Majitelé zbraní si stěžují na odzbrojovací směrnici evropské ombudsmance

V soudu EU se projednávala česká žaloba na směrnici o zbraních Foto: archiv

Čeští majitelé zbraní a držitelé zbrojních průkazů poslali evropské veřejné ochránkyni práv Emily O’Reillyové stížnost na evropskou odzbrojovací směrnici. Spolek Liga Libe, který majitele zbraní sdružuje, vypočítává podivné okolnosti, které směrnici doprovázejí. Byla přijata za tři dny, EU dodnes odmítá zpracovat posudek dopadů, připomínky poslanců Evropského parlamentu byly ignorovány. Stejně jako článek Lisabonské smlouvy, dle kterého je vnitřní bezpečnost věcí členského státu.

Stížnost na tzv. evropskou odzbrojovací směrnici zaslal spolek Liga Libe do Štrasburku na konci října. Směrnice například některé typy dosud legálních zbraní mění na zbraně nelegální. Dále historické a znehodnocené  (pozměněné) zbraně nově ponechává v kategorii „ostrých“ zbraní, takže je nutné mít zbrojní průkaz i na divadelní představení stejně jako na zbraně signální a poplašné.

Čeští majitelé zbraní a držitelé zbrojních průkazů svoji stížnost opírají  o porušení principů a pravidel, na kterých stojí Evropská unie, jak jsou zakotveny v Lisabonské smlouvě a v dalším mezinárodním právu. Podle spolku Liga Libe Evropská unie při přijímání směrnice o úplném zákazu dosud legálních zbraní mimo jiné popřela zásadu proporcionality, jednala diskriminačně a přestoupila své pravomoci vůči národním státům. Podle spolku směrnice posiluje zločince tím, že  tím, že „zmizí zbraně z rukou legálních držitelů, kdy tito tak zůstanou neozbrojeni, vydáni napospas útočníkům s nelegálně drženými zbraněmi“.

Spolek svá tvrzení dokládá na jednadvaceti stranách textu a příloh. Celou stížnost má Česká justice k dispozici.

Odzbrojit nevinné a posílit zločince

Podivné okolnosti provází podle spolku směrnici od už od jejího samotného vzniku: „Návrh směrnice, rozhodně nebyl dostatečně důkladně připraven a ani projednán, a tedy touto směrnicí zaváděné vážné změny byly značně, skutečně značně kontroverzní již v průběhu jejího samotného přijímání. V této souvislosti poukazujeme zejména v prvé řadě na skutečnost, že návrh směrnice byl přijat průkazně v reakci na pařížské teroristické útoky ze dne 13. listopadu roku 2015 – a to pouhé tři pracovní dny (!!) po těchto hrozných a odsouzeníhodných útocích,“ popisuje spolek okolnosti přijetí směrnice.

„Evropská komise tak zjevně, ve snaze ukázat široké veřejnosti „že rychle činí a řeší a koná“, tzv. sklouzla k naprosto absurdnímu, nesmyslnému a nepochopitelnému konání – tedy ke směrnici ,odzbrojující zcela nevinné, a zásadně posilující provinilé´,“ dodávají k tomu stěžovatelé.

Komise převálcovala jakýkoli odpor

Ke skutečnosti, že tím Evropská komise přestoupila své pravomoci, cituje spolek ustanovení Lisabonské smlouvy, podle kterého jsou výroba a obchod se zbraněmi ve vztahu k bezpečnosti státu věcí jednotlivých zemí, nikoli EU: Článek 346 b) každý členský stát může učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti a která jsou spjata s výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům.
Podle spolku přijetím předmětné směrnice, zásadně překročil „unijní zákonodárce“ své pravomoci – ačkoliv byla totiž směrnice přijata za účelem odstranění překážek vnitřního trhu, jejím skutečným cílem je výhradně a pouze boj proti terorismu a proti jiné závažné trestné činnosti. „Unijní zákonodárce ovšem k přijímání harmonizačních opatření v této oblasti nemá žádnou pravomoc,“ uzavírá spolek.

Jak ovšem vyplývá z příloh dopisu evropské ombudsmance, Evropská Unie prostřednictvím Evropské komise doslova převálcovala jakýkoli nesouhlas s navrhovanými změnami – včetně připomínek poslanců Evropského parlamentu, které ovšem mají v systému EU charakter pouhého doporučení: „Při přijímacím procesu směrnice, nebyly brány v potaz připomínky europoslanců. Kdy bylo podáno nesčetné množství pozměňovacích návrhů. Na pozměňovací návrhy dvacítky českých europoslanců, kteří proti směrnici protestovali, vůbec nedošlo. Dále, Komise na jednání parlamentního výboru IMCO přinášela verze návrhu, které nikdo neměl možnost před tím dokonce ani přečíst!,“ popisuje spolek situaci evropské ombudsmance.

Počet legálních zbraní se zvyšuje, ale kriminalita klesá

Přestože návrh směrnice podle spolku „předjímal skutečně radikální změnu dosavadního režimu nabývání a držení zbraní v EU, s potenciálem zasáhnout do vlastnických práv milionů občanů EU a dokonce ovlivnit bezpečnostní situaci v členských státech“, dodnes nebyl řádně zpracován posudek dopadů nařízení. Podle přílohy stížnosti bude v České republice zakázáno 400 tisíc zbraní a milión zásobníků: „Důvodem takto vysokého čísla je naprostá nejednoznačnost příslušného ustanovení směrnice,“ uvádí k číslu spolek Liga Libe.

„Unijní zákonodárce, přijetím směrnice, dále porušil také i zásadu proporcionality, jelikož se nezabýval vůbec otázkou tzv. přiměřenosti zaváděných opatření a neprovedl posouzení následných dopadů. O tyto dopady, bylo nesčetněkrát žádáno, a nadále je žádáno, ovšem EU komise tyto žádosti zcela nereflektuje,“ stěžují se na postup Evropské komise čeští vlastníci zbraní a držitelé zbrojních průkazů.

Co se týče přiměřenosti zákazu zbraní, dokládá spolek na oficiálních statistikách ministerstva vnitra České republiky, že zvyšující se počet legálních zbraní nevyvolává zvýšenou kriminalitu. Naopak:  Z tabulek ministerstva vnitra jasně vyplývá, že ačkoli se počet legálně vlastněných zbraní v ČR od roku 2004 do roku 2016 zvýšil o 28%, celková kriminalita se snížila o 30%, z toho násilná kriminalita se snížila dokonce o 33%. K tomu stále v čase klesá kriminalita s použitím jak legální tak i nelegální zbraně.

Diskriminace systémů, které neexistují padesát let

Podle spolu je navíc směrnice koncipována diskriminačně, protože povoluje výjimky, které jsou šity některým zemím na míru: „Směrnice má navíc, a také bez nejmenší polemiky, dokonce diskriminační povahu – umožňuje totiž výjimku ze zákazu držení zbraní, která ale může dopadnout výhradně na švýcarský systém ponechávání vojenských zbraní při ukončení vojenské služby, aniž by stejné takové výjimky mohly využít ostatní státy EU. Způsob, jakým je daná výjimka konstruována a sestavena, tedy jednoznačně vylučuje její užití v jiných členských státech EU, byť i tyto státy mohou mít a mají legitimní a reálný zájem na takovém režimu ve vztahu ke svým systémům vojenské služby, ovšem z historických důvodů nemohou splňovat podmínku trvání 50ti let,“ upozorňují čeští vlastníci zbraní a držitelé zbrojních průkazů.

O tom, že klauzule České republice nepomůže, Česká justice rovněž už dříve informovala v souvislosti s první analýzou předmětné směrnice:  „České republice nijak nepomůže, protože diktatura trvala 40 let a stát nepřeváděl zbraně při odchodu do zálohy ani na členy Svazarmu pod ministerstvem obrany ani Lidových milicí pod vnitrem. Historicky v ČR ani v Československu takový systém po dobu 50 let neexistoval.“
Česká republika měla odzbrojovací směrnici implementovat do letošního 14. září. Tzv. malá zbraňová novela však dosud nebyla parlamentem schválena, neboť poslanci se rozhodli vyčkat výsledku žaloby, kterou ČR na směrnici podala loni v létě u Soudního dvora EU. K žalobě se připojilo Maďarsko a Polsko, rozhodnutí je očekáváno příští rok. Česká vláda se však mezitím pokusila protlačit evropskou zbraňovou směrnici a její zákazy prostřednictvím nařízení vlády. Také proti tomuto postupu českých politiků se spolek Liga Libe ohradil a mimo jiné upozornil, že petici proti odzbrojení podepsalo už přes 200 tisíc lidí včetně předsedy české vlády a prezidenta České republiky.

Irena Válová