Malá zbraňová novela byla předložena vládě, na stole ji mají pracovní komise legislativců

Foto. archiv

Tzv. malou novelu zákona o zbraních a střelivu má na stole Legislativní rada vlády (LRV). V současnosti se materiálem zabývají pracovní komise LRV. České justici to na dotaz sdělila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Ministerstvo vnitra podle ní malou zbraňovou novelu předložilo vládě bez rozporů už v prosinci po připomínkovém řízení, kde návrh doznal drobných změn.

Stát tak dodržuje harmonogram prací na malé zbraňové novele, ke které musel přistoupit v reakci na evropskou směrnici o kontrole a držení zbraní, kterou má Česká republika implementovat do 14. září 2018. Tzv. malá zbraňová novela má vyhovět základním parametrům evropské směrnice tak, aby Česká republika nebyla postižitelná. K tomu má však do dvou let vzniknou komplexně nová legislativa o zbraních, střelivu, jejich nabývání, držení a nakládání s nimi.

Návrh byl předložen s drobnými změnami

Z předkládací zprávy malé novely vyplývá, že ministr pro legislativu a lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) zkrátil loni v listopadu na žádost ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) připomínkové řízení na deset pracovních dní a podle pravidel Legislativní rady vlády stanovil, že se k této malé novele neprovede zpráva RIA. Vypořádání zásadních připomínek se podle předkládací zprávy uskutečnilo 4. prosince 2017 přímo v prostorách ministerstva vnitra.

Poté byla malá zbraňová novela předložena vláda, která ji postoupila legislativní radě: „Návrh zákona byl předložen vládě již v prosinci 2017. Nyní se jím zabývají pracovní komise Legislativní rady vlády,“ uvedla Hana Malá.

Na další dotazy České justice ohledně výsledků připomínkového řízení a eventuálních změn oproti původnímu návrhu malé zbraňové novely uvedla, že připomínkovým řízením nedošlo ke změně obsahu ministerského návrhu: „Připomínky uplatněné povinnými připomínkovými místy v rámci meziresortního připomínkového řízení byly všechny vypořádány. Text návrhu zákona se měnil jen drobně, byly upravovány a zpřesňovány formulace a definice, ale nedošlo ke změně obsahu návrhu. Změny nebyly zásadní. Byla doplněna a rozšířena důvodová zpráva, kde byly podrobněji vysvětleny navrhované změny. Návrh zákona tak byl vládě předložen bez rozporů,“ uvedla pro Českou justici.

Hlavními změnami tak podle předkládací zprávy zůstávají:

1) S odkazem na revidující směrnici jsou zaváděny 2 nové kategorie zbraní A-I a C-I. Jde o zbraně, které dnes tvoří podmnožinu zbraní kategorie B, resp. D.

2) Zpřesnění podmínek nabývání vlastnictví, držení a nošení vybraných kategorií zbraní a střeliva. Vymezení důvodů, pro které lze žádat o udělení výjimky.

3) Omezení velkokapacitních zásobníků.

4) Kontrola a předávání informací mezi držiteli zbrojních licencí a Policií České republiky a mezi členskými státy navzájem.

5) Doba platnosti zbrojního průkazu se v souladu s požadavky revidující směrnice zkrátí z 10 let na 5 let.

6) Úprava výše souvisejících správních poplatků.

Komplexně nová úprava až v roce 2019

O minimalistické novele a dvoufázovém postupu prací rozhodla usnesením vláda loni v říjnu, jak o plánu Česká justice informovala.

K důvodům dvoufázového postupu se ministerstvo vnitra vrací ještě v předkládací zprávě k předmětné malé zbraňové novele: „Vzhledem ke stanovené lhůtě pro implementaci představuje takováto minimalistická novelizace zákona o zbraních jediné řešení. Výsledkem přijetí návrhu zákona bude nevyhnutelně nekoherentní právní předpis. Z tohoto důvodu bude třeba následně přijmout zcela novou právní úpravu, která zajistí soulad českého právního řádu s novými požadavky vyplývajícími z revidující směrnice při současném zajištění srozumitelnosti a jednoznačnosti právní úpravy a odpovídají úrovně právní jistoty. S přijetím zcela nového návrhu zákona upravujícího problematiku zbraní a střeliva počítá usnesení vlády č. 740  – předložení návrhu vládě do května 2019,“ vysvětluje ministerstvo vnitra jako předkladatel v předkládací zprávě.

Loni v létě podala Česká republika žalobu na zrušení evropské zbraňové směrnice u Soudního dvora EU, což ovšem zemi nezprošťuje povinnosti směrnici implementovat.

V ČR bylo podle analýzy ministerstva vnitra v roce 2016 celkem 300 000 držitelů zbrojních průkazů. Ročně je vydáváno 60 000 zbrojních průkazů. Počet držitelů průkazu zbraně byl v roce 2016 celkem 830 000. Zbrojní licenci drží 2 100 držitelů. Také o výchozí analýze vnitra Česká justice podrobně informovala.

Irena Válová