Pondělí, 19. dubna, 2021

Zákony nebo judikáty?

0
Zákony nebo judikáty?
Nejvyšší soud rozhodl v případu solárních elektráren na Chomutovsku Foto: archiv

V České republice již delší dobu trvá zásadní názorový spor. Zní takto: judikáty dle modernistů nebo zákony dle tradicionalistů?

Český kontinentální právní systém je založen na platných zákonech, ze kterých musí soudy v rozhodování vycházet. Zákony tvoří Parlament a v praxi jsou pouze doplňovány judikáty dle těchto zákonů. Systém je předvídatelný a vytváří vysokou míru právní jistoty pro všechny účastníky založený primárně na zákonech.

Angloamerický systém, který se snaží do českého právního řádu prosadit modernisté, je založený na systému závazných precedentů (judikátů). Precedenty se tvoří, případně i mění, předchozí rozhodovací praxí, kde pramenem práva nemusí nutně být platné zákony. Systém je proto velmi pružný, ale s nižší mírou jistoty a menší předvídatelností práva.

Většina soudů v ČR je tradicionalistická a rozhoduje dle platných zákonů. Existují však případy, konkrétně v Brně, kde soudy vytvořily hybridní judikáty pouze pro velmi úzký segment energetiky, konkrétně pro fotovoltaické elektrárny (FVE) postavené v roce 2010. Těmito judikáty v roce 2015 „napravily“ domnělou neúplnost či vady energetického zákona, stavebního zákona, vyhlášek a dalších předpisů v roce 2010. Dle těchto hybridních judikátů pak jsou soudy schopny řádně odsoudit libovolnou fyzickou či právnickou osobu, přestože neporušila žádný zákon ani prováděcí vyhlášku.

Typické chyby a nedostatky, které soudy svými judikáty napravovaly: v energetickém zákonu i v licenční vyhlášce chybí pro licenční řízení požadavek na předávací protokol; licenční vyhláška, zcela chybně, shodně s vadným stavebním zákonem, schvaluje u staveb FVE bezpečné předčasné užívání stavby před dokončením; ve vyhlášce o bezpečnosti práce chybí pro revizního technika povinnost provedení revize zařízení označených „CE“; nezodpovědné stavební úřady ohrožují bezpečnost FVE, protože mají dle vadného stavebního zákona kompetenci prověřovat bezpečnost a provozuschopnost stavby FVE před povolením jejího užívání, přestože touto kompetencí je nadán pouze Energetický regulační úřad a proto stavební úřady užívání nebezpečných staveb FVE povolují, v energetickém zákonu a licenční vyhlášce chybí požadavek dokončenosti FVE, atd., atd.….

Česká cesta je, již tradičně, zcela netradiční. Vytvořenými judikáty – hybridy musely soudy, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, napravit tyto a další hrubé nedostatky v platných zákonech a vyhláškách, které vznikly pouze pochybením zákonodárců a které soudům neumožňují odsoudit fyzické a právnické osoby, které se těmito „vadnými“ zákony a vyhláškami řídili.

Judikáty- hybridy z roku 2015 proto nejsou klasické precedenty angloamerického systému, protože ty většinou zákony neopravují, ale za to jsou naše české a proto zcela původní. Taková česká 3. cesta, která si převzala z angloamerického systému precedenty, ale zjevně opomněla převzít i povinnost soudu nade vší pochybnost prokázat vinu.

Trochu zákonnosti se pokusil do české 3. cesty vytvářením judikátů- hybridů vnést Nejvyšší soud tím, že odmítl v roce 2018 akceptovat alespoň ty nejkřiklavější nesoulady s platnými zákony.   

Oproti tomu Ústavní soud, velmi modernistickým přístupem, 3. cestu a všechny zásadní inovace či zrušení částí platných zákonů a vyhlášek, formou judikátů-hybridů pro úzký segment FVE roku 2010, bez výjimky schválil. Naštěstí všechny tyto „vadné“ zákony a vyhlášky, které 3. cesta opravuje judikáty-hybridy, zůstaly zachovány v původní podobě pro celou ostatní energetiku a všechny další obory.  

Je velmi zajímavé, že i u kauz FVE roku 2010 existují případy, které rozhodují tradicionalisté soudci, kteří neuznávají 3. cestu. Tyto soudy mají problém podle platných českých zákonů odsoudit statutárního zástupce investora pouze za podpis jednoho dokumentu, který zákon nezná, to je např. kauza FVE Radvanice.

Ve většině případů FVE roku 2010 však u brněnského soudu rozhodují soudci modernisté, kteří nerozhodují podle platných zákonů, ale volí 3. cestu podle judikátů- hybridů  z roku 2015.

Bude proto zajímavé sledovat příští týden zahájení procesu u brněnského soudu s dr. Zemkem, který je obžalován za to, že podepsal, svými podřízenými připravený, předávací protokol pro účetnictví společnosti VT-SUN, s.r.o., i když zákon, ani licenční vyhláška, tento dokument nezná a tedy nepožaduje. Skutková podstata a faktický stav FVE VT-SUN v době udělení licence v roce 2010 není v této kauze podstatná, protože Policie důkladným šetřením již v letech 2015/2016 zjistila, že elektrárna VT-SUN byla již dne 22. 12. 2010 zcela bezpečná a provozuschopná a proto již v roce 2010 řádně vyrobila a distributorovi předala 3.900 kWh elektřiny.

Pan dr. Zemek je moderní člověk, který je nejen sociálně založen, ale současně prosazuje ve svých závodech ekologii a „zelenou elektřinu“ a tedy i hybridy. Přesto si autor dovoluje vyjádřit přesvědčení, že pan dr. Zemek by byl raději souzen soudcem tradicionalistou, který ho bude soudit dle platných zákonů a ne soudcem modernistou, který se rozhoduje dle judikátů- hybridů.

Na kauze dr. Zemka se v roce 2021 přesně ukáže,

-zda vítězí česká 3. cesta judikátů- hybridů z roku 2015, dle kterých bude, po několikaměsíčním procesu, dr. Zemek odsouzen na 7 či více let vězení za zvláště těžký zločin, protože v roce 2010  porušil  judikáty – hybridy z roku 2015

či

-zda v českém soudnictví stále platí český kontinentální právní systém založený na platných českých zákonech, dle kterých bude dr. Zemek neprodleně nezákonné obžaloby zcela zproštěn, protože v roce 2010 zákon neporušil.

Ivan Noveský