Středa, 17. srpna, 2022

Zpráva o činnosti NSZ: Společnost je blahobytná a zločinnost klesá. NCOZ nemá policisty schopné včas napsat usnesení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kriminalita stále klesá, přesouvá se na internet a mění se, jak přicházejí nové technologie, které však nemá policie. K proměně výrazně přispěla omezení kvůli covidu-19. Covid-19 ale stojí i za nedostatkem policistů a množstvím trestních oznámení na členy vlády. NCOZ zase nemá vyšetřovatele schopné v čase zpracovat usnesení o zahájení trestního stíhání, uvádí Nejvyšší státní zastupitelství ve Výroční zprávě za rok 2021. Roste dopravní kriminalita.

Výroční zprávu o činnosti zveřejnilo Nejvyšší státní zastupitelství 11. července 2022 v rozšířeném a zkráceném vydání. Obě verze včetně tabulkových části jsou zde:

I v roce 2021 pokračovaly podle Zprávy trendy z předchozích let, „navíc umocněné vlivem pandemie COVID-19, která vedla k rychlému a výraznému přesunutí značné části aktivit z reálného světa do kyberprostoru“.

Mezi trestnými činy zůstává na první příčce pomyslného žebříčku i nadále trestný čin krádeže. „Pokud jde o strukturu kriminality, také v roce 2021 platilo, že stále převažovala majetková trestná činnost, podíl těchto trestných činů, zejména trestného činu krádeže, v roce 2021 zůstal v zásadě na úrovni roku 2020,“ uvádí se ve Zprávě

Jak uvádí ve Zprávě graf struktury trestných činů, podíl krádeží na trestné činnosti činil loni 19%, což činí 12 324 skutků s kvalifikací podle § 205.

V roce 2021 bylo celkem sepsáno 169 006 záznamů o zahájení úkonů trestního řízení proti fyzické osobě a 939 záznamů o zahájení úkonů trestního řízení proti právnické osobě. Jak vyplývá z přiložené tabulky, před deseti lety, v roce 2011 byl zahájen takřka dvojnásobný počet trestních řízení, konkrétně 316 452.

V rámci vedených trestních řízení pak bylo loni vůči 64 364 fyzickým osobám a vůči 326 právnickým osobám zahájeno trestní stíhání nebo jim bylo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení, dodává Zpráva další údaj.

V Praze ubylo lidí, snížila se kriminalita

Podstatný vliv na snížení objemu kriminality v roce 2021 měla epidemie pandemie COVID-19 a s ní spojená opatření či omezení. Např. v obvodu MSZ v Praze byl zaznamenán pokles kriminality, především pak drobné majetkové kriminality. Došlo také ovšem k částečnému přesunu této drobné majetkové trestné činnosti pod kvalifikované skutkové podstaty příslušných trestných činů, a to především v souvislosti s opakovaným vyhlašováním a trváním nouzového stavu. Vliv na skladbu trestné činnosti má též faktický úbytek zahraničních turistů a pracovníků v hlavním městě, uvedlo pro Výroční zprávu Městské státní zastupitelství v Praze. V tomto bodě se doslova opakuje situace z roku 2020.

„Ve společnosti nadále převládaly uspokojivé majetkové poměry, které bylo možno vyvozovat z předcházejícího růstu ekonomiky a navyšování příjmů u značné části populace napříč celým jejím spektrem,“ dodává k tomu ve Zprávě Městské státní zastupitelství v Praze.

Nedostatek vyšetřovatelů NCOZ schopných včas zahájit

Také KSZ v Praze zdůrazňuje, že omezení pohybu a kontaktu osob, uzavření prodejen, obchodů a dalších veřejných zařízení, zvýšení dohledu Policie ČR na dodržování protiepidemických opatření, vyloučení či omezení možnosti přeshraničního cestování a uzavření hranic kontrolou Policie ČR představovaly klíčové faktory ovlivňující a limitující páchání trestné činnosti, uvádí Krajské státní zastupitelství v Praze ve Zprávě.

„Na druhé straně tytéž okolnosti vytvářely vhodné podmínky pro páchání trestných činů souvisejících se vzniklou situací, jejichž odhalení a objasnění lze očekávat v následujícím období (podvodná jednání, daňová kriminalita, internetová kriminalita apod.). Současně došlo v důsledku omezujících opatření na straně orgánů činných v trestním řízení k situaci snižující jejich akceschopnost a výkon oproti předchozím obdobím,“ uvádí dále Krajské státní zastupitelství v Praze. Důvodem jsou karantény, a tudíž nižší počet policistů ve službě a omezení osobních kontaktů.

Co se týče policejního orgánu, Nejvyšší státní zastupitelství ve Zprávě zhodnotilo práci NCOZ: „V působení Národní centrály proti organizovanému zločinu a jejích útvarů bylo možno v roce 2021 zaznamenat některé dílčí problémy vyplývající z nedostatku kvalitních vyšetřovatelů, kteří by byli schopni v rozumném čase zpracovat výsledky prověřování společně s výstupy z operativně pátracích prostředků a zapracovat je do usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu. Jinak ale NSZ velmi oceňuje úsilí vedení Národní centrály proti organizovanému zločinu vedené snahou o zkvalitnění nepříliš příznivé situace, která nastala po reorganizaci provedené v roce 2016,“ uvádí doslova aktuální výroční zpráva NSZ.

