Exekutorská komora vítá snahu i rychlost ministra, je připravena jednat

    Dne 30. 8. 2018 vyšel na portálu Česká justice článek o chystaných změnách exekučního řízení, dostupný zde. K uvedenému článku Exekutorská komora ČR podotýká, že vítá snahu ministra spravedlnosti o úpravu problematických aspektů exekučního řízení i rychlost s jakou nový ministr spravedlnosti k řešení těchto problémů přistoupil.

    Exekutorská komora ČR dlouhodobě usiluje o úpravu exekučního řízení a jeho zjednodušení. Konkrétní návrhy na koncepční řešení bezvýsledných exekucí, místní příslušnosti soudních exekutorů či řešení záloh na náklady exekuce Komora předkládala již minulé vládě a předložila tyto návrhy i vládě současné. Konstruktivní jednání o těchto návrzích mezi zástupci Exekutorské komory ČR a ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem bylo původně plánováno na srpen 2018. Vzhledem ke značnému časovému vytížení pana ministra však toto jednání bylo odloženo na září.

    V minulosti již byla ze strany Komory několikrát odborné veřejnosti prezentována skutečnost, že dlouhodobě vedené bezvýsledné exekuce, v nichž soudní exekutoři objektivně nemohou nic vymoci z důvodu např. nemajetnosti povinného, představují nepřiměřenou historickou zátěž pro celý systém vymáhání, pro soudní exekutory, a také pro povinné. Soudní exekutoři nemohou sami o své vůli taková bezvýsledná řízení zastavit, přičemž náklady na tyto exekuce nehradí ani povinný ani oprávněný. Exekutorská komora ČR proto vítá iniciativu ministra spravedlnosti, na jejímž základě by byla zakotvena možnost zastavovat bezvýsledné exekuce i povinnost oprávněného uhradit předem zálohu na náklady exekuce. Odpovídající návrhy ostatně Exekutorská komora ČR vládě sama opakovaně předkládala.

    Navrhovaný princip koncentrace exekucí u jednoho soudního exekutora bude potřeba podrobit řádné odborné diskuzi, neboť prosté zavedení pravidla, podle něhož by se veškeré nové exekuce na téhož povinného koncentrovaly u jednoho soudního exekutora, by v důsledku mohlo vést k další disproporci mezi malými a velkými exekutorskými úřady. Naopak za pozitivnější by bylo jistě možné považovat zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů, kterou prezidium Exekutorské komory ČR také dlouhodobě prosazuje a která je oproti zmíněnému principu koncentrace značně administrativně jednodušší a vedla by k rovnoměrnějšímu rozložení exekucí mezi jednotlivé soudní exekutory. Všechny výše uvedené změny, včetně nové úpravy předávání exekutorského úřadu, přístupu zástupců exekutorů k exekučním spisům a navazujícím sankcím, by však měly být náležitě promyšleny a především diskutovány s odbornou veřejností a Exekutorskou komorou ČR, která má zkušenosti, analýzy i konkrétní poznatky o jednotlivých variantách, které lze pro úpravy předmětných problematických oblastí zvolit.

    Exekutorská komora ČR podotýká, že s konkrétním návrhem změny exekučního řízení doposud neměla možnost se seznámit. Zajisté však bude nezbytné o této problematice a chystaných změnách vést s ministrem spravedlnosti a odbornou veřejností náležitá jednání a navrhovanou úpravu přizpůsobit konkrétní společenské poptávce a podmínkám právního státu. Odpovídající diskuze je nezbytná už jen z toho důvodu, že exekuční řád za dobu své existence, tj. od roku 2001, doznal již celkem padesáti novel. K jakékoli další změně je proto nutné přistupovat z rozmyslem a koncepcí a je otázkou, zda není na čase připravit a přijmout zcela nový, moderní a jednoduchý exekuční řád. Exekutorská komora ČR je nicméně připravena o všech navrhovaných úpravách jednat s ministrem i další odbornou veřejností tak, aby bylo dosaženo co možná nejlepšího výsledku.