Elektronické platební rozkazy do tří měsíců

  Častým problémem českého právního systému je neúměrně dlouhá doba plynoucí od podání žaloby k pravomocnému rozhodnutí. Dlouhotrvající soudní spory přitom představují značně nežádoucí jev, který oslabuje celkovou vymahatelnost práva v České republice.

  Systémové a účinné řešení tohoto nedostatku je především úkolem Ministerstva spravedlnosti, které však v této věci nic nepodniká. Proto přicházím s jednoduchým návrhem novely občanského soudního řádu, která přispěje k řešení problematiky dlouhotrvajících sporů u jednoduchých kauz.

  Návrh zavádí povinnost vydat tzv. elektronický platební rozkaz do tří měsíců od podání návrhu na jeho vydání, a to za předpokladu splnění veškerých zákonných náležitostí pro jeho vydání. Elektronický platební rozkaz má účinky pravomocného rozsudku, není-li proti němu v zákonné lhůtě podán opravný prostředek a jedná se o institut výrazně urychlující soudní řízení.

  Návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu se podávají v případech věcně jednoduchých sporů s hodnotou do 1 milionu Kč, při kterých není nutné složité dokazování, přičemž žalovaný nárok musí vyplývat z uvedených skutečností. V praxi se jedná například o spory, kdy žalovaný bezdůvodně nezaplatí odebrané zboží či službu, nebo smluvní pokutu vyplývající ze smlouvy, a také třeba půjčku.

  Podle dosavadní právní úpravy má soud pouze možnost takový platební rozkaz vydat, přičemž zákon nestanoví žádnou konkrétní lhůtu pro jeho vydání. Mnoho soudů vydává tyto platební rozkazy ve lhůtě do 3 měsíců už dnes, nejedná se tedy o nic nesplnitelného. Přesto však vydání elektronického platebního rozkazu trvá v některých případech neúměrně dlouho, ačkoli pro to není racionální důvod. Toto opatření tedy přispěje k rychlosti řešení jednoduchých sporů. Současně však nejsou krácena práva žalovaného, který má v nezměněné podobě možnost podat proti elektronickému platebnímu rozkazu opravný prostředek.

  Uvedené opatření samo o sobě jistě nevyřeší problematiku dlouhotrvajících soudních sporů, tyto ambice návrh ani nemá. Návrh však představuje alespoň dílčí zlepšení situace v konkrétních případech.

  Martin Plíšek