Čtvrtek, 7. července, 2022

Odvolací finanční ředitelství: Vydat zajišťovací příkaz v průběhu insolvenčního řízení je nezákonné

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nestává se často, aby Odvolací finanční ředitelství jako odvolací orgán vyhovělo odvolání daňového subjektu ohledně zajišťovacího příkazu. V případě ostravské firmy RAPTOR SE nicméně zcela jednoznačně konstatovalo, že vydaný zajišťovací příkaz byl nezákonný od samého počátku. Důvodem úspěšného odvolání bylo, že na firmu RAPTOR SE je podán insolvenční zákon, a v takovém případě daňový řád vylučuje zajišťovací příkaz vůbec vydat.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj zahájil dne 27. 4. 2017 u firmy RAPTOR SE daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období leden, únor, duben – srpen roku 2013. Daňová kontrola byla ukončena Zprávou o daňové kontrole, na jejímž základě správce daně vydal dne 21. 3. 2018 platební výměr za zdaňovací období květen 2013, kterým byla vyměřena odvolateli daňová povinnost ve výši 9 286 114 Kč.

Proti danému platebnímu výměru podal RAPTOR SE odvolání, o němž nebylo odvolacím orgánem dosud rozhodnuto. Vedle toho správce daně vydal i další platební výměry, kdy souhrnná částka činí 36 644 994 Kč. Dne 27. 4. 2018 vydal správce daně zajišťovací příkaz, kterým odvolateli uložil, aby okamžikem vydání zajistil úhradu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období květen roku 2013, u které neuplynul den splatnosti, a to složením jistoty v celkové výši 9 286 114 Kč.

Rozhodnutí najdete zde.

V rozporu s insolvenčním řízením

„V daném případě považuje odvolací orgán za zásadní skutečnost to, že vůči odvolateli bylo zahájeno dne 11. 4. 2018 insolvenční řízení. Konstrukce insolvenčního zákona je taková, že po zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku, tedy v období, které může činit až několik měsíců, by měly pohledávky za dlužníkem vznikat jen v minimální míře,“ konstatuje se v rozhodnutí s tím, že z toho důvodu tak považuje odvolací orgán vydání zajišťovacího příkazu za úkon, který nemá za souběžného vedení insolvenčního řízení žádné opodstatnění, kdy není naplněn jeho účel, kterým je zabezpečení budoucí úhrady daně, pokud odvolatel nesmí v rámci insolvenčního řízení se svým majetkem nakládat, nehrozí jeho převod na třetí osoby, zbavování se majetku atd.

Pokud je tak omezena jak možnost dobrovolné, tak i nedobrovolné úhrady zajišťované částky v průběhu insolvenčního řízení, je podle rozhodnutí nepochybné, že převedení přeplatku na jiný nedoplatek do jedné z těchto kategorií (min. výkladem extenzivním) spadá a je tudíž nepřípustné. Nadto odvolací orgán uvádí, že správce daně jakožto věřitel odvolatele je povinen zdržet se jednání, směrujícího k uspokojení jeho pohledávek mimo insolvenční řízení. „Převedení přeplatku postupem dle § 154 daňového řádu, jak učinil v daném případě správce daně je tak přímo v rozporu se zněním insolvenčního zákona, neboť ten takové uspokojení pohledávky věřitelem nedovoluje.“

Nezákonné rozhodnutí

Odvolací orgán rovněž připomněl, že odvolatel je omezen ust. § 111 odst. 1 insolvenčního zákona, tudíž obava o odklonění finančních prostředků není důvodná, a to i s ohledem na dikci ust. § 111 odst. 3 insolvenčního zákona, kdy by takový úkon odvolatele byl neúčinný. „V návaznosti na shora uvedené skutečnosti Odvolací finanční ředitelství konstatuje, že odvoláním napadené rozhodnutí je nezákonné, neboť vůči odvolateli bylo zahájeno insolvenční řízení, které svou podstatou odporuje vydání zajišťovacího příkazu a nebyl dostatečně zjištěn a rozebrán stav majetku odvolatele, z čehož vyplývá, že nebyl naplněn předpoklad budoucího ohrožení výběru daně,“ uzavírá David Jiroušek z Odvolacího finančního ředitelství. „Díky bohu, že na Odvolacím finančním ředitelství byl někdo, kdo zná zákony, a teď nemluvím o složitých právních kličkách, ale o základní znalosti zákonů, a rozhodl o zrušení zajišťovacího příkazu,“ komentuje výsledek odvolání člen představenstva firmy RAPTOR SE Jan Wolf.

Firma RAPTOR SE SE je konstrukční kanceláří, která obchoduje s hutním materiálem a stavební chemií. Finanční úřad Ostrava III otevřel firmě RAPTOR SE kontrolu za rok 2012. Prakticky od dubna 2012 jí každý měsíc nevyplatil nadměrné odpočty na DPH a tyto zadržel. O problémech firmy s postupy správce daně Česká justice opakovaně informovala .

Kontroly jednotlivých zdaňovacích období se táhly až do dubna 2018, kdy došlo k prekluzi správce daně vyměřit daň. Celkový součet zadržených nadměrných odpočtů za rok 2012 činil 1,1mil. Kč. „Je třeba uvést, že laxnost a neodbornost křížená se zákeřností, stála daňové poplatníky na úrocích zhruba další jeden milión korun. Tolik totiž činí úrok za oněch šest let táhnoucí se kontroly. A já se ptám: je toto vůbec možné? Jak může ředitel finančního úřadu Stanislav Friedl podepsat zajišťovací příkaz, o které dopředu ví, že je nezákonný, a pokud neví, tak nemá na takovéto pozici co dělat,“ uzavírá Wolf.

„Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství považuji za přínosné. Pod čarou je v něm znát respekt k základní zásadě poměrného uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení a to je dobře,“ komentuje rozhodnutí člen představenstva ČAK a předseda insolvenční sekce Michal Žižlavský.  Pokud má finanční úřad pohledávku za dlužníkem v úpadku, pokračuje Žižlavský, musí ji přihlásit jako každý jiný věřitel. Nemůže předbíhat ostatní ve frontě na aktiva dlužníka. „Tím by se nedovoleně zvýhodňoval na úkor ostatních věřitelů.“

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY