Travel Service uspěl u ÚS, vyhráno ale nemá: Srážka s ptákem v Brně je mimořádná okolnost

Stroj s vypovězenými mladými muži na palubě startoval z východoněmeckého letiště Lipsko Ilustrační foto:

Případem se zabývaly soudy v Praze, Brně a Lucemburku. Už v roce 2015 uspěla společnost Travel Service se stížností u Ústavního soudu proto, že Obvodní soud pro Prahu 6 nepodal předběžnou otázku k Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku. Nyní Travel Service uspěl podruhé, neboť Ústavní soud rozsudek OS pro Prahu 6 zrušil. Jde stále o totéž: V Brně došlo ke srážce letadla s ptákem a cestující manželé vymáhali odškodné za dvojité zpoždění letu. Věc se nyní vrací k OS pro Prahu 6.

O případu srážky letadla s ptákem Česká justice informovala už na jeho samém počátku. V případu šlo o to, že letadlo, které startovalo už se zpožděním v Podgorice, nabralo další zpoždění na cestě z Podgorice do Ostravy kvůli srážce s ptákem v Brně. Manželé žalovali o náhradu u OS pro Prahu 6 v souladu se směrnicí EU a náhradu jim OS pro Prahu 6 přiřkl.

Jenže nařízení EU neplatí, pokud letecký přepravce prokáže, že šlo o mimořádnou událost, což společnost Travel Service prokázala, ale OS pro Prahu 6 podle ní nerespektoval. První ústavní stížnost byla rozhodnuta ve prospěch Travel Service, neboť OS pro Prahu 6 měl podle Soudu v dané věci položit předběžnou otázku Evropskému soudnímu dvoru a požádat o výklad dvou kumulovaných a po sobě jdoucích zpoždění.

Případ řeší Praha, Brno Lucemburk

Letos na začátku května o věci rozhodl Evropský soudní dvůr v Lucemburku s tím, že srážka s ptákem sice je mimořádná událost, avšak nelze jí zdůvodňovat zpoždění celého letu.

V úterý 30. května 2017 pak Ústavní soud v Brně opět vyhověl stížnosti společnosti Travel Service a rozsudek OS pro Prahu 6 zrušil pro porušení práva společnosti Travel Service na soudní ochranu.

Ústavní soud shrnul počátek případu takto: Obvodní soud pro Prahu 6 vyhověl žalobě dvou cestujících, kteří požadovali po stěžovatelce náhradu škody každý ve výši 6 445 Kč za zpoždění letu na trase z Podgorice v Černé Hoře do Ostravy kvůli střetu letounu s ptákem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. 2. 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.“

Nález ÚS najdete zde.

Podle dalšího popisu po srážce s ptákem v Brně bylo zjištěno poškození krytu šroubovice a stopy po střetu, proto byl do Brna letecky dopraven technik stěžovatelky. Bylo nutné provést kontrolu části motoru a dopravit náhradní kryt z Prahy. Let byl na příletu zpožděn v rozsahu 4:49 hodin. „Obvodní soud na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie dovodil, že okolnosti, které zapříčinily zpoždění letu, nemůžou být hodnoceny jako mimořádné okolnosti dle čl. 5 odst. 3 Nařízení. Dospěl k závěru, že stěžovatelka neprokázala, že by učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, aby zpoždění letu zabránila. Stěžovatelka se poté obrátila na Ústavní soud se stížností, ve které především odmítá způsob, jakým obvodní soud vyložil Nařízení, aniž podal žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Soudnímu dvoru EU,“ popsal český Ústavní soud důvody, proč Travel Service podal stížnost.

Stížnost Travel Service je důvodná

Podle Ústavního soudu je ústavní stížnost společnosti Travel Service důvodná. „Ústavní soud na tomto místě připomíná, že za obdobných skutkových okolností v minulosti dospěl k závěru, že obecné soudy porušily právo stěžovatelky na zákonného soudce, když žádost o rozhodnutí o předběžné otázce nepodaly. V reakci na první z těchto nálezů (sp. zn. III. ÚS 2782/14 ze dne 20. 11. 2014) se obvodní soud obrátil na Soudní dvůr EU se čtyřmi otázkami. Soudní dvůr EU v rozhodnutí shledal (text rozsudku v češtině je dostupný zde), že střet letounu s ptákem je třeba podřadit pod pojem mimořádné okolnosti dle čl. 5 odst. 3 Nařízení ve spojení s bodem 14 Nařízení,“ odkazuje český Ústavní soud k rozhodnutí Lucemburku.

Za mimořádnou okolnost už pak nelze požadovat dvojí bezpečnostní kontrolu oprávněnými odborníky. Za této situace již bylo možno rozhodnout o ústavní stížnosti, neboť na základě rozsudku Soudního dvora EU ze dne 4. 5. 2017 bylo možno zhodnotit, zda se napadené rozhodnutí obvodního soudu od jeho závěrů odchyluje takovým způsobem, že neobstojí z hlediska dodržení ústavních kautel práva na soudní ochranu a zákonného soudce. Právě taková situace v posuzované věci nastala, uvádí s odkazem na Lucemburk český Ústavní soud.

Věc se vrací k OS pro Prahu 6, který jednal divně

Podle dalšího vyjádření Soudu není jasné, proč OS pro Prahu 6 v dané věci vyhověl, když v právně totožných věcech žalobu zamítl: „Obvodní soud dospěl bez bližšího odůvodnění k závěru, že okolnosti, které v daném případě zapříčinily zpoždění letu, nemohou být hodnoceny jako mimořádné okolnosti. Nijak však nehodnotil postup stěžovatelky, spočívající ve vyslání technika a zajištění náhradního letu. Obvodní soud nerespektoval vykonatelné rozhodnutí Ústavního soudu, které položení předběžné otázky v projednávané věci vyžadovalo. Soud také nikterak v odůvodnění nevysvětlil, proč v právě projednávaném případě žalobě vyhověl, když ve dvou jiných pravomocných rozhodnutích ve skutkově a právně totožných věcech žalobu zamítl.“

Společnost Travel Service sice dvakrát uspěla u Ústavního soudu, avšak vyhráno nemá, neboť OS pro Prahu 6 bude muset o případu rozhodovat znovu: „Úkolem obvodního soudu bude tyto nedostatky napravit a o věci rozhodnout v novém řízení, jehož výsledek však Ústavní soud nemůže předjímat. Současně však Ústavní soud poznamenal, že kdyby byl obvodní soud při svém rozhodování veden obdobnými úvahami a dospěl k obdobným závěrům jako ve výše zmiňovaném rozsudku Soudní dvůr EU a jestliže by byly jeho závěry náležitě odůvodněny, nebylo by účelné mu v této fázi řízení dodatečně vytýkat, že nepoložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku,“ uvádí ve svém vyjádření k případu Ústavní soud.

(ire)