Znepokojující data z kyberprostoru

Jak pro Zprávu vedlo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, dalším podstatným důvodem poklesu nápadu trestné činnosti v roce 2021 je její přesun do kyberprostoru. „Kde zůstává neodhalena, neboť policejní orgány nedisponují technologiemi, které by umožňovaly zachytit komunikaci probíhající prostřednictvím aplikačních komunikačních programů (WhatsApp, Messenger, Facebook), nemají-li koncové body, a je problém zachytit i další komunikaci prostřednictvím internetu, když pachatelé se pokaždé z jiných IP adres připojují z různých míst,“ uvádí znepokojující data státní zastupitelství.

„Odhalování trestné činnosti páchané v kyberprostoru je mimořádně komplikované a mimo výjimečné případy českých pachatelů (a to pachatelů nezkušených, nevyužívajících prostředky zakrytí své identity a používajících běžné bankovní účty či nákupy registrovatelných komodit) se nepodaří pachatele zjistit. Trestní řízení v těchto věcech, je-li prováděno standardním způsobem (včetně mezinárodní justiční i policejní spolupráce), je přitom časově i ekonomicky velmi náročné,“ komentuje trend Nejvyšší státní zastupitelství.

Zpráva rovněž varuje před novým druhem této činnosti -vishingem. „Spočívá v tom, že pachatelé telefonicky kontaktují poškozeného a vydávají se za pracovníka banky nebo policie (popř. postupně obou institucí), informují poškozeného o údajném napadení jeho bankovního účtu, popř. napadení banky, a přesvědčí ho o nutnosti okamžitě peníze z účtu vybrat a vložit je na jiný (údajně bezpečný) účet – a to buď prostřednictvím vkladomatu na bankovní účet pachatele, nebo prostřednictvím bitcoinového bankomatu do bitcoinové peněženky pachatele,“ popisuje Zpráva tuto činnost.

Ústí upozorňuje na elektrokola a koloběžky

Současně ale vlivem lepších technologií jsou podle Zprávy zabezpečována osobní motorová vozidla (sledovaná majiteli či agenturami přes GSM s možností dálkového zastavení vozidla) i nemovitosti (zabezpečení objektů se signalizací a kamerovým systémem). „Nikoli nepodstatným důvodem zjištěného trendu je i to, že mnoho poškozených bagatelní majetkovou trestnou činnost (vloupání do rekreačních chat apod.) neoznamuje vlivem zkušeností s trestním řízením (výslechy na policii i opakovaná předvolávání k soudu, nezjištěný pachatel, a vždy v podstatě nevymahatelný výrok o náhradě škody),“ upozorňuje ve Zprávě Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem.

Překvapivě podle zprávy NSZ roste trestná činnost v dopravě. Namísto alkoholu jezdí řidiči pod vlivem drog. „V oblasti trestné činnosti v dopravě, zvláště silniční se projevil nárůst trestné činnosti všeobecně, dále i v souvislosti se stíháním řidičů pod vlivem návykových látek. Dochází nadále k pozvolnému a místy i výraznějšímu přesunu páchání trestné činnosti podle § 274 trestního zákoníku z ovlivnění alkoholem do ovlivnění omamnou či psychotropní látkou,“ stojí ve Zprávě.

Nečekanou poznámkou pak do Zprávy přispělo ústecké krajské státní zastupitelství. „KSZ v Ústí nad Labem poukazuje na aplikační problémy spojené s užíváním elektrokol a elektrokoloběžek v silničním provozu, neboť ze strany některých výrobců (zpravidla z Číny) a dovozců dochází k umělému snižování jak výkonu motorů, tak i nejvyšší konstrukční rychlosti tak, aby tato vozidla nepodléhala povinnosti držení řidičského oprávnění, stejně jako hrazení zákonných pojistek.“

Prodej potvrzení a prodělání a hoaxy

Přímo na nemoc covid-19 se pak váže verbální trestná činnost a podávání trestných oznámení na vládu: „Shodně jako v roce 2020 se i v roce 2021 vyskytly případy vydírání s výhrůžkou šíření viru koronaviru SARS CoV-2, šíření poplašných zpráv, nebo naopak podávání trestních oznámení na vládu či její jednotlivé členy v souvislosti buď s tvrzenými přemrštěnými, nebo naopak nedostatečnými opatřeními proti šíření viru,“ uvádí se rovněž ve Zprávě.

Na hoaxy a nabídky potvrzení o prodělání kovidu upozornilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5: „ObSZ pro Prahu 5 uvedlo, že bylo konáno prověřování v souvislosti s šířením tzv. hoaxů na sociálních sítích a zcela nepravdivých zpráv např. o úmrtích v rámci očkování. V souvislosti s očkováním byly zaznamenány i případy šíření či nabídky potvrzení o prodělání očkování, tzv. padělání covidpasu, které byly šířeny v rámci internetu. Prověřováním bylo zjištěno, že se nejednalo o fakticky realizované nabídky, ale podvodné jednání ve snaze získat toliko finanční prostředky,“ uvedlo státní zastupitelství pro Zprávu.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY