Ministerstvo spravedlnosti opět nerespektuje doporučení EU, na které upozorňuje

Konference se koná v sídle ministerstva spravedlnosti, bez přihlášení nebude nikdo do budovy vpuštěn. Foto: MSp

Ani ve výběrovém řízení na druhého soudce Tribunálu nerespektovalo Ministerstvo spravedlnosti doporučení výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování EU, že kandidát na soudce Tribunálu Soudního dvora EU by měl mít právní praxi ve vyšší pozici v délce nejméně 12 – 15 let. Ministerstvo uvádí jako požadavek na kandidáta prostou právní praxi v délce nejméně deseti let. Nahradit ji opět lze mimořádnými schopnostmi.

Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo výběrové řízení na kandidáta na funkci soudce Tribunálu 31. března poté, co byla Česká republika losem vybrána jako země, která bude moci obsadit funkci dalšího soudce Tribunálu. Zájemci o kandidaturu na druhého sudce Tribunálu mají čas předložit kandidaturu pouze do půlnoci 30. dubna 2015.

Ministerstvo spravedlnosti v řízení uvádí, že kandidát na funkci soudce musí: být státním občanem České republiky, být bezúhonný, mít vysoký morální charakter, mít ukončené vysokoškolské magisterské právnické vzdělání, mít právní praxi po dobu nejméně deseti let, skýtat záruky nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce soudce po případném jmenování, mít dostatečné znalosti práva Evropské unie, zejména judikatury Soudního dvora Evropské unie, aktivně ovládat francouzský jazyk a aktivně ovládat další z úředních jazyků Evropské unie mimo svůj mateřský jazyk.

U požadavku na právní praxi v délce deseti let pak samo Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje na doporučení výboru 255, které vyplývá z obsáhlé zprávy o činnosti výboru v roce 2013. „V této souvislosti upozorňujeme, že výbor zřízený podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie, který posuzuje vhodnost kandidátů na funkci soudce Soudního dvora, je toho názoru, že kandidát na tuto funkci by měl mít alespoň 12 -15 let právní praxe na vyšší pozici. Nesplnění této podmínky nicméně může být prominuto v případě kandidáta s výjimečnými právními schopnostmi,“ uvádí ministerstvo ke svým požadavkům na kandidáta, které s doporučením v tomto bodě nekorespondují.

Současně ministerstvo tentokrát přikládá plné znění zprávy činnosti výboru 255 z ledna 2013, kde lze nalézt podrobný popis průběhu slyšení před předmětným výborem včetně možného předvedení znalostí kandidáta nebo motivace kandidáta. Na stránkách 11 – 12 pak lze nalézt doporučení, aby kandidát prokázal právní praxi v délce 12 – 15 let, kterou lze nahradit, pokud „předvede mimořádné schopnosti“.

Výběrová komise pro výběr kandidáta na soudce Tribunálu má závazných pravidel devět členů, kterými jsou ministr spravedlnosti jako předseda komise, ministr zahraničních věcí, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie, předseda Ústavního soudu, předseda Nejvyššího soudu, předseda Nejvyššího správního soudu, člen jmenovaný ministrem spravedlnosti, člen jmenovaný předsedou České advokátní komory, člen jmenovaný děkany právnických fakult.

Vybraný kandidát pak bude muset předstoupit před Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a být schválen vládou ČR.

Tento kandidát však nebude mít do schválení reformy SDEU stále ještě jistotu, že se soudcem skutečně stane. Pokud bude reforma schválena, kandidát má šanci ujmout se funkce soudce Tribunálu od 1. září 2015 na funkční dobu šest let.

Naposledy Česká republika nerespektovala doporučení předmětného výboru, co se týče délky praxe, při výběru generálního advokáta Soudního dvora EU. Výběrem v národním státu a posléze slyšením před výše uvedeným výborem 255 nakonec za Českou republiku prošel kandidát s deseti lety praxe, avšak nikoli ve vyšší funkci, Michal Bobek, který prokázal mimořádné schopnosti.

-ire-