Čtvrtek, 7. července, 2022

NSZ podalo opakovanou stížnost na Zadehovy advokáty

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) je nespokojené s tím, jak Česká advokátní komora (ČAK) naložila s prošetřováním kárného podnětu na advokáty Sharama Abdullaha Zadeha. Původní podnět podalo NSZ loni kvůli tomu, že advokáti údajně zavinili nezákonné setrvání Zadeha v koluzní vazbě. Kontrolní komise ČAK nicméně stížnost odložila jako nedůvodnou. Náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík chce, aby stížnost znovu přezkoumala.

„Dne 30. 4 2018 byl Vaším přípisem Nejvyššímu státnímu zastupitelství doručen výsledek prošetření, se závěrem, že „stížnost byla jako naprosto nedůvodná odložena“.  V uvedeném přípisu pouze ve stručnosti shrnujete, jaké úkony měli činit uvedení advokáti v postavení obhájců obviněného, aby nebyl od 3. 3. 2017 podrobován ve výkonu vazby zvláštnímu režimovému opatření a omezením spojeným s důvodem vazby podle § 67 písm. b) trestního řádu, který dnem 2. 3. 2017 pominul.  S ohledem na Vámi uvedené mi nezbývá, než se k výsledkům prošetření provedeného Českou advokátní komorou vyjádřit, a to i opři vědomí toho, že toto vyjádření nebude mít pravděpodobně vliv na další postup v dané věci ze strany ČAK,“ píše v úvodu stížnosti Pavlík.

Nepřezkoumatelné rozhodnutí

Jak dále Pavlík konstatuje, v obdrženém vyjádření jsou uvedena pouze velmi stručně skutková zjištění z prošetřování věcí vedeného Českou advokátní komorou, a to tak, že jsou na hranici a některá až za hranicí určitosti a přezkoumatelnosti. „Z uvedeného přípisu není zřejmé, zda bylo vycházeno pouze z vyjádření dotčených advokátů,  jak by z přípisu vyplývalo, nebo jste měli k dispozici i příslušné dokumenty dokazující tvrzení dotčených advokátů.“  Podle Pavlíka také není z obdrženého přípisu zřejmé, jak se uvedená zjištění vztahují k jednotlivým advokátům.

„Se shora uvedených důvodů mi nezbývá než konstatovat, že Nejvyšší státní zastupitelství jako podatel podnětu k prošetření podezření z kárného provinění advokátů ze dne 6. 10. 2017 má za to, že prošetření podnětu nebylo řádné a úplné, a nevypořádalo se s individuální odpovědností každého jednotlivého advokáta, který vykonával obhajobu předmětného klienta,“ uzavírá Pavlík.

Nátlak na advokáty

Podle jedné z dotčených advokátek, Aleny Kojzarové, jde za strany státního zastupitelství o snahu zastrašit Zadehovy advokáty, a o odvrácení pozornosti porušování jeho práv ze strany žaloby.  „Orgány činné v trestním řízení ve věci mého klienta opakovaně nerespektují základní principy spravedlivého řízení, procesní předpisy ani zákon o státním zastupitelství. Jejich postupy, zejména postup dozorujícího státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Michala Galáta, vedl k podání řady civilních žalob z důvodu nezákonného zařazení odposlechů klienta s obhájci do trestního spisu a jejich předání soudům rozhodujícím o vazbě klienta, z důvodu překročení nejvyšší přípustné doby trvání koluzní vazby, kdy pochybení státního zástupce vedlo posléze k jeho potrestání v rámci kárného řízení před Nejvyšším správním soudem, z důvodu neoprávněného zásahu do intimního života manželky klienta – Jany Zadeh, z důvodu neoprávněného zpřístupnění podkladů obhajoby klienta a jeho komunikace s obhájci stranám trestního řízení, a podání trestního oznámení na dozorujícího státního zástupce, které je prozatím bez výstupu.“

Zastrašování advokátů

Jak dále Kojzarová uvádí, již při podání první stížnosti si stěžovatel nevyžádal žádnou informaci od policejního orgánu, resp. státního zástupce, zda je obhájci upozornili na překročení nejvyšší přípustné doby trvání koluzní vazby, alespoň o tom ve své opakované stížnosti neuvádí žádnou zmínku. Podnět směřovaný České advokátní komoře byl od samého počátku nepodložený, byť bylo v silách stěžovatele si případné podklady opatřit a to mimo jiné pro potřeby kárné žaloby podané na státního zástupce Galáta. Ke změně přístupu stěžovatele nedošlo ani v nové opakované stížnosti. „S ohledem na dosavadní průběh trestního řízení proti klientovi a postup stěžovatele vůči mé osobě, kdy jsem ze strany státního zástupce mimo jiné obviňována z neprofesionálního postupu při obhajobě MUDr. Zadeha s dalekosáhlým důsledky pro mou profesní pověst, vnímám toto jednání velmi intenzivně jako nátlak na mou osobu a způsob zastrašování ze strany mocenského orgánu – státního zastupitelství. Opakovaná stížnost, navíc opět nepodložená konkrétními relevantními podklady (výslechem policistů, státního zástupce apod.) mé pocity ohrožení umocňují a zákonitě se přenášejí na mého klienta a mé okolí,“ dodala advokátka.

Připomíná rovněž, že Zadeh podal proti postupu České republiky v jeho trestní věci několik stížností k ESLP, přičemž zatím byly dvě přijaty k projednávání, i skutečnost, že advokátní komora byla informována o tom, že ve věci Zadeha bylo opakovaně porušeno právo na důvěrnost komunikace mezi obhájci a obviněným, přičemž v tomto směru se Komora postavila na stranu obrany profesních práv advokátů.

Opakované stížnosti v této souvislosti byly doručeny na celkem pět advokátů dne 27.8.2018, potvrdila České justici tisková mluvčí ČAK Iva Chaloupková s tím, že stěžovatelem je Nejvyšší státní zastupitelství.
Stížnosti byly zaevidovány a dopisem ze dne 3. 9. 2018 byli všichni dotčení advokáti (každý zvlášť) Českou advokátní komorou, kontrolním oddělením vyzváni, aby se vyjádřili k opakované stížnosti. Následně stížností projdou standardním procesem opakovaného přezkumu a poté budou opět předloženy Kontrolní radě k novému posouzení a rozhodnutí. „Opakované stížnosti nejsou až takovou raritou. Setkáváme se s nimi v případě, že se stěžovatel neztotožní s prvotním rozhodnutím Kontrolní rady a jejím konstatováním, že stížnost je nedůvodná,“ uzavírá Chaloupková. „Jakkoliv dále to v tuto chvíli komentovat nebudeme. Bude probíhat nezávislé kontrolní šetření Kontrolní rady.“

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY