Kraj zaplatil právníkům od Muzikáře přes 200 milionů. Antimonopolní úřad mu teď dal vysokou pokutu za problematické zakázky

Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK)rámcové dohody zadala v jednacích řízeních bez uveřejnění Foto: archiv

Ústecký kraj si platí léta drahé právníky. Jde o advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges, dnes Skils. Výjimkou nebyly měsíční honoráře přesahující jeden milion korun. Ani ti ale jeho dceřinné společnosti nepomohli k úspěchu s nevydařeným nákupem autobusů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil Dopravní společnosti Ústeckého kraje vysokou pokutu 18 milionů korun.

Ústecký kraj letitý kontrakt s advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges, dnes Skils, jejímž vedoucím partnerem je Karel Muzikář, hájí. Za dobu smluvního vztahu vyplatil kraj a jeho instituce Muzikářově kanceláři 209 milionů korun bez DPH. Jak zjistily zpravodajské portály Česká justice a Ekonomický deník, tato kancelář poskytuje služby mimo jiné příspěvkové organizaci – Dopravní společnosti Ústeckého kraje.

Ta dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vysokou pokutu 18 milionů za podezřelý nákup autobusů. „V uvedené věci Dopravní společnost Ústeckého kraje a Ústecký kraj průběžně konzultuje s advokátní kancelář Skils s.r.o., a to na základě smlouvy vzešlé z řádného zadávacího řízení dle předpisů o veřejných zakázkách. Zmíněnou pokutu ÚOHS uložil společnosti zcela absurdně za to, že v zadávacím řízení na dodávku autobusů požadovala palivovou nádrž o kapacitě, která je na trhu běžně dostupná a standardní. Kromě toho ÚOHS ve správním řízení systematicky porušuje procesní práva společnosti, např. tím, že jí předkládané důkazy odmítá zařadit do spisu.

„Proti zmíněnému rozhodnutí ÚOHS bude podán rozklad,“ potvrdil informace České justice a Ekonomického deníku o zapojení Muzikářovy kanceláře do investičních aktivit firmy ředitel příspěvkové organizace Milan Šlejtr. Antimonopolní úřad se však na postup severočechů dívá zcela odlišně. „Spáchané přestupky jsou nejzávažnějšího charakteru, neboť zadavatel při svém postupu zcela vyloučil soutěžní prostředí, přímo oslovil vybrané dodavatele a znemožnil tak účast jiných potenciálních zájemců o plnění zakázky. Nadto měl zadavatel informace o tom, že nastavením původních zadávacích podmínek v otevřených řízeních nepřípustným způsobem omezil soutěžní prostředí, přesto zcela vědomě pokračoval ve svém postupu a nevyvinul žádné úsilí, aby předešel negativním důsledkům svého nezákonného jednání. V případě smluv uzavřených se Scania Czech Republic s. r. o. tak došlo, i přes současně úřadem vedená správní řízení ve věci zákazu plnění předmětných smluv, k dodání celkem 71 ks nízkopodlažních autobusů délky 12 m v celkové hodnotě 587 736 990 korun. Uvedené skutečnosti proto zásadním způsobem ovlivnily výši uložené pokuty,“ vysvětlil své tvrdé rozhodnutí antimonopolní úřad.

Zase JŘBU

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím uložil pokutu ve výši 18 milionů korun Dopravní společnosti Ústeckého kraje za přestupky, kterých se měla dopustit při uzavírání dvou rámcových dohod a navazujících pěti kupních smluv na linkové autobusy délky 10,5 m a 12 m s dodavateli Zliner s. r. o. a Scania Czech Republic s. r. o. „Rozhodnutí není pravomocné a je možné proti němu podat rozklad,“ oznámil antimonoplní úřad. Jak je výše uvedeno, společnost rozklad podá. Přestupků proti zákonu o zadávání veřejných zakázek se měl zadavatel dopustit jednak tím, že předmětné rámcové dohody uzavřel neoprávněně ve dvou jednacích řízeních bez uveřejnění (JŘBÚ). Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, „pokud podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení, užšímu řízení nebo zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž nebyly buďto podány žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, nebo účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast,“ jak dí litera zákona.

koláž: ED

Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení ale nebyly podle antimopolního úřadu splněny zákonné důvody. „Skutečnost, že zadavatel v předcházejících otevřených zadávacích řízeních, v nichž poptával totožná plnění, neobdržel žádné nabídky, nebyla v daném případě oprávněným důvodem pro užití jednacího řízení bez uveřejnění. Zadavatel si totiž tuto situaci způsobil sám, když zadávací podmínky (konkrétně požadavek na minimální objem palivové nádrže) pro otevřená řízení nastavil nezákonně a vytvořil jimi bezdůvodné překážky hospodářské soutěže, kvůli nimž neobdržel žádné nabídky,“ tvrdí ÚOHS. Při uzavírání navazujících kupních smluv (jedna se společností Zliner a čtyři se společností Scania – pozn. red.) se zadavatel podle ÚOHS dopustil dalších přestupků, protože uvedené kupní smlouvy nebyl oprávněn uzavřít na základě rámcových dohod sjednaných v rozporu se zákonem a kupní smlouvy tak neuzavřel v některém ze zákonem předvídaných druhů zadávacího řízení.

Kraj spolupráci s Muzikářem obhajuje

Ústecký kraj, kde vládnou komunisté se sociálními demokraty, si ovšem spolupráci s Karlem Muzikářem pochvaluje a považuje ji za velmi efektivní. „Kraj uzavřel v roce 2006 s advokátní kanceláří Skils (dříve Weil, Gotshal & Manges) mandátní smlouvu, která je výsledkem řádného (otevřeného) zadávacího řízení, jehož se kromě zmíněné advokátní kanceláře zúčastnilo 7 dalších uchazečů,“ sdělila České justici a Ekonomickému deníku Magdaléna Fraňková z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Na základě uzavřené smlouvy kraj uhradil společnosti Skils za poskytnuté služby od roku 2006 celkem 209 milionů korun bez DPH. „Efektivitu právního poradenství lze hodnotit jako velmi vysokou. Advokátní kancelář Skils významně přispěla k pozitivnímu vyřešení mnoha zásadních problémů v oblasti krajské dopravy, jimž kraj v minulosti čelil a které mohly mít zásadně negativní dopady na krajský rozpočet. Jako příklad lze uvést soudní spory s dopravci v hodnotě mnoha miliard korun, v nichž byl kraj zcela úspěšný. Dále lze zmínit realizaci veřejných zakázek na zajištění veřejné autobusové dopravy pro roky 2007 – 2014 a 2015 – 2024 v celkové hodnotě cca 28 miliard korun. Velmi významné bylo i právní poradenství při řešení závažných krizí v krajské dopravě,“ uvedla dále Fraňková. Advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges, dnes Skils, v minulosti získala veřejné zakázky za víc jak miliardu korun. Vyplývá to z šetření České justice a Ekonomického deníku.

Advokátní kancelář Karla Muzikáře, je známá svými kontakty na politiky různých garnitur. V předloňském roce patřila advokátní kancelář Karla Muzikáře v top „desítce“ mezi čtyři, které získávají nejvíce zakázek z veřejných peněz, přes 42 milionů korun. Skils poskytují státu a municipalitám právní poradenství, analýzy a zastupování ve sporech. Ve srovnání s konkurencí je tato advokátní kancelář podle posledních údajů z obchodního rejstříku jako jediná ve ztrátě a v České republice odvedla naprosto zanedbatelnou daň z příjmu právnických osob, která činila 0,03 procenta z jejich tržeb. Česká justice a Ekonomický deník při pátrání, která