Pátek, 27. května, 2022

Vnitro: Za uprchlíky z Ukrajiny bude stát platit zdravotní pojištění jen 180 dní

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vnitro chce přimět uprchlíky z Ukrajiny, aby si více nacházeli práci. Zdravotní pojištění za ně bude stát platit jen 180 dní. Ukrajinci s trvalým pobytem odjíždějící do války budou moci naopak přerušit platby pojistného bez sankcí. Žádosti o ochranu občanů jiných států zemí EU budou ze zákona nepřijatelné. Přijímány nebudou žádosti o víza občanů z Ruska a Běloruska.

Úpravy navrhuje ministerstvo vnitra v rámci novely zákona o „některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“.

Ministerstvo vnitra se v novele mimo jiné vypořádává s opatřeními, které vláda rozhodla usnesením, avšak neexistuje k nim zákonné zmocnění. Takovým opatřením je například zákaz vstupu Rusů a Bělorusů na území České republiky schválený vládou 30. března 2022, které znemožňuje podávat žádosti těchto občanů o pobyt v ČR včetně těch s dočasnou ochranou. Navíc opatření skončí s nouzovým stavem. Vláda však chce mít i nadále oprávnění znemožnit vstup občanů třetí země na území v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Úplný materiál je zde.

Vláda stanoví Rusy a Bělorusy jako nepřijatelné v ČR

Byť je navrhovaný zákon formulovaný obecně ve vztahu k válce na Ukrajině, podle důvodové zprávy k novele míří na Rusy a Bělorusy: „Cílem navrhované právní úpravy je omezení vstupu a pobytu občanů Ruské federace a Běloruské republiky na území České republiky tím, že nebudou přijímány jejich žádosti o vízum, povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu, které mohou podat na zastupitelských úřadech,“ uvádí důvodová zpráva.

„ČR. Lze mít důvodně za to, že takové omezení bude vytvářet tlak na uvedené státy, který může v celkovém důsledku napomoci ukončení agrese a návazně i samotné migrační vlny touto agresí vyvolané. Současně existují důvodné obavy, že by přítomnost občanů Ruské federace a Běloruské republiky na území mohla reálně ohrozit bezpečnost České republiky, navrhovaná právní úprava má za cíl této hrozbě předejít,“ pokračuje odůvodnění návrhu ministerstvo vnitra.

Opatření v § 1 má vypadat takto

(1) Je-li to nezbytné z důvodu ochrany zahraničně politických zájmů České republiky v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, může vláda stanovit nařízením, že žádost o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podaná na zastupitelském úřadu občanem určitého státu, který není členským státem Evropské unie a není vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, (dále jen „třetí země“) je nepřijatelná. Při zjišťování nepřijatelnosti žádosti se postupuje podle ustanovení § 169h odst. 5 zákona o  pobytu cizinců na území České republiky obdobně.

(2) Vláda současně může stanovit, na které žádosti a skupiny občanů třetí země se nařízení podle odstavce 1 nevztahuje.

Podle návrhu budou všechny žádosti podané před účinnosti nového zákona zastaveny: „Řízení, která již byla podáním žádosti na zastupitelském úřadu zahájena, ale nebyla dosud ukončena, budou ze zákona zastavena,“ stojí v důvodové zprávě.

Vláda bude moci stanovit výjimky, kterými mají být například sloučení rodiny.

Stát uprchlíky s občanstvím v EU automaticky odmítne

Zbytek novely už se týká jen Ukrajinců, a to dlouhodobě žijících v České republice s oprávněním dlouhodobého pobytu i nově příchozích v postavení uprchlíka pod dočasnou mezinárodní ochranou.

Předně vnitro řeší žádost o ochranu v České republice těch uprchlíků, kteří jsou již občany jiné členské země EU nebo mají status uprchlíka v jiné zemi EU: „Jedná se zejména o situace, kdy je zjištěno, že osoba je zároveň občanem jiného členského státu Evropské unie. Dalšími situacemi, ke kterým začalo docházet, je mobilita těchto osob v rámci Evropské unie a snaha nalézt útočiště jinde než v České republice, a to opět formou dočasné ochrany nebo formou zisku jiného pobytového oprávnění nebo mezinárodní ochrany,“ uvádí k tomu vnitro.

Taková žádost o ochranu bude podle nového zákona „nepřijatelná“ a stát se jí vůbec nebude zabývat.

Vnitru vadí, že noví Ukrajinci neplatí zdravotní pojištění

V dalším kroku pak vláda prostřednictvím návrhu vnitra hodlá zrovnoprávnit již zde dlouhodobě žijící Ukrajince s nově příchozími pod dočasnou mezinárodní ochranou. Na rozdíl od „původních“ Ukrajinců, ti „noví“ nemají nyní žádnou povinnost platit zdravotní pojištění, které za ně po celou dobu ochrany platí stát.

„Tento stav však vykazuje jistou nerovnováhu mezi těmito pojištěnci a ostatními pojištěnci. Cizinci, kteří mají nárok na stejný rozsah zdravotních služeb jako ostatní pojištěnci, se nemusí nikterak podílet na příjmech do systému zdravotního pojištění, nemusí do něj nijak finančně přispívat, a tedy nejsou jakkoli motivováni k zaměstnání či podnikání, kdy by z těchto příjmů odváděli pojistné, a to i v případě, kdy k tomu dispozice mají,“ vysvětluje k tomu vnitro.

Stát ví, že za ženy a důchodce bude platit dál

Stát proto zkrátí dobu, po kterou bude nově příchozím Ukrajincům platit zdravotní pojištění na půl roku. „Navrhuje se také, aby za cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany (podle zákona č. 65/2022 Sb.), byla doba, po kterou za ně platí pojistné stát, omezena na dobu 180 dní ode dne poskytnutí dočasné ochrany. Po uplynutí této doby budou mít stejné postavení jako ostatní pojištěnci s trvalým pobytem na území České republiky. Dobu 180 dnů lze považovat za dostatečnou na to, aby si mohli zajistit příjmy ze zaměstnání či z podnikání, a mohli se tak podílet na příjmech do systému,“ uvádí vnitro ke změně.

Ministerstvo vnitra také ví, že mnoho Ukrajinců v postavení uprchlíka pod ochranou pracovat nebude. „Pokud k tomu nebudou mít dispozice či podmínky, může za tyto pojištěnce platit pojistné stát nadále, avšak z jiného titulu, např. jako za uchazeče o zaměstnání, osoby pečující o malé děti, osoby důchodového věku apod. Cílem je také tyto pojištěnce více motivovat k zapojení se do pracovního procesu,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Kromě toho se zavádí povinnost Ukrajinců s ochranou v ČR hlásit ministerstvu vnitra do tří dnů změnu pobytu. Vnitro respektive stát a územně správní celky tak chtějí získat přehled o ubytovacích kapacitách, kapacitách škol, zdravotnictví nebo pracovních příležitostech. „Také s ohledem na počty uprchlíků setrvávajících na území České republiky i jejich vyšší územní fluktuace bylo přiměřené a účelné upravit uvedený institut odlišně od obecné právní úpravy dopadající na ostatní cizince pobývající na území České republiky,“ vysvětluje princip vnitro.

Řešení pro ty, co odešli do války nebo se nemohli vrátit

Pro Ukrajince dlouhodobě žijící v České republice pak vnitro v novele nabízí možnost odjíždět na Ukrajinu do války a vracet se do ČR bez sankcí v souvislosti s platbami zdravotního pojištění v ČR.

„S ohledem na probíhající vojenský konflikt řada pojištěnců, státních příslušníků Ukrajiny s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, odchází do své vlasti, přičemž nelze předjímat, a ani oni sami nevědí, po jakou dobu budou ve své vlasti pobývat, zda a kdy se vrátí. Mnozí neprodleně po vypuknutí ozbrojeného konfliktu odcestovali na Ukrajinu, další vycestovali před konfliktem, tedy před 24. 2. 2022, avšak byli nuceni ve vlasti zůstat. Na druhou stranu někteří před ozbrojeným konfliktem odjeli na Ukrajinu s tím, že jejich pobyt tam bude dlouhodobý (delší než 6 měsíců), avšak museli se z důvodu své bezpečnosti do České republiky vrátit dříve,“ vysvětluje situaci „starých“ Ukrajinců vnitro.

Na rozdíl od jiných cizinců žijících v ČR, Ukrajinci odjíždějící do na Ukrajinu po 24. únoru 2022 nebudou muset platit zdravotní pojištění po dobu pobytu na Ukrajině a nebudou muset dokládat, že jsou pojištění tamtéž. „Povinnost zaplatit pojistné, které vzniklo přede dnem 24. února 2022, mu zůstává, a to i když na Ukrajině již pobýval. Na rozdíl od ustanovení § 8 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, nemusí být dodržena podmínka nepřetržitého pobytu delšího 6 měsíců na Ukrajině a nemusí být předložen doklad o uzavřeném zdravotním pojištění na Ukrajině a jeho délce, avšak musí být předložen doklad o pobytu na Ukrajině a jeho délce,“ stojí v důvodové zprávě.

Ti Ukrajinci, kteří vycestovali na Ukrajinu před 24. únorem a učinili o tom prohlášení, ale nemohli se vrátit do ČR, nebudou muset platit zdravotní až do dne, kdy se znovu pojišťovně přihlásí.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY