Zkušenosti u jednoho politického hnutí

  Před několika lety se rozešli členové politického hnutí. Jak už to u politických stran a hnutí bývá. Sídlo hnutí zaniklo a na rejstříku Ministerstva vnitra ČR (MV) zůstali zapsáni původní členové statutárního orgánu, protože nově zvolení a jediní jako statutární orgán oprávnění předložit návrh změny v rejstříku MV tak prostě neučinili. Docela běžný případ, stejně jako stovky mu podobných. Přesto je tu něco, co stojí za pozornost.

  Zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

  Ještě z doby federální zákon v poslední novelizované podobě v paragrafu 12 stanovuje, že zánik strany a hnutí nastává až tehdy, kdy ministerstvo (MV) provede výmaz strany a hnutí ze seznamu stran a hnutí. Do té doby je strana či hnutí tzv. Aktivní. A dále pak v paragrafu 19 určuje, že se zřizuje Úřad jako ústřední správní úřad pro dohled nad hospodařením stran a hnutí (dále jen Úřad) v zákonem stanoveném rozsahu.

  Výroční finanční zpráva a další povinnosti

  Strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna výroční finanční zprávu Úřadu, která zahrnuje: Roční účetní výkazy (podle zákona č. 563/1991 Sb.), zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad, a všechny přehledy s činností strany a hnutí související. Strana nebo hnutí se ale dopustí přestupku pokud v rozporu se zákonem nepředloží v zákonné lhůtě výroční finanční zprávu, dále nevede a nezřídí zvláštní účet nebo neoznámí adresu internetových stránek . Dojde-li k přestupku, Úřad vyzve stranu a hnutí k nápravě a dále zahájí přestupkové řízení.

  Potrestané politické hnutí

  Věcně zaniklé hnutí nezřídilo zvláštní účet, neoznámilo adresu internetových stránek a ani nepředložilo výroční zprávu. Hnutí se rozešlo a nebyl nikdo, kdy by zákonem stanovené povinnosti splnil. Úřad, který dle rejstříku MV hnutí eviduje jako aktivní proto přikročil ke správní pokutě a jejího vymáhání podle zákonů souvisejících ( Pozn. Zákon č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky a zákon č. 531/1990 Sb. o územních finančních orgánech).

  Celní správa proto vymáhá po hnutí stanovenou pokutu jako daňový dluh s možností exekutivního vymáhání. Připomeneme, že pojem „daně“ , který je v zákoně č. 531/1990 Sb. používán pak ve smyslu legislativní zkratky zahrnuje jak daně, tak i dávky, poplatky, odvody, sankční odvody za porušení rozpočtové kázně, příspěvky, pokuty a penále.

  Správní řízení

  Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a to tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu.

  Zákon č. 424/1991 Sb. v paragrafu 19m) stanovuje, že Úřad smí pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí využívat základní registr obyvatel, dále informační systém evidence obyvatel a informační systém cizinců. Dále využívá registru MV, který potvrzuje zda strany a hnutí jsou aktivní, zrušené, mají pozastavenou činnost nebo jsou vymazány z rejstříku. Informaci o statutu strany a hnutí tedy Úřad využívá, informace o statutárních orgánech strany a hnutí dále v zahájeném správním řízení ale naopak nevyužívá.

  Pokud se tedy výzvy k nápravě odesílané Úřadem na již neplatnou adresu strany či hnutí vrací, nebo jsou doručovány fikcí doručení, je přesto důvodné se ptát, proč Úřad jejich kopie neposlal na domácí adresy statutárních orgánů, které byly k nalezení v rejstříku MV. Finanční a jiné úřady v případě nulové komunikace doručené do sídla obchodní společnosti tak normálně činí.

  Jak nemá fungovat Úřad

  Úřad smí činit jen takové kroky, které jsou mu dovoleny. Leč nevyužitím možnosti zaslání informace o zahájeném správním řízení statutárním orgánům dotčeného chybujícího hnutí (o tom samozřejmě žádná), nedošlo ke zjištění stavu o němž nejsou důvodné pochybnosti. Hnutí sice formálně do výmazu z rejstříku MV existuje, ale zde šlo zjevně o nesoulad stavu rejstříku MV se skutečným stavem. Proběhlé správní řízení provedené z úřední povinnosti v případě pokutovaného hnutí proto nesplnilo vůbec zákonem očekávané parametry. A to zejména:

  • Účastníci řízení se o něm vůbec nedozvěděli.
  • Účastníci vůbec nemohli uplatnit žádné námitky, podat žádná vysvětlení,
  • Účastníci se nemohli odvolat proti rozhodnutí, atd.

  Hnutí, resp. jeho orgány nemohly učinit vůbec nic. Námitka, že je chybou statutárního orgánu hnutí, že nezřídil nové sídlo, nebo neinformoval Úřad o nové adrese apod. je jistěže přípustná. Hlavní vinu na vzniklé situace nepochybně nese dotčené hnutí. Ale případné tvrzení Úřadu, že zasláním výzvy na neexistující adresu hnutí se tato výzva pomocí fikce doručení dostala do sféry vlivu hnutí a to se s ní mohlo seznámit je už jen argumentační berličkou.

  Důležitý rejstřík MV

  Obhajoba, že Úřad není povinen využít pro komunikaci se stranou a hnutím data z rejstříku MV a v něm uvedených statutárních orgánů hnutí rovněž neobstojí. To by tato část rejstříku MV byla zbytečná. Existuje především pro účely informační a to veřejnosti a orgánů moci veřejné. Byla-li to jediná cesta k tomu, aby byl zjištěn stav věci o němž nejsou důvodné pochybnost, tedy obeslat statutární orgány hnutí podle rejstříku MV, pak ji měl Úřad použít.

  Úřad práva pokutovaného hnutí ve správním řízení obešel. Tato výtka platí bez ohledu na to, že i přes nová zjištění by Úřad pokutu z úřední povinnosti hnutí udělil.

  Avšak vina za vzniklou situaci je zčásti i na zákonodárcích.

  Zpětná úprava zákona

  Poslanci se zjevně ukvapili, když zrušili původní text v zákoně, který připouštěl zrušení strany a hnutí pokud nepředloží výroční finanční zprávu ve lhůtě do 1.dubna. Takový záznam v rejstříku MV by věci samé pomohl a Úřad po nepředložení výroční zprávy sám mohl dovodit, zda strana či hnutí je či není skutečně aktivní. Po marném uplynutí lhůty ke splnění výzvy k podání výroční finanční zprávy by bylo možné stranu a hnutí přeřadit v rejstříku MV do kategorie s dočasně pozastavenou činností. Nyní tomu tak není a tak Úřad do výmazu stran a hnutí z rejstříku MV vyrábí formální pokuty, zaměstnává celníky a ti vysílají exekutory tam, kde není co vybrat. A to je jen plýtvání času i peněz všech. Zhola zbytečné.

  Rudolf Mládek