Tržní hodnota akcie, přesnost pojmů aneb, kam až může s nesprávnými pojmy dojít nejvyšší státní zástupce

  Tento článek volně navazuje na můj poslední článek nazvaný Fatální zaměňování nebo ignorace pojmů a jejich zákonem stanovených významů v činnosti parlamentní komise pro vyšetřování „OKD“ a ukazuje, jak důležitá je přesnost při používání zákonných pojmů.

  První důkaz, na který pak navážeme, převezmeme z minulého článku. Jde o poslední část citace, viz níže. Citace pochází z odborné literatury prof. Ing. M. Maříka, CSc, ze strany 77, publikace vydané v roce 1998 pod názvem Určování hodnoty firem s ISBN 80-86119-09-2., Předsedy poradního sboru ministra spravedlnosti a ředitele Institutu oceňování majetku při VŠE.

  Citace: Zkušenosti z vyspělých trhů naznačují, že při koupi většího podílu akcií je cena vyšší oproti předcházejícímu stavu asi o 20–50 %. Prémie zaplacená nad úroveň předchozí běžné tržní ceny však vyžaduje nějaké vysvětlení.

  Prémie je cenou za možnost kontrolovat chod společnosti. Platí to, když koupený podíl takovou kontrolu umožňuje. Konec citace.

  Z logiky věci vyplývá jednoznačně, že namísto podtrženého obecného slova větší, má být přesnější výraz většinový. Pak teprve je výrok jednoznačný, nezaměnitelný a může pokračovat vyjádřením k prémii a ovládání společnosti.

  Na první pohled se takovýto přístup může zdát chorobně přesný nebo může být považován za zbytečné slovíčkaření. Rozhodně tomu tak není. Po několika vysvětleních si ukážeme, kam nepřesnost může dojít např. v dovolání nejvyššího státního zástupce, ač by se mohlo očekávat, že nejvyšší státní zástupce je právě ten, kdo bude ve svých výrocích nejpřesnější z nejpřesnějších.

  Takovouto záměnu pojmů lze zejména v odborné literatuře považovat za pochybení zásadní.

  Tržní hodnota akcie

  Definic tržní hodnoty obecně, ale i akcií, je na mezinárodním odborném poli hodně. Není tu dostatek místa na jejich citování, ale jejich obsah je v zásadě shodný. Jde o hodnotu, která se následně stane cenou a vychází z oboustranně dobrovolného jednání mezi prodávajícím a kupujícím.

  Velmi pěkné shrnutí lze najít v publikaci prof. Kislingerové, na straně 12, kde uvádí také, že poctivá tržní hodnota se rovná současné hodnotě budoucích užitků plynoucí z vlastnictví.

  Poznámka: Ani jedna z běžně používaných definic tržní hodnoty nevychází z hodnoty substance majetku, ale z odhadu jejího budoucího užitku. Slovo budoucí je v tomto případě nesmírně důležité.

  Tržní hodnota čehokoliv vychází, jak je uvedeno výše, z odhadu budoucích pravidelných ročních výnosů. Proto se pro zjištění tržní hodnoty používají výnosové metody.

  Majetková hodnota vychází z hodnoty substance majetku, kterou obvykle zjistíme spojením kalkulací nákladů + marže. Hodnotíme nákladovost výroby majetku vzniklou v minulosti, a nikoliv jeho eventuální užitnost v budoucnosti.

  V tom je právě nejvýznamnější rozdíl, důležitý pro čtení následujících řádků a potvrzený implicitně Obch. Zák. a Zákonem o obchodních korporacích.

  Zkrácené znění Znaleckého úkolu na ocenění akcií OKD, jehož obsah je v tomto článku meritem věci

  Bylo zadáno zjištění tržní hodnoty 11.149.594 ks akcií pro prodej na veřejných trzích nebo ve veřejném výběrovém řízení, kde by byly akcie OKD prodány, pokud by Karbon Invest nesplnil do 30.dubna 2004 požadavky státu. Viz usnesení vlády č. 1127 ze 12. listopadu 2003.

  Čtyři základní kroky vzniku tržní ceny balíku akcíKROK 1: Využijeme aktuální cenu akcie na veřejném trhu nebo použijeme výnosovou metodu se vstupními hodnotami v podobě dividend za minulá období. Z výsledku odhadneme budoucí dividendy, a tedy užitnost držení akcie. Z odhadu budoucích dividend vypočítáme základní hodnotu akcie.

  KROK 2: Zjistíme pozici akcie. Jde o to, zda se akcie nachází v minoritním nebo majoritním balíku akcií. Pokud je akcie v majoritním balíku akcií, zvýšíme její hodnotu o výše uvedenou prémii.

   Zde práce znalce končí a přicházejí na řadu následující psychologické vlivy v krocích 3 a 4

   KROK 3: Očekávání investorů a akcionářů, tedy ryze psychologická záležitost, která je spojena s odborností a odhadem investorů nebo akcionářů, ale znalec je nezná.

   KROK 4: Psychologický faktor, který vychází z obchodního zápolení mezi dobrovolně prodávajícím a dobrovolně kupujícím před dohodnutím konečné prodejní ceny.

  Zatímco první dva kroky jsou obvykle známé a lze je alespoň přibližně vyčíslit, vliv druhých dvou faktorů dopředu známé nejsou, znalec je tedy nezná a vyčíslit je neumí. Tržní hodnota akcie vypracovaná znalcem, je tedy pouze odhadem a nelze jí považovat v žádném případě za konečnou tržní cenu, ale za minimální hodnotu z hlediska prodávajícího, která se obecně považuje za výchozí cenu např. pro dražbu, veřejnou soutěž nebo pro veřejné obchodní jednání.

  Z uvedených informací je zřejmé, že při vzniku tržní ceny akcie nikde nehraje žádnou roli majetek akciové společnosti. Což ostatně vylučuje § 179 Obch. Zák. Eventuálně §16 Zákona o obch. Korporacích.

   Pojmy používané v dovolání nejvyššího státního zástupce zaslaného na nejvyšší soud s žádostí o vrácení věci na soud pro Prahu 2 k opětovnému přezkoumání.

  ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘEDMĚTU OCENĚNÍ: citace z DOVOLÁNÍ Předmětem ocenění bylo 11.149.594 ks akcií OKD s IČEM 00 00 25 93 pro prodej na veřejných trzích nebo ve výběrovém řízení, pakliže majoritní akcionář OKD, a.s., KARBON INVEST nesplní do 30.4.2004 podmínky stanovené státem podle usnesení vlády 1127 ze 12.11.2003.

  Poznámka: Pouze toto první konstatování je identické se znaleckým úkolem v Mandátní smlouvě.

  Citace z DOVOLÁNÍ Strana 2), odstavec 2) řádek 9)

  …jehož předmětem bylo ocenění 45,88% podílu akcií vlastněných FNM ve společnosti OKD…

  Poznámka: FNM žádné akcie ve společnosti OKD nevlastnil. Vlastnil akcie společnosti OKD. Ve společnosti OKD jsou akcie dceřiných společností, se kterými FNM neměl nic společného, neboť jde o majetek OKD. Opět jde o naprostou „až chorobnou“ přesnost, která hraje mimořádnou důležitost při sepisování smluv.

  Citace z DOVOLÁNÍ Strana 2, Odstavec 2, řádek 17,

  …kdy v tomto znaleckém posudku ocenil celkovou hodnotu společnosti OKD na částku 4.533.359.000 Kč…

  Poznámka: Z výše uvedeného znaleckého úkolu je patrné, nebylo úkolem ocenit celkovou hodnotu společnosti!!!

  Citace z DOVOLÁNÍ Strana 2, Odstavec 2) řádek 20

   …potom celkovou hodnotu společnosti OKD…

  Poznámka: Viz stejné odůvodnění výše

  Citace z DOVOLÁNÍ Strana 2, Odstavec 3), řádek 1

  – přičemž především zcela pominul do ocenění zahrnout finanční investice

  společnosti OKD spočívající v majetkových účastech společnosti OKD v jejích

  dceřiných a přidružených společnostech, jejichž tržní hodnota ke dni 31.12.2003

  činila celkem 13.923.384.000 Kč, z čehož pak 45,88 % podílu akcií vlastněných

  Poznámka: Hodnota 13.923.384.000 Kč není tržní hodnotou dceřiných společností, nýbrž tržní (původní pořizovací cenou) hodnotou akcií dceřiných společností, která je uvedena v AKTIVECH – MAJETKU rozvahy ke dni 31.12.2003 společnosti OKD v kolonce Finanční investice na první straně sestavené. A jde o majetek, který s tržní hodnotou akcie OKD nemá nic společného. Viz § 179 Obch. Zák.

  Citace strana 2), Odstavec 4) řádek 1

  – dále do ocenění vůbec nezahrnul finanční investice společnosti OKD spočívající ve vlastnění bankovních depozitních směnek, jejichž hodnota ke dni 31.12.2003 činila 1.803.000 Kč,

  Poznámka: Jde o majetek, který s tržní hodnotou akcie OKD nemá nic společného. Viz § 179 Obch. Zák.

  Citace z DOVOLÁNÍ strana 3) Odstavec 1)

  – a dále pominul ocenit samostatně jako provozně nenutný majetek celkem

  127 ostatních převážně rekreačních nemovitostí vlastněných společností OKD

  využívaných k pronájmu

   Poznámka: Jde o majetek, který s tržní hodnotou akcie OKD nemá nic společného. Viz § 179 Obch. Zák.

   Citace z DOVOLÁNÍ Strana 3) Odstavec 3)

  – při oceňování podniku s majetkovými účastmi v jiných společnostech nelze jejich hodnotu zahrnout do hodnoty mateřské společnosti jen prostřednictvím dividend…

  Poznámka: nebylo úkolem oceňovat podnik a už vůbec ne jeho dceřiné společnosti.

  Citace z Dovolání Strana 3 a 4) Odstavec 5 a 6)

  – v důsledku tohoto jeho nesprávného postupu může určit hodnotu prodávaného státního podílu ve společnosti OKD řádově níže, než pokud by zvolil správný, ale podstatně náročnější postup, a že tak může způsobit škodu na majetku státu v držení FNM, neboť znalecký posudek měl stanovit tržní hodnotu společnosti OKD a tím i minimální cenu, za níž může být podíl FNM ve společnosti OKD prodán budoucímu nabyvateli společnosti KARBON INVEST,

   Poznámka: Znaleckým úkolem nebylo ocenit státní podíl ve společnosti OKD, tím méně měl posudek stanovit tržní hodnotu společnosti OKD. Takovou záměnu lze jednoznačně považovat za ZVŮLI. Viz znalecký úkol výše. Tržní hodnota akcií je skutečně něco jiného než tržní hodnota společnosti OKD. Ta by u společnosti OKD byla totiž spolu s jejími veškerými závazky zcela jistě záporná.

  Citace z Dovolání Strana 3) Odstavec 6)

   Poznámka: z uvedeného odstavce budou vybrány pouze použité pojmy. Opisovat celý odstavec, který nedává sám o sobě smysl, je naprosto zbytečné.

  • …znaleckého posudku oceňujícího hodnotu 45,88 % podílu FNM ve společnosti OKD…
  • …majetkové účasti státu ve společnosti OKD“…
  • …majetkového akciového podílu FNM ve společnosti OKD…
  • …45,88% podíl FNM ve společnosti OKD…
  • …hodnotu podílu FNM ve společnosti OKD…

  Závěrem je si možné pouze postesknout, že v dovolání, které má 12 stránek je pouze jednou, a to na samotném začátku, uveden správný znalecký úkol. Ostatní pojmy se správného znaleckého úkolu netýkají a jsou jednoznačně vyloučeny obsahem Obch. Zák. Oddíl V. Paragrafy 154, 155, 179. Uvedené pojmy mou osobu protizákonně osočují z nekonání. Přičemž je jednoznačně jasné, že jsem takovou činnost dělat neměl a při dobré znalosti ani nemohl.

  Z uvedeného je zřejmé, že celá žalující strana počínaje policí ČR a konče nejvyšším státním zástupcem, z nepochopitelných důvodů opomíjejí správný obsah znaleckého úkolu a zaměňují Tržní hodnotu akcií OKD, s majetkovou hodnotou celé společnosti OKD vypočítávanou obvykle např. pro rozdělení nebo sloučení akciových společností. Děje se tak stále dokola již osmým rokem. Cena za takové naprosto zbytečné řízení musí být mimořádně veliká.

  Závěr

  Jak lze od státních orgánů očekávat řádné hospodaření se státním majetkem, zejména při nákupu a prodeji, když nemají představu o tom, co který pojem skutečně znamená a jak se jeho ceny tvoří a jak s ním také následně nakládat? Jak lze od státních zástupců očekávat „hlídání zákonů“, když je v mém případě sami porušují.

  Rudolf Doucha