Šabatová: Ministerstvo vnitra nám brání ve výkonu funkce

Ombudsmanka Anna Šabatová o svých výhradách vyrozuměla vládu. Kritiku odmítlo ministerstvo vnitra, podle kterého zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení nejsou ze zákona správní úřady, jejichž činnost může veřejný ochránce práv prověřovat.Foto: VOP

Ombusmanka Anna Šabatová se obrací na vládu a žádá dvě opatření proti ministrovi vnitra, který jí brání šetřit případ neudělení občanství. Vnitro jí má poskytnout utajované důvody, proč rozhodlo, že konkrétní osoby jsou bezpečností hrozbou a odmítlo jim udělit občanství. Obecně pak má vláda zajistit ombudsmance přístup k informacím tajných služeb v řízení o občanství. Ona a její zástupce má ze zákona přístup k utajovaným informacím všech stupňů i bez platného osvědčení. Šabatová proto šetří i ministra vnitra Jana Hamáčka.

Pokud bude spor pokračovat, zřejmě se bude rozhodovat, co je myšleno přístupem k utajovaným informacím, které má ombudsmanka a její zástupce bez osvědčení, avšak podle zákona „v rozsahu nezbytném pro výkon její funkce“.

Zákon obsahuje ustanovení o nepřezkoumatelnosti

Jak vyplývá z vyrozumění Anny Šabatové české vládě, ombudsmance si stěžovaly konkrétní osoby, kterým vnitro odmítlo udělit občanství, protože mají představovat bezpečnostní hrozbu pro český stát: „Na základě podnětů stěžovatelů jsem zahájila šetření postupu ministerstva vnitra a ministra vnitra v řízení o udělení státního občanství České republiky. Ministerstvo vnitra totiž žádosti stěžovatelů zamítlo z důvodu ohrožení bezpečnosti státu a ministr vnitra následně zamítl podané rozklady,“ uvádí ombudsmanka ve vyrozumění vládě.

Podle vysvětlení Šabatové si k žádosti o české občanství vnitro vyžádá stanovisko Policie České republiky a zpravodajských služeb. „Pokud na základě stanoviska Policie České republiky nebo zpravodajské služby, které obsahuje utajované informace, vyjde najevo, že žadatel ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty, v odůvodnění rozhodnutí se pouze uvede, že k zamítnutí žádosti došlo z důvodu ohrožení bezpečnosti státu. Takové rozhodnutí je podle § 26 zákona o státním občanství České republiky vyloučeno z přezkoumání soudem,“ upozorňuje veřejná ochránkyně práv.

Jenže taková situace podle Šabatové znemožňuje vyšetřit, zda české instituce a úřady při neudělení občanství postupovaly podle práva. Působnost ombudsmanky se sice ze zákona nevztahuje na činnost zpravodajských služeb a orgánů činných v trestním řízení, ale vztahuje se na postup ministerstva vnitra při udělování občanství. Proto je vnitro povinno předložit  ombudsmance i utajované stanovisko, z něhož ministerstvo a ministr při zamítnutí občanství jako správní úřad vycházejí, vyvozuje si veřejná ochránkyně práv.

Ombudsmanka má bez osvědčení přístup k tajným datům

„Osobami, které mají přístup k utajované informaci všech stupňů utajení bez platného osvědčení fyzické osoby a poučení, jsou podle § 58 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti  veřejný ochránce práv a zástupce veřejného ochránce práv, a to ode dne zvolení nebo jmenování do funkce po dobu jejího výkonu a v rozsahu nezbytném pro její výkon,“ upozorňuje v této souvislosti Anna Šabatová, co píše zákon.

Ministerstvo vnitra však utajené stanovisko před ombudsmankou skrývá: „V prvém případě jsem dne 3. ledna 2018 využila svého oprávnění podle zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a seznámila se s utajovanou informací (ve stupni vyhrazené), na jejímž základě Ministerstvo vnitra zamítlo žádost o udělení státního občanství České republiky. Ministru vnitra jsem poté dopisem ze dne 1. února 2018 sdělila, že z utajované informace není patrný charakter ani intenzita ohrožení bezpečnostních zájmů státu. Z odpovědi ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara však vyplynulo, že k rozkladu bylo vyžádáno další stanovisko, které již bylo podrobnější a na jehož základě ministr vnitra rozhodl. Dopisem ze dne 10. dubna 2018 jsem proto ministra požádala, aby mi umožnil seznámit se i s tímto podrobnějším stanoviskem. To však ministr Metnar odmítl dopisem ze dne 3. května 2018,“ popisuje podrobně vývoj věci Anna Šabatová.

Ministr trvá na tom, že Šabatové informace nezpřístupní

Po výměně ministra se tatáž situace opakovala s Janem Hamáčkem, který setrval na stanovisku svého předchůdce. „Ministr vnitra odpověděl dne 21. září 2018, že po seznámení se stanovisky svých předchůdců a před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu na zrušení ustanovení § 26 zákona o státním občanství nepovažuje za vhodné umožnit mi nahlížet do státobezpečnostních stanovisek. Dopisem ze dne 11. října 2018 jsem ministru vnitra sdělila, že trvám na tom, že do státobezpečnostních stanovisek potřebuji nahlédnout, abych posoudila rozhodnutí ministra vnitra, k čemuž jsem podle zákona oprávněna a povinna,“ stěžuje si vládě Anna Šabatová.

O předmětné ústavní stížnosti, ke které přistoupila vláda České republiky Česká justice již dříve informovala. Jde o případ, kdy ruskému podnikateli z Jihomoravského kraje bylo zamítnuto občanství ČR  kvůli ohrožení bezpečnosti státu. Podle současného zákona takové rozhodnutí nelze přezkoumat. Návrh na zrušení ustanovení zákona o státním občanství, podle kterého odepření občanství cizinci z bezpečnostních důvodů nelze přezkoumat, předložil Ústavnímu soudu Nejvyšší správní soud.

Hamáček: Nemáte co vyhodnocovat tajné informace

S ministrem vnitra Janem Hamáčkem si ombudsmanka dopisovala takřka až do konce roku. Podle citace Šabatové z dopisu Hamáčka ze dne 7. listopadu 2018 však ministr vnitra Šabatové napsal, že se „nepotřebuje seznámit státobezpečnostními stanovisky k výkonu své funkce a že by seznámení se s těmito stanovisky a jejich vyhodnocování bylo obcházením zákona o veřejném ochránci práv, neboť zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení jsou mimo působnost ochránce“.

Jenže tento poslední dopis Jana Hamáčka obsahuje i další důvody, proč vnitro nechce připustit, aby se ombudsmanka seznamovala s tajnými důvody k neudělení občanství: „Zastávám názor, že posuzování státobezpečnostní spolehlivosti žadatelů o udělení státního občanství je plně v působnosti Policie České republiky, zpravodajských služeb a Ministerstva vnitra. Jako Veřejná ochránkyně práv nejste příslušná žádným způsobem skutečnosti vyplývající z doložených stanovisek posuzovat, vyhodnocovat a činit na jejich základě závěry týkající se toho, zda žadatel ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty,“ píše Hamáček v tomto dopisu Šabatové.

Tajné informace nejsou pro kde koho

Ministr vnitra rovněž upozorňuje, že utajované informace nejsou ve spisu o řízení o občanství proto, aby si je nepředčítal kde kdo. „Závěrem připomínám, že ustanovení § 22 odst. 3 zákona o státním občanství České republiky, na základě kterého se vyžádaná stanoviska Policie České republiky a zpravodajských služeb České republiky nestávají součástí spisu, pokud obsahují utajované informace, má primárně za cíl zabránit tomu, aby se s těmito stanovisky mohl seznamovat široký okruh osob, ačkoli by ani neměly kompetenci se na rozhodování ve věci udělení státního občanství jakkoli podílet. Smyslem je zajistit ochranu informací, jejichž prozrazení by mohlo rozkrýt a ohrozit operativně-pátrací činnost Policie České republiky a zpravodajských služeb,“ uvádí v předmětném  dopise Hamáček.

„I s přihlédnutím k výše uvedeným argumentům považuji své výše uvedené stanovisko pro tuto chvíli v dané věci za konečné,“ uzavřel ministr vnitra dne 7. listopadu 2018 pokusy Šabatové získat utajované důvody, proč nebylo osobám uděleno občanství.

Šabatová: Hamáček mi znemožňuje výkon funkce

Na to reaguje ombudsmanka dne 18. února 2018 vyrozuměním vládě o jednání vnitra a předkládá návrhy na řešení: „Ministr vnitra nadále odmítá předložit písemnosti, které potřebuji k výkonu své funkce, ač je k tomu povinen podle zákona o veřejném ochránci práv. Znemožňuje mi tak řádný výkon funkce. Nezbylo mi proto, než využít oprávnění vyrozumět o tom vládu České republiky podle § 20 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 20 odst. 3 zákona o veřejném ochránci práv,“ uvádí k tomu Anna Šabatová, která navrhuje vládě, aby Janu Hamáčkovi uložila:

  • zpřístupnit mi písemnosti vyžádané pro účely šetření vedených pod sp. zn. 7064/2017/VOP/MV a 4764/2018/VOP/MV, a to do 31. března 2019;
  • zajistit dodržování povinnosti podle § 15 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv a zpřístupnit veřejnému ochránci práv při jeho šetření veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v řízení o žádosti o udělení státního občanství České republiky, včetně stanovisek Policie České republiky a zpravodajských služeb České republiky obsahujících utajované informace.

Irena Válová