Úterý, 19. října, 2021

Návrh ministerstva spravedlnosti: Lidé budou mít právo měnit pohlaví bez chirurgického zákroku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Lidé budou mít právo od dvanácti let věku změnit si pohlaví pouhým prohlášením na matrice. V ČR tak jako v jiných zemích vzniknou muži matky a ženy otcové. Jiné pohlaví už totiž nebude podmíněno chirurgickým zákrokem. Lidé úřadu jen doloží potvrzení lékaře, že trpí poruchou pohlavní identity, nikoli jinou poruchou, navrhuje spravedlnost změnu občanského zákoníku. Osoby mladší patnácti let budou potřebovat souhlas rodičů.

Navrhovaná změna §29 občanského zákoníku umožní úřední změnu pohlaví bez podmínky chirurgických zákroků a česká právní úpravu se stane konformní s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). „Platí přitom, že změna pohlaví je otázkou primárně statusovou, a proto je nezbytné změnu provést v občanském zákoníku a současně provést navazující úpravy v zákoně o matrikách,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti v předkládací zprávě k zavedení volby pohlaví v České republice. Materiál ještě resort neodeslal do připomínkového řízení, České justici se ho však již podařilo získat.

Změnu §29 zmiňuje ministerstvo spravedlnosti v souhlasném stanovisku k jinému návrhu, kterým má být umožněno uzavírat manželství nejen dvojicím opačného pohlaví, ale také osobám stejného pohlaví. „Pro úplnost lze k návrhu uvést ke zvážení obecné doporučení vztahující se navrhované úpravě § 29 občanského zákoníku, podle níž by změna pohlaví neměla vliv na trvání manželství,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti v souhlasném stanovisku. Tento návrh už je v oficiálním připomínkovém řízení.

Zákonná úprava pro tisíc lidí

Podle plánovaného opatření ke změně pohlaví si lidé budou moci změnit pohlaví ke dni, kdy o tom učiní prohlášení: „K úřední změně pohlaví bude docházet na základě osobního prohlášení trans osoby před matričním úřadem, kdy dnem rozhodným pro změnu pohlaví bude den učinění prohlášení. Změna pohlaví bude podmíněna předložením potvrzení ošetřujícího lékaře (sexuologa) o diagnóze poruchy pohlavní identity. Požadavek diagnózy pohlavní identity se navrhuje, aby bylo (v možné míře) zajištěno, že osoba má poruchu pohlavní identity (a její obtíže nejsou např. důsledkem jiné poruchy). Samotné potvrzení lékaře o diagnóze poruchy pohlavní identity ke změně pohlaví nepostačí. Základním předpokladem změny pohlaví je prohlášení trans osoby o změně pohlaví. Lékař, který potvrzení o diagnóze poruchy pohlavní identity vydá, jej nebude zasílat příslušnému matričnímu úřadu, ale předá jej dotčené trans osobě, která následně může či nemusí přistoupit k učinění prohlášení o změně pohlaví před matričním úřadem,“ popisuje předkládací zpráva popis budoucího postupu.

Podle zprávy o dopadech se nová úprava bude týkat asi 1000 osob v ČR. Nové ustanovení občanského zákona má platit od ledna 2019.

Právo na volbu pohlaví kontra medicína

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva je pro členské země Úmluvy závazná. „Návrh zákona je připraven zejména v návaznosti na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (dále „ESLP“) ze dne 6. dubna 2017 ve věcech č. 79885/12, 54271/13 a 52596/13 – A. P., Garçon a Nicot proti Francii. V předmětném rozsudku ESLP dovodil, že úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku či provedením sterilizace. ESLP shledal, že takové podmiňování úřední změny pohlaví je v rozporu s článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále „Úmluva“), který zakotvuje právo na respektování soukromého a rodinného života,“ odůvodňuje legislativní odbor ministerstva spravedlnosti návrh. Tématu se v minulosti věnovala i ombudsmanka.

Současná česká právní úprava v §29 občanského zákoníku, který stanoví, že změna pohlaví člověka je možná pouze při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů, je tedy podle ministerstva spravedlnosti v přímém rozporu s uvedou judikaturou ESLP.

O rozhodování Evropského soudu pro lidská práva Česká justici už dříve podrobně informovala včetně stanoviska sexuologa Jaroslava Zvěřiny, který od roku 2016 spolupracoval s Výborem pro sexuální menšiny při Radě vlády pro lidská práva.

Respektovaný lékař pro Českou justici vysvětlil, že pohlaví není volitelná disciplína, neboť pohlavní identita je předem daná. Jde o tzv. preformovanou vlastnost. „Pokud někdo chce vystupovat v opačné sexuální roli, ale odmítá chirurgické výkony, pak podle našeho odborného stanoviska nemá důvod přivlastnit si opačné matriční pohlaví. Státy, které to umožní, mají situace, kdy ženy jsou otcové svých dětí a muži jejich matkami,“ uvedl lékař už v roce 2016.


Nová úprava bude podle návrhu, který má Česká justice k dispozici vypadat takto:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto:

  1. V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Člověk, který dovršil dvanáct let a u něhož je trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím v knize narození nebo jiné evidenci podle jiného právního předpisu, má právo na změnu pohlaví.“.

  1. V § 29 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem. K prohlášení je třeba předložit potvrzení o tom, že je u člověka trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím, které mu na žádost vydá lékař se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. U člověka mladšího patnácti let je třeba, aby mu k učinění prohlášení udělil souhlas jeho zákonný zástupce.“.


Podle zprávy o dopadech návrhu zákona jde o akt ve prospěch skupiny lidí trpících poruchou pohlavní identity: „Připravovaný návrh zákona bude mít pozitivní dopad na sexuální menšinu trans osob. Tyto osoby trpí poruchou pohlavní identity, přičemž účinná právní úprava jejich skutečnou pohlavní identitu nerespektuje a pro její právní uznání vyžaduje invazivní chirurgický zákrok včetně sterilizace dané osoby, přičemž tyto zákroky jsou nepřiměřenými zásahy do tělesné integrity a v případě některých osob je ze závažných důvodů ani není možné provést,“ vysvětluje důvody změny zákona ministerstvo spravedlnosti.

Diskriminace mužů, kteří se mají za ženy a naopak

Současná právní úprava je podle ministerstva diskriminační, protože právně je na člověka pohlíženo jako na osobu, kterou se necítí být: „V důsledku toho má účinná právní úprava významný diskriminační potenciál, jelikož na trans osobu, jejíž skutečné pohlaví není právně uznáno bez podstoupení daných chirurgických zákroků, je stále z hlediska práva nahlíženo jako na osobu pohlaví, kterým se necítí být. To mimo jiné znamená, že ani doklady trans osoby neodpovídají jejímu skutečnému pohlaví a trans osoba je tak v běžném životě vystavována velice nepříjemným situacím, kdy má předložit své doklady, ale údaje jako je jméno, příjmení, pohlaví a rodné číslo, které jsou v těchto dokladech uvedeny, zpravidla neodpovídají vzhledu, chování a obecně sociální roli dané osoby. Na základě toho může docházet k situacím, kdy bude trans osoba na základě tohoto nesouladu diskriminována, například při přijetí do zaměstnání, v komunikaci s úřady apod,“ osvětluje záležitost ministerstvo spravedlnosti v rozporu s medicínským stanoviskem, které naopak uvádí zákrokem skutečné pohlaví do souladu s představou – identifikací.

To se s novou zákonnou úpravou má zcela změnit: „V důsledku umožnění právního uznání změny pohlaví bez nutnosti invazivních zákroků může trans osoba přistoupit k úřední změně pohlaví dříve, přičemž tento krok bude mít zpravidla velmi pozitivní vliv na její život,“ konstatuje ministerstvo spravedlnosti.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY