Neděle, 3. července, 2022

Novela od MF rozšiřuje možnosti uvalení sankcí i pravomoc FAÚ a celníků

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká republika bude moci uvalit mezinárodní sankce i na základě připravovaného sankčního zákona a nikoli jen na základě právních předpisů a stanovisek EU nebo rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Spolu s tím by celní správa nově měla mít možnost zadržet majetek, na který se vztahují sankce. Státní orgány, Česká národní banka, policie i zpravodajské služby by také měly mít povinnost poskytnout Finančnímu analytickému útvaru (FAÚ) informace nebo stanovisko kvůli řízení na základě zákona o provádění mezinárodních sankcí. Vyplývá to z novely zákona o mezinárodních sankcích, kterou ministerstvo financí poslalo do vnějšího připomínkového řízení. To má trvat do 3. června.

Novela předložená ministerstvem financí by měla umožnit provádění sankcí i podle návrhu nového sankčního zákona, který poslalo k připomínkám ministerstvo zahraničních věcí. Ten má vytvořit podmínky pro přijímání vnitrostátních sankcí proti subjektům, které se dopustily závažného protiprávního jednání a nebyly dosud zařazeny na sankční seznam Evropské unie. Na přípravě spolupracovalo i ministerstvo financí, resorty průmyslu, vnitra, místního rozvoje a Finanční analytický úřad.

MF také navrhuje v předloze ošetřit problematiku nákladů, které vznikají se správou zadrženého majetku. „Navrhuje se tyto náklady kompenzovat poplatkem za správu majetku. Poplatek je tvořen dvěma dílčími poplatky, a sice dílčím poplatkem za výkon správy majetku a dílčím poplatkem za dozor nad správou majetku,“ uvádí materiál. Základem poplatku by přitom měl být počet měsíců, po který byl majetek spravován. Sazba poplatku za správu majetku činí úhrnně tři procenta ročně.

MF v důvodové zprávě ohledně povinnosti dalších státních orgánů a úřadů poskytnout FAÚ informace uvádí, že tato povinnost má zásadně přednost před povinností mlčenlivosti podle jiných právních předpisů. „Nevyhovění výzvě je sankcionováno vynucovací pořádkovou pokutou do 500.000 Kč, kterou lze ukládat opakovaně. V případě nápravy je ji však možné rozhodnutím odpustit,“ uvádí materiál.

V případě celní správy v současném zákoně není pravomoc sankcionovaný majetek zadržet. „Z tohoto důvodu se výslovně zakotvuje kompetence orgánů Celní správy České republiky zadržet majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce, a to způsobem, kterým se podle celního zákona zadržuje zboží nebo dopravní prostředek, tedy standardním postupem, podle kterého již nyní orgány Celní správy České republiky postupují,“ uvádí materiál. V souvislosti s celníky také novela nově stanoví, že tabákové výrobky, které jsou majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce, bude spravovat výlučně Generální ředitelství cel. Dosud to je Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Česká obchodní inspekce.

Novela také nově bude obsahovat obdobné mechanismy zajištění majetku, jako jsou v trestním řízení. Dále také zavádí možnost do veřejných rejstříků a seznamů zapsat tzv. plombu, tedy údaj o omezení nakládání s majetkem.

„S ohledem na to, že návrh reaguje na aktuální situaci při provádění mezinárodních sankcí, není z důvodu nutnosti rychlé úpravy možné pokrýt další potřebné změny zákona o provádění mezinárodních sankcí, které by bylo vhodné zavést,“ upozornilo MF. Řešení dalších otázek koncepčního charakteru tak bude podle úřadu obsahovat navazující novela, kterou úřad zařadil do plánu legislativních prací vlády s termínem předložení vládě letos v říjnu.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY