Překotné personální změny způsobily nejasnosti v hospodaření Vězeňské služby

Zaměstnanci Vězeňské služby Ilustrační foto: archiv

Kvůli rozsáhlým personálním změnám ve vedení Vězeňské služby není Ministerstvo spravedlnosti schopno vysvětlit některé nesrovnalosti v jejím hospodaření. Vyplývá to ze stanoviska resortu ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z kontrolní akce „Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva spravedlnosti“.

Překotné změny, kdy nejdříve místo po generálovi Petrovi Dohnalovi v čele Vězeňské služby převzal Pavel Ondrášek, aby Městský soud v Praze Dohnala poměrně záhy do křesla ředitele vrátil, neprospěly transparentnímu hospodaření celé Služby. Vyplývá to ze závěrů NKÚ. „Vzhledem k rozsáhlým personálním změnám ve VS ČR a nepředání agendy novým pracovníkům, nebyly některé podklady NKÚ předloženy, i když jimi vězeňská služba disponovala,“ uvádí NKÚ.

V roce 2015 NKÚ kontrolovalo:

  • Ministerstvo spravedlnosti ČR
  • Městský soud v Praze
  • Krajský soud v Hradci Králové
  • Okresní soud v Jičíně
  • Okresní soud Plzeň-sever 
  • Okresní soud v Sokolově
  • Okresní soud v Klatovech
  • Vězeňskou službu ČR

Vězeňská služba podle NKÚ například porušila zákon tím, že neuchovala kompletní dokumentaci o konkrétní veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky po stanovenou dobu. VS také v mnoha případech nepředložila originály listin (zejména předávací listiny u jednotlivých technologických zařízení a nabídku vítězného uchazeče na realizaci akce). Ministerstvo ve svém vysvětlení uvádí, že tento nedostatek byl pravděpodobně způsoben při personálních změnách a nemožnosti odborně převzít jednotlivá pracoviště.

O personálních změnách ve VS ČR Česká justice informovala.

VS také účtovala o zařazení majetku do užívání se zpožděním od čtyř do 11 měsíců po jeho předání, nainstalování, předvedení a odzkoušení – v rozporu se zákonem. „Konvektomat ve věznici Brno byl účetně zařazen do užívání 21. prosince 2012 a současně VS od 1. ledna 2013 na toto zařízení uplatňovala odpisy. Ve skutečnosti byl uveden do provozu až po pěti měsících dne 27. května 2013, čímž došlo k porušení zákona,“ uvádí NKÚ.

I tuto nesrovnalost Pelikánův resort vysvětluje tím, že „v současné době není možné vzhledem k rozsáhlým personálním změnám, které ve vězeňské službě v uplynulém období nastaly, zjistit příčiny tohoto pozdního účtování“. Resort pak doporučil generálnímu řediteli VS Dohnalovi zdůraznit ředitelům odborů věznic potřebu dodržovat zákon o účetnictví, zejména včasné zajištění podkladů pro zaúčtování investic na majetkové účty v souladu s tímto zákonem.

NKÚ uvádí, že v justiční části bylo kontrole podrobeno 16 akcí s celkovými náklady ve výši
492,4 mil. Kč, z toho ve 3 případech byla konstatována drobná pochybení, spíše formálního charakteru.

V oblasti vězeňství pak bylo kontrolováno 8 akcí s celkovými náklady 236,1 mil. Kč. Největší nedostatky byly zjištěny u 2 akcí zaměřených na pořízení velkokuchyňských technologií do 9 věznic. NKÚ konstatoval porušení rozpočtové kázně podle zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v celkové výši 804 156,- Kč. V některých případech porušila VS ČR zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

(epa)