Nová Kybernetická kriminalita: Kniha referuje od vydírání po trestnou činnost ve virtuálním prostoru

Křest knihy profesora Smejkala Foto: archiv

V prostorách Literární kavárny nakladatelství Aleše Čeňka se na začátku listopadu konal křest již druhého, podstatně rozšířeného a aktualizovaného vydání knihy prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL.M., DrSc. Kybernetická kriminalita. Jde o téma, které je v poslední době čím dál aktuálnější v mnoha oblastech práva.

Autor zde shrnul svoje dlouholeté působení v oblasti právní teorie, ale i reálné praxe při praktickém odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality. Jsou zde definovány a na příkladech z praxe ukázány nejrůznější druhy kybernetické trestné činnosti, která se stala nebo může stát kdekoliv v kyberprostoru. I nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman opakovaně upozornil, že kriminalita se na internet přesouvá ve velkém.

Úctyhodné dílo, které má rozsah takřka 1 000 stran, ocenili přítomní špičkoví odborníci, v čele s „kmotry“, kterými byli předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, CSc., zakladatel moderní české kriminalistiky, prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. a místopředseda České advokátní komory a prezident Unie obhájců České republiky JUDr. Tomáš Sokol.

Jak uvedl Tomáš Sokol, vědecká monografie o kybernetické kriminalitě byla již při svém prvním vydání stěžejním dílem ve svém oboru a po provedených rozšířeních tomu bude jistě nadlouho. Přítomní odborníci ocenili zařazení nejaktuálnějších témat – od vydírání prostřednictvím tzv. ransomware až po trestnou činnost ve virtuálním prostoru a související s roboty. Prof. Porada konstatoval, že „Předložená monografie se zabývá novými, aktuálními a moderními kriminalistickými, právními a kybernetickými aspekty kybernetické kriminality. Je v ní uvedeno komplexní a unikátní systémové pojetí kriminalistické a právní vědy, z hlediska mé profese zaměřené především na důkazy a dokazování, digitální stopy, kriminalistickou počítačovou expertizu, postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání (prověřování), vyšetřování, znalce a znalecké posudky, judikaturu a další perspektivy kontroly kybernetické kriminality.“.

Oceněna byla i forma zpracování díla, které je přístupné jak pro právníky – advokáty, podnikové právníky, státní zástupce a soudce, ale i pro manažery v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jak napsala v recenzi advokátka JUDr. Hana Schelová Bachrachová, Ph.D., LL.M.: „Druhé vydání, které má přesně o 300 stran víc než první, není jen vydáním aktualizovaným, i když to samozřejmě také, neboť rozvoj informačních a komunikačních technologií je stále překotný. Ale především jde o dílo rozšířené o nová témata a jejich právní, kriminalistickou a odbornou (věcnou) podstatu. Přesto není rozsah díla žádným překvapením, neboť po právu lze prof. Smejkala označit za jednoho ze zakladatelů oborů počítačové, resp. kybernetické právo a kybernetická kriminalistika u nás. Jednotlivé skutkové podstaty jsou popsány z hlediska pojmových znaků a způsobů páchání trestné činnosti včetně skutečných příkladů z praxe. Následuje podrobný rozbor její definice, jak je uvedena v trestním zákoníku. Součástí je obsáhlá judikatura, jíž je ještě více než v předchozím vydání a která sahá až do letošního roku, což činí výklad mimořádně užitečným. Autor necituje ze soudních rozhodnutí pouze právní větu, která nebývá vždy zcela jasná a srozumitelná bez znalosti celého kontextu věci, ale pokud to bylo třeba, vybral i části zdůvodnění, které osvětlují podstatu věci a případně i jak danou věc posuzovaly soudy všech stupňů. Pro čtenáře jsou přidanou hodnotou také vlastní komentáře autora, které někdy judikaturu zobecňují, nebo poukazují případně i na její rozpornost či nepřesnost,“ uzavřela.


Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc., LL.M., DrSc. je univerzitní profesor, soudní znalec a odborník v oblasti ekonomie, managementu, práva a řízení rizik, včetně práva a bezpečnosti informačních systémů. Přes 30 let působí jako soudní znalec v oborech ekonomika, kybernetika, kriminalistika – ochrana dat a autorské právo. Podílel se na vyšetřování mnoha závažných trestných činů spáchaných v oblasti ekonomiky a financí a v souvislosti s moderními informačními technologiemi. Je členem vědeckých rad vysokých škol, autorem či spoluautorem řady knih a mnoha článků z oblasti informatiky, práva, organizace a řízení, veřejné správy a e-governmentu. Dlouhodobě se podílel na legislativních pracích v ČR a v letech 2004-2014 byl členem Legislativní rady vlády. Působí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a ve své kanceláři soudního znalce v Praze.


(red)