Armáda a vnitro se hádají o muniční sklady. Hrozí zastavení prací

Tzv. úkolové uskupení Armády ČR operuje v lesích u Vrbětic. V civilních složkách pracujících na stejném úkolu by možná byli raději, kdyby to bylo jinak. Foto: army.cz

Ministerstvu obrany se pod vedením ministra Martina Stropnického (ANO) nepodařilo včas zajistit, aby si vlastníci munice uložené v areálu Vrbětice mohli odpovídající prostory pronajmout i v Květné. Na východ Čech se postupně stěhuje prověřená munice ze skladů na Zlínsku. Je s tím ale problém: majitelé nemají kam munici sami bezpečně uložit a do skladů v Květné beze smluv nemohou.

Kvůli nepodepsaným smlouvám roste už několik týdnů napětí mezi představiteli obou resortů, kteří mají na odstraňování následků loňských výbuchů spolupracovat. Třecí plochy mezi ministerstvy bude ve střetu řešit vláda jako celek.

V čem je problém? Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD)  chce, aby byla munice soukromých firem, které nemají vlastní prostory, z Vrbětic odvezena v tzv. režimu evakuace materiálu nařízené velitelem zásahu dle § 19 zákona o integrovaném záchranném systému. Tento návrh se ovšem opakovaně nepodařilo prosadit přes zástupce ministerstva obrany.

Prozatím se odvoz týkal pouze takové munice, na kterou mají firmy – její vlastníci – zákazníky, či jiné prostory vhodné pro skladování. Probíhající kontroly vyskladňované munice jsou doposud bez závad, žádná nebyla zatím pyrotechniky označena jako nebezpečná.

„Vzhledem k výše uvedenému a současnému nebezpečí z prodlení považuje ministr vnitra za nutné, aby o případné evakuaci munice do skladů v Květné rozhodla sama vláda,“ píše ministr vnitra v informaci pro vládu. Ta se hrozbou pozastavení záchranných a likvidačních prací měla zabývat už na svém posledním zasedání tento týden. Určitá nervozita mezi resorty vnitra a obrany panuje i kvůli tomu, že odvoz munice z Vrbětic začal fakticky až 2. února a tempu prací hrozí opět zpomalení.

Ministerstvo vnitra před několika týdny přišlo s alternativním návrhem vývozu munice v režimu evakuace. Ve zprávě pro vládu je postup prací a přínos zvolené metody popsán tak, že ho lze poměrně snadno pochopit i při průměrné schopnosti porozumět psanému textu: „Uskladnění munice z vrbětických skladů v areálu v Květné by tak mělo být realizováno jako součást záchranných prací formou evakuace materiálu z místa zásahu, kde hrozí nebezpečí výbuchu munice rozmetané po výbuších v říjnu a prosinci 2014 a reálná hrozba nebezpečí výbuchu skladů s uloženou municí. Evakuace munice by tedy byla realizována v režimu nebezpečí z prodlení a jejím účelem by byla eliminace nebezpečí rozsáhlého výbuchu na místě, který stále hrozí,“ varuje autor zprávy a pokračuje:

„V rámci tohoto režimu by vyzval velitel zásahu prostřednictvím Ministerstva vnitra, které zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, Ministerstvo obrany k poskytnutí areálu Květná včetně obsluhy jakožto osobní a věcné pomoci k dočasnému umístění evakuované munice. Vlastníkovi munice (dotčeným firmám) by velitelem zásahu byla oznámena evakuace munice do Květné a vlastník by byl vyzván, aby munici z areálu Květná ve stanovené lhůtě odvezl. Pokud by tak neučinil, byly by mu po uplynutí této lhůty účtovány náklady na uskladnění munice v Květné,“ zní plán.

Jeho výhodou mělo být například to, že lze s pracemi začít ihned, není třeba čekat na uzavření nájemních smluv a nebylo by například ani nutné splnit podmínky zákona o prevenci závažných havárií. Jinými slovy – při použití evakuačních paragrafů by armáda jako koordinátor sama určovala pravidla hry.

Lidé sepisující informaci pro vládu poněkud po anglicku konstatují, že vývoj debaty mezi ministerstvy obrany a vnitra na téma evakuace munice nebyl nicméně jednoduchý. Zde citujme vládní materiál popisující vývoj postojů ministerstva obrany doslova:

  • Koncept evakuace munice byl s Ministerstvem obrany poprvé prodiskutován na štábu ústřední koordinace dne 27. 1. 2015, následně byl Ministerstvu obrany představen a vysvětlen na jednání 1. náměstka ministra vnitra s náměstkem ministra obrany p. Kuchtou dne 30. 1. 2015, a to jako návrh řešení patové situace, kdy Ministerstvo obrany nebylo schopno uzavřít s firmami – vlastníky munice – smlouvy (kromě VTÚ) na uskladnění v Květné. Již na tomto jednání vyjádřil náměstek Kuchta principiální souhlas s tímto řešením.
  • Na následujícím štábu dne 3. 2. 2015 však překvapivě zástupce náčelníka generálního štábu Armády ČR gen. Baloun prohlásil, že náměstek ministra obrany, p. Kuchta nevyslovil s navrženým řešením souhlas, že se podle jeho názoru nejedná o nebezpečí z prodlení a navržená varianta musí být projednána znova. Jako lepší variantu prosazoval převzetí skladu Ministerstvem vnitra.
  • Na dalším jednání štábu dne 10. 2. 2015 bylo prezentováno první písemné stanovisko Ministerstva obrany, jednalo se však pouze o návrh stanoviska Ministerstva obrany, který vyjadřoval řadu pochybností a obav ohledně tohoto režimu a současně odmítal deklarovat Květnou za vojenský objekt (což však nemá žádný vliv na možnost alternativní režim realizovat). Námitky a pochybnosti k režimu byly na štábu Ministerstvu obrany podrobně vysvětleny. Vzhledem k neexistenci oficiálního finálního písemného stanoviska bylo na štábu dohodnuto, že toto bude oficiálně ze strany Ministerstva obrany štábu zasláno.
  • Oficiální stanovisko Ministerstva obrany poté zasláno písemně opravdu bylo, ale prakticky ve stejném znění jako jeho pracovní návrh, tedy s výhradami, přestože byly tyto na štábu již vysvětleny.
  • Proto na následujícím štábu dne 17. 2. 2015 byly všechny obavy a výhrady opět Ministerstvu obrany vysvětleny, navíc bylo Ministerstvo obrany výslovně ujištěno, že nikdo netrvá na tom, aby byla Květná prohlášena za vojenský objekt. Na tomto jednání zástupci Ministerstva obrany i Armády ČR nakonec vyjádřili souhlas s alternativním modelem vyskladňování s tím, že štáb rozhodl, že čistě pro potvrzení této shody zašle 1. náměstek ministra vnitra náměstku ministra obrany p. Kuchtovi formální žádost o písemné potvrzení této shody. Tento dopis byl na náměstka Kuchtu dne 19. 2. 2015 zaslán.
  • Místo potvrzujícího dopisu však v pátek 20. 1. 2015 zaslal ministr obrany ministrovi vnitra dopis, ve kterém opět alternativní model odmítl, oznámil, že smlouvy s firmami se mu nepodařilo uzavřít, a opětovně vyzval ministra vnitra k převzetí skladu Květná.

Materiál závěrem vyslovuje podezření, že „některé součásti Ministerstva obrany/Armády ČR opravdu realizují aktivní kroky ke zprovoznění areálu v Květné, jiné součásti resortu Ministerstva obrany tyto snahy zřejmě blokují“. Mimořádně závažně pak zní následujcí závěr: „Výsledkem dlouhého vyjednávání je trvalá neochota Ministerstva obrany použít Květnou pro potřeby řešení mimořádné události ve Vrběticích. Zdá se, že jediným cílem Ministerstva obrany je převod areálu do majetku Ministerstva vnitra.“

Robert Malecký