Samková extremistkou? Předseda ČAK odmítl nové projednání prokletí tureckého velvyslance

Advokátka bojuje s Českou advokátní komorou Foto: archiv KS

Advokátka Klára Samková protestuje proti tomu, že je zmiňována v kapitole o pravicovém extremismu v pravidelné zprávě ministerstva vnitra. Důvodem, proč ji ministerstvo zařadilo mezi extremisty, je její kárné potrestání kontrolní komisí České advokátní komory (ČAK) za prokletí tureckého velvyslance. V dopise předsedovi ČAK Vladimíru Jirouskovi advokátka žádá, aby se zasadil o nové projednání jejího případu. Podle Jirouska by ale taková intervence byla v rozporu s jeho pravomocemi a naopak by mohl kárnému řízení čelit on sám.

Advokátka dostala od ČAK pokutu 25 tisíc korun za to, že ve veřejném vystoupení před tureckou ambasádou opakovaně proklela tureckého velvyslance. Udělení pokuty ale není pravomocné, Samková se v rámci Komory odvolala. V jiném případu si ale u soudu stěžuje, že odvolací kárný senát je podjatý.

Úvodem dopisu, který Samková vedení ČAK zaslala, polemizuje s předchozí Jirouskovou odpovědí. Podle ní předseda ČAK odpověděl velmi formálně a odvolal se na skutečnost, že Kontrolní rada a Kárné senáty jsou samostatné orgány České advokátní komory, do jejichž činnosti nemůže zasahovat. Česká advokátní komora a její statutární zástupce podle advokátky nese zodpovědnost za veškerou činnost Komory, a to ať je tato činnost ve smyslu zákona o advokacii vykonávána kterýmkoliv orgánem. O tom také svědčí fakt, že proti rozhodnutím odvolacího kárného senátu je možno podat správní žalobu, kde jako žalovaný nevystupují jednotlivé orgány komory, ale Komora jako celek.

Samková: Přehodnoťte kárné obvinění

„Za této právní situace se na Vás znovu obracím v souvislosti s odsuzujícím kárným rozsudkem ve shora uvedené věci, který byl na mne vydán. Již v minulosti jsem ČAK upozorňovala, že projednání této věci jako mého údajného kárného provinění nepřinese České advokátní komoře žádný prospěch, ba, že jí může naopak uškodit. To bylo i motivem mých přípisů a snahy o zastavení tohoto řízení. Nyní však zjišťuji, že i nepravomocné kárné rozhodnutí prvoinstančního kárného senátu přineslo zásadní osobní poškození mne samotné. Na základě rozhodnutí v mé kárné věci jsem totiž byla zařazena Ministerstvem vnitra ČR mezi extrémisty, a to v ,Souhrnné situační zprávě o projevech extremismu a předsudečné nenávisti za 2. čtvrtletí roku 2018´,“ píše předsedovi advokátní komory Klára Samková. O zprávě o extremismu Česká justice podrobně informovala.

Podle advokátky záminku k této urážlivé devalvaci zavdala příčinu Česká advokátní komora a její rozhodnutí. „Za této situace jste dopustili, vážený pane předsedo, aby byla zásadním způsobem pošpiněna moje čest, moje profesní zaměření i moje celoživotní osobní hodnotová škála. Upozorňovala jsem Vás na neblahé možné důsledky počínání Komory vůči mně – bohužel, bezvýsledně,“ pokračuje Klára Samková v dopisu Vladimíru Jirouskovi.

Závěrem Samková Jirouska žádá, aby se jí coby členky České advokátní komory zastal a intervenoval u ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a pokud tak neučiní, měl by podniknout procesní kroky ve směru ke Kontrolní radě a Kárnému senátu tak, aby její jednání bylo znovu posuzováno tak, jak to vyznívá ze závěru Ministerstva vnitra, totiž, aby byla kárně stíhána za extremismus a předsudečnou nenávist: „Na to, aby k tomuto odsudku proběhlo dokazování, mám právní nárok,“ končí Samková.

Předseda advokátní komory však závěry Samkové odmítá: „I když lze v jistém smyslu chápat rozhořčení nad zařazením Vaší osoby do zprávy Ministerstva vnitra ČR ,Projevy extremismu a předsudečné nenávisti´, jistě jako právní profesionál víte, že jak ono zařazení, tak jeho odůvodnění je plně v kompetenci a pod odpovědností uvedeného ministerstva. Přesto mi nezbývá než zdůraznit, že ČAK s uvedeným postupem nemá nic společného, což se však na druhé straně nijak netýká předmětného kárného řízení vedeného vůči Vám nezávislými kárnými orgány ČAK,“ konstatuje v odpovědi Samkové Jirousek.

Samková nezná podle Jirouska advokátní předpisy

Jirousek v odpovědi rovněž zpochybňuje odpovědnost předsedy ČAK za činnost kteréhokoliv orgánu Komory včetně orgánů Kárné komise. „Pokud by se podobného omylu dopustil laik, bylo by to pochopitelné a nezbylo by, než podat odpovídající vysvětlení v intencích související právní úpravy. Pokud však tak činíte Vy, která výrazně mediálně, ať již přímo či nepřímo, odkazujete na svou právní erudici, je to přinejmenším zarážející, když mimo jiné neznalost příslušných ustanovení zákona o advokacii vylučuje úspěšné složení advokátní zkoušky. Kontrolní rada, Kárná komise a Odvolací kárná komise jsou nezávislé orgány ČAK, jejichž pravomoci podléhám i já, přitom jakýkoliv zásah do výlučných kompetencí uvedených orgánů by nutně podmínil založení mé vlastní kárné odpovědnosti,” reaguje v dopisu na výroky Samkové  Jirousek.

Ten také uvádí, že ČAK není ekonomickým subjektem: „Svou skoro až fatální neznalost zákona o advokacii prokazujete i poznámkou, že Českou advokátní komoru nelze dohledat v registru ekonomických subjektů. Pátráte-li po právním základu existence České advokátní komory, doporučuji Vám seznámit se s ust. § 40 zmíněného zákona, které Vás v tomto směru plně uspokojí,“ uvedl v dopise.

Předseda ČAK rovněž znovu připomíná, že kárné orgány ČAK neřeší vystoupení Samkové v Poslanecké sněmovně ČR (příspěvek Máme se bát islámu), který vnímají jako legitimní vyjádření politického a právního názoru, ale osobní „prokletí“ velvyslance Turecka. „Pokud se na základě tohoto dopisu budete detailněji zabývat jak vnějšími, tak vnitřními stavovskými předpisy, což jste doposud zjevně neučinila, nepřehlédněte článek 4. odstavec 1) Etického kodexu, který každému z advokátů ukládá povinnost, aby ,všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispíval k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu´. Bude na nezávislém odvolacím kárném senátu, aby posoudil, nakolik je důstojné, aby advokát veřejně deklaroval své přání smrti jiného člověka, zejména pak za okolností, za nichž jste je projevila Vy,“ uvádí v odpovědi na dopis Kláry Samkové předseda advokátní komory Vladimír Jirousek. Samková dopis kromě ministerstva vnitra zaslala i prezidentovi Miloši Zemanovi.

Dušan Šrámek