému přístupu k věci“. NSS tak zčásti vyhověl kasační stížnosti ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Ostravští okresní státní zástupci budou zase nějakou dobu v nejistotě, kdo je jejich nadřízeným. Senát NSS v čele se soudcem Tomášem Rychlým (členové senátu Jaroslav Vlašín a Radovan Havelec) totiž zrušil rozhodnutí MS v Praze, kterým bylo zrušeno rozhodnutí ministra o odvolání Tamary Kornasové z funkce vedoucí státní zástupkyně. Kornasová se po rozhodnutí MS vrátila opět do funkce vedoucí státní zástupkyně.

Je to již druhé zrušující rozhodnutí NSS ve věci. V říjnu minulého roku NSS zrušil rozhodnutí MS z roku 2019, které naopak potvrzovalo odvolání Kornasové z funkce, když mj. uložil MS, aby se zabýval tím, zda na vytýkaná pochybení Kornasové neměla vliv šikana její nadřízené. K závěru o šikaně a bossingu, kterému měla Kornasová čelit ze strany své někdejší nadřízené, vedoucí Krajského státního zastupitelství v Ostravě (KSZ) Zlatuše Andělové, totiž mezitím dospěly soudy v civilním sporu, v němž se Kornasová domáhala po státu odškodnění.

V aktuálním rozhodnutí dal NSS zčásti zapravdu důvodům kasační stížnosti ministra spravedlnosti, který nesouhlasil s verdiktem MS a vytýkal mu vnitřní rozpornost a nesrozumitelnost. K takovému závěru dospěl i NSS, když podle jeho hodnocení přístup MS k věci nesvědčí o přílišné pečlivosti.

„Stěžovateli lze dále do značné míry přisvědčit v jeho tvrzení o vnitřní rozpornosti argumentace městského soudu, pokud jde o závěry vyslovené na straně jedné v odst. [54] a na straně druhé v odst. [37] a [56] odůvodnění jeho rozsudku. Ze stručné rekapitulace argumentace městského soudu, jak byla podána v odst. [7] a [8] výše, je zřejmé, že městský soud ve zmiňovaných pasážích vskutku argumentoval značně nekonzistentně, až téměř nesrozumitelně a prima vista zde skutečně existují rozpory, na které je kasační stížností poukazováno,“ uvádí se mj. v odůvodnění NSS.

Nerespektování právního názoru

NSS městskému soudu také vytkl, že nerespektoval jeho závazný právní názor z předchozího kasačního rozhodnutí a znovu se věcně zabýval způsobem, jakým ministr v prvostupňovém rozhodnutí uvážil o existenci pochybení v řídící činnosti Kornasové. „Pokud by městský soud uvedený názor kasačního soudu reflektoval, ustal by při vypořádání této části žalobní argumentace na konstatování tohoto (pro něj závazného) právního názoru a v této části by žalobní argumentaci bez dalšího odmítl jako nedůvodnou. Namísto toho městský soud na několika stranách odůvodnění zcela nadbytečně zopakoval svou předchozí argumentaci k této dílčí otázce; fakticky ovšem pouze převzal odst. [25] až [46] odůvodnění svého prvního rozsudku (jen s vypuštěním několika vět), přestože i tuto část jeho předcházejícího rozsudku označil Nejvyšší správní soud ve zrušujícím rozsudku za nepřezkoumatelnou,“ uvádí k tomu NSS.

Podle NSS není pochyb o tom, že ministerstvo, potažmo ministr spravedlnosti dostatečně srozumitelně předestřel, na jakém skutkovém i právním základě dospěl k rozhodnutí o odvolání Kornasové z funkce. „Nejvyšší správní soud považuje výrok prvostupňového rozhodnutí za dostatečně srozumitelný a určitý, neboť obsahuje nezbytné vymezení vytýkaných pochybení, přičemž v kontextu jeho odůvodnění nemohou vyvstat žádné pochybnosti, se kterými konkrétními případy jsou spojovány. Žalobkyně tak formulací tohoto výroku nemohla být jakkoli dotčena v možnosti efektivně hájit svá práva,“ konstatuje NSS.

NSS také MS vytkl postup, kdy neprovedl dokazování rozhodnutími civilních soudů ohledně šikany a bossingu, kterému měla Kornasová čelit. K tomu, aby k rozsudkům přihlédl, jej přitom NSS zavázal již v prvním kasačním rozhodnutí. Otázka, zda a jaký vliv měla prokázaná šikana ze strany nadřízených na pochybení Kornasové vliv, je totiž klíčová.

NSS pak v závěru odůvodnění poněkud polopaticky shrnul, co od MS nyní očekává. „V průběhu dalšího řízení bude městský soud vycházet z tohoto právního názoru: 1) žalobní námitky shrnuté v odst. [44] výše jsou z důvodů v tomto odstavci popsaných nedůvodné; 2) výrok prvostupňového rozhodnutí stěžovatele splňuje požadované standardy kladené na tento typ rozhodnutí z hlediska jeho určitosti a srozumitelnosti; 3) pokud některý z účastníků navrhl provedení důkazu rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č. j. 16 Co 86/2020 – 558 za účelem posouzení existence pracovní šikany žalobkyně a jejích případných dopadů do možnosti žalobkyně efektivně řídit jí svěřené státní zastupitelství, městský soud tento důkaz na nařízeném jednání provede a zhodnotí význam zjištění, které z tohoto dokazování vyplynou pro danou věc; 4) městský soud vypořádá (dosud nezodpovězenou) žalobní námitku neobjektivního přístupu stěžovatele při jeho rozhodování.“

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY