Středa, 17. srpna, 2022

Poslanci navrhují vyšší tresty za vraždu nebo vyhrožování učitelům

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zařazení pedagogických pracovníků při výkonu povolání mezi tzv. chráněné oběti některých trestných činů navrhuje skupina poslanců. Chtějí zvýšit sazby v trestním zákoníků za vraždu, vyhrožování nebo ublížení na zdraví pedagogů při výkonu jejich povolání. Násilí na učitelích je notorieta, mají se zařadit ke zdravotníkům, soudí poslanci.

Návrh, který předkládá skupina poslanců za ANO, by měl platit od ledna příštího roku. Spočívá v rozšíření seznamu „chráněných obětí“ u vybraných trestných činů, jak už je nyní obsahuje trestní zákoník. V případě trestného činu spáchaného proti těmto kategoriím lidí se zvyšuje trest.

Taxativní doplnění pedagogických pracovníků na seznam by se mělo týkat tří trestných činů: Vraždy, ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování. „Je již notorietou, že pedagogičtí pracovníci v současnosti čelí stále častějším útokům na svou fyzickou integritu, především ze strany svých žáků. To jde ruku v ruce s tím, že jsou tyto osoby dnes a denně vystavovány stresovým a rizikovým situacím při výkonu pedagogické činnosti. Přesto jim současná právní úprava nepřiznává žádnou zvláštní ochranu pro případy páchání násilí na nich, ať už jde o násilí fyzické nebo násilí proti jejich vůli,“ uvádí poslanci v odůvodnění návrhu.

Pedagogové vedle zdravotníků a úředních osob

„Navrhuje se proto, aby pedagogičtí pracovníci byli, obdobně jako zdravotnický personál, zařazeni mezi chráněné oběti v tom smyslu, že spáchání vybraných trestných činů (vraždy podle § 140, těžkého ublížení na zdraví podle § 145, ublížení na zdraví podle § 146 a nebezpečného vyhrožování podle § 353) proti těmto osobám bude tvořit kvalifikovanou skutkovou podstatu daného trestného činu s možností uložení přísnějšího trestu jeho pachateli. Jedná se o koncept, který je současnému trestnímu právu znám, a nejde tedy v tomto ohledu o žádné novum,“ uvádí se v návrhu, jehož odborná část připomíná rukopis bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové.

Už nyní obsahuje trestní zákon seznam takových chráněných obětí. Kromě povolání jako zdravotnický personál nebo úřední osoby při výkonu pravomoci či svědků, tlumočníků a znalců jde také o děti, těhotné ženy nebo osoby, na nichž je trestný čin spáchán kvůli jejich rase, národnosti, politickému přesvědčení nebo víře.

Platilo by ve škole, na výletě i po cestě domů

Důvodová zpráva současně zdůrazňuje, že nejde o zařazení učitelů mezi úřední osoby, což by přinášelo zvýšenou odpovědnost učitelů.

Poslanci také uvádí, že jde o minimum možné ochrany – tedy výhradně v souvislosti s pedagogickou činností: „Aby založená ochrana nebyla pojímána příliš široce, stanovuje se, že ochrana v uvedeném smyslu je poskytována pouze při výkonu pedagogické činnosti nebo v souvislosti s ním. Opačný přístup by v praxi mohl vést k hypertrofii trestné represe v situacích, kdy to není opodstatněné,“ stojí v důvodové zprávě.

„Na rozdíl od zdravotnického personálu se přitom cílí i na situace pouhé souvislosti s výkonem pedagogické činnosti (tj. nejen na násilí přímo při vyučování), neboť v případě pedagogických pracovníků je typické, že na životě nebo zdraví mohou být ohrožováni i např. mezi vyučováním, po skočení vyučovacího dne, při cestě domů, na školních výletech apod.,“ upřesňují navrhující poslanci.

Návrh by zvýšil sazby u učitelů o dva roky

Všechny sazby ve vyjmenovaných trestných činech by se v případě učitelů měly zvednout o dva roky. Například v případě vraždy učitele by nové ustanovení by mělo vypadat takto:

§ 140

Vražda

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.

(2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.

(3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) na dvou nebo více osobách,

b) na těhotné ženě,

c) na dítěti mladším patnácti let,

d) na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci,

e) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,

f) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,

g) na pedagogickém pracovníkovi při výkonu pedagogické činnosti nebo v souvislosti s ním,

h) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

i) opětovně,

j) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo

k) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky.

(4) Příprava je trestná.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY