Harvardské fondy v soudní bramboračce?

  Reakce likvidátora HPH Zdeňka Častorála na článek „Harvardské fondy v soudní bramboračce“ nevyjadřuje stanovisko redakce České justice.

  Na těchto www stránkách bylo dne 8.3.2015 redaktorem Dušanem Šrámkem zveřejněno vyjádření Karla Staňka, označujícího se zde jako předseda představenstva Harvardského průmyslového holdingu a.s. – v likvidaci (dále jen HPH). Vzhledem k tomu, že vyjádření Karla Staňka obsahuje celou řadu zkreslených, zavádějících a nepravdivých informací, které nedávají relevantní a ucelený obraz o stavu, vývoji a průběhu likvidace HPH, navíc jsou v něm prezentována i osobní urážlivá vyjádření a tvrzení K. Staňka k osobě likvidátora HPH, považuje soudem jmenovaný likvidátor za nezbytné se k nim vyjádřit, přičemž se nebude zabývat osobními invektivami K. Staňka.
  Stanovisko soudem jmenovaného likvidátora:
  Již od roku 2011 jsou na webových stránkách likvidátora www.hph-likvidace.cz průběžně zveřejňovány nejenom informace o průběhu samotné likvidace HPH, ale jsou zde dostupné i informace o osobách, podílejících se zřejmě na pokračování trestné činnosti odsouzených V. Koženého a B. Vostrého po pravomocném odsuzujícím rozsudku. Ze strany těchto osob jde o formu pokračování podvodného jednání a na to navazující legalizaci výnosů z trestné činnosti, která byla již prokázána Koženému a Vostrému,  ve které pokračují společně se s nimi spřízněnými osobami a společnostmi. Vedle výročních zpráv HPH jsou také průběžně prezentovány i informace o postupech likvidátora, které směřují k vymožení vyvedených a legalizovaných finančních prostředků odsouzenými  i opatření proti osobám, které  se snaží tento proces zvrátit.
  Samotný název příspěvku je silně zavádějící.  Harvardské fondy nejsou v žádné „soudní bramboračce“.
  O narušování soudních řízení se již v minulosti snažili pravomocně odsouzení V. Kožený a B. Vostrý a jejich spolupracovníci (viz 3 x pokus o vystoupení z likvidace, podvodný návrh na konkurs na majetek společnosti). Soudy vždy postupovaly profesionálně a ve výsledku tyto snahy po projednání před soudem byly prokázány jako účelové. I usnesení všech valných hromad (VH), hlasy dnes pravomocně odsouzených V. Koženého a B. Vostrého, byly soudem prohlášeny jako neplatné.  Jak se ukazuje dnes v jejich činnosti pokračuje K. Staněk, vydávající se za člena představenstva HPH, ač se jím fakticky nikdy platně nestal. Ten se také snaží, zřejmě v jednotě s odsouzeným B. Vostrým, podporovat vyvedení majetku HPH do zahraničí. Tím by se  umožnilo odsouzeným legalizovat výnosy z trestní činnosti. Jistě ne zadarmo.
  Nepravdivě, účelově a v rozporu se skutečností a zákonem se tvrdí, že „důvody proč se akcionáři nedočkali ukončení likvidace a vyplacení likvidačního zůstatku, spočívají v rozporuplném jednání soudů a v činnosti likvidátora společnosti“. Jde o závažnou dezinformaci, která má zakrýt podporu K. Staňka ve vyvádění majetku do zahraničí a ve vytváření komplikací likvidátorovi při převodu majetku zpět do HPH. Má se tak zakrýt skutečnost rozsáhlého vyvedení majetku z HPH odsouzenými zločinci do zahraničí ve spolupráci s jejich spolupracovníky, zřejmě včetně K. Staňka a J. Sedláčka.
  V článku je také napadán soudce Vrchního soudu v Praze J. Holejšovský za své správné rozhodnutí, kde jako předběžnou otázku musel řešit, kdo v soudních sporech zastupuje společnost v likvidaci. To, že je to likvidátor, se panu Staňkovi nelíbí.  Proto volí tuto mediální a zcela nepřijatelnou cestu při napadání rozhodnutí soudce, resp. soudu.
  Je třeba poznamenat, že společnost má cca 240 000 akcionářů. Ale valných hromad HPH (VH) se dnes zúčastňuje cca 12 akcionářů s plnými mocemi sloužícími k zastupování cca 3% akcionářů. Část těchto akcionářů dosadila do orgánů společnosti osoby, které narušují proces likvidace. Navíc uvádějí akcionáře v omyl o jejich možné výplatě z nelegálních tzv. trustů, založených pravomocně odsouzeným B. Vostrým. Snaží se zabránit návratu majetku do společnosti HPH a jeho rozdělení jedinou zákonnou formou prostřednictvím likvidačního zůstatku. Mezi ně patří i K. Staněk. Proto je jejich cílem za každou cenu se udržet v orgánech společnosti.

  VH, konaná 3.10.2013, je již na základě soudního rozhodnutí pravomocně neplatná. Tedy i volba K. Staňka a J. Sedláčka do orgánů společnosti.

  Uvedu příklad protahování řízení K. Staňkem.
  Jednou z velmi diskutabilních a účelových VH, která byla u soudu napadena řadou akcionářů, byla i náhradní VH HPH konaná dne 23.5.2014 a to z důvodů, které jsou tak závažné, že každý   by postačoval k vyslovení neplatnosti všech usnesení této náhradní VH. Usnesením z 13.11.2014 vyhověl Městský soud v Praze návrhu žalobců a vyslovil neplatnost všech usnesení náhradní VH, tedy i neplatnost zvolení K. Staňka členem představenstva HPH a Jakuba Sedláčka členem dozorčí rady HPH. Rovněž pak vyslovil neplatnost usnesení NVH týkající se změny stanov a schválení záměru realizace přeměny společnosti, tj. její rozdělení s odštěpením.
  Karel Staněk, vědom si zřejmě závažnosti tohoto soudního rozhodnutí a jeho dopadu na něho a na osobu Jakuba Sedláčka, včetně jejich snah o narušení průběhu likvidace rozdělením HPH odštěpením, podal jako zástupce HPH a předseda představenstva HPH, kterým se však podle výše uvedeného nestal, proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze, odvolání.
  Na výzvu soudu však jako odvolatel nezaplatil soudní poplatek (první obstrukce K. Staňka). S ohledem na tuto skutečnost proto Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 8. 1. 2015, řízení ve věci odvolání K. Staňka, pro nezaplacení soudního poplatku, zastavil. Poté K. Staněk soudní poplatek dodatečně zaplatil a Městský soud v Praze proto svým usnesením z 13.1.2015 usnesení o zastavení řízení zrušil.  V řízení o jeho odvolání (Staňka) mohlo být pokračováno předáním spisu Vrchnímu soudu v Praze.

  Ve snaze o narušování soudního řízení a jednání na Vrchním soudu v Praze Karel Staněk (opět se vydávající za zástupce HPH a předsedu představenstva HPH), podává dne 6.2.2015 Městskému soudu v Praze žalobu na zmatečnost. Jako právního zástupce, zastupujícího HPH, si zvolil advokáta Mgr. Petra Vacíře (druhá obstrukce K. Staňka). Usnesením Městského soudu v Praze z 13.2.2015 byla žaloba K. Staňka na zmatečnost zamítnuta.
  Dne 4.3.2015 K. Staněk opět podává u Městského soudu v Praze odvolání do usnesení tohoto soudu, ve kterém se vydává za zástupce HPH a zastupováním v tomto odvolání neoprávněně pověřuje opět advokáta Mgr. Petra Vacíře. Své odvolání nijak nezdůvodnil (třetí obstrukce K. Staňka).
  Dne 8.12.2014 K. Staněk, v zastoupení advokátem Mgr. Janem Svitákem, podává Ústavnímu soudu ČR ústavní stížnost ve kterém požaduje, aby Ústavní soud usnesení Městského soudu v Praze o neplatnosti všech usnesení náhradní VH 23.5.2014 zrušil (čtvrtá obstrukce K. Staňka).
  Karel Staněk ani v tomto případě neuspěl. Ústavní soud jeho stížnost velmi rychle již dne 13.1.2015 odmítnul a v odůvodnění potvrdil průkaznou snahu K. Staňka o narušování řízení v likvidaci a jeho nepřípustnou snahu o prokazování neexistující zmatečnosti řízení.

  Za další příklad může sloužit VH, konaná dne 19.12.2011.
  K hlasování byly zcela bezprecedentně K. Staňkem připuštěny kyperské společnosti, ovládané dlouhodobě B.Vostrým (Harms Holdings Ltd., Berio Holdings Ltd., Deneb Shipping Ltd.), pomocí kterých B. Vostrý páchal trestnou činnost, jak je také uvedeno v pravomocném odsuzujícím rozsudku. Na této VH byl do dozorčí rady, cestou uvedených společností a mrtvých duší K. Staňka, zvolen Ing. Tomáš Ševčík, který se spolu s odsouzeným B. Vostrým, podílel na rozsáhlém vyvedení majetku z HPH.
  Specifikou K. Staňka je opakované používání plných mocí zemřelých akcionářů (tj. mrtvých duší) k hlasování na VH. Je to ze strany Karla Staňka a spol. nejen neetické, nemorální, ale navíc i protiprávní. Je to závažný důvod k absolutní neplatnosti takových valných hromad. S obdobným zneužíváním plných mocí se nikde po roce 1990 v ČR nesetkáváme a není známé ani ze zahraničí.

  Pokud  by T. Ševčík s dnes pravomocně odsouzeným B. Vostrým nevyvedli protiprávně majetek na Kypr do tzv. podvodných Trustů, mohli být akcionáři vypláceni formou likvidačního zůstatku již v r. 2002.  T. Ševčík jako samozvaný ředitel těchto podvodných Trustů přes deset let uděloval plné moci advokátní kanceláři, která měla bránit a bránila navrácení majetku do HPH, tj. i návrat majetku HPH zajištěného Policií ČR v trestním řízení.  Jedná se o majetek v mnoha miliardách Kč. Takovéto průtahy se celou dobu výše uvedeným osobám procesně dařily.  A to přesto, že zde zřejmě jde o pokračování a navázání na trestnou činnost odsouzených V. Koženého a B. Vostrého, formou legalizace výnosů z trestné činnosti.
  Je politování hodné, že redaktor Dušan Šrámek, v rozporu s novinářskou etikou, připustil hrubá napadání a výroky K. Staňka, aniž si ověřil výše popsané skutečnost.

  Zdeněk Častorál, autor je likvidátor HPH

  Sdílejte
  Předchozí článekZa efektivnější výběr daní
  Další článekChcete od státu informace? Snažte se!
  Zdeněk Častorál
  Po absolvování vysoké školy v roce 1967 byl Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. ve vědecké aspirantuře, v průběhu let 1969 -1975 působil jako vědecko-pedagogický pracovník ČVUT. Od roku 1975 se věnuje pedagogické činnosti na různých vysokých školách. Je likvidátorem Harvardského průmyslového holdingu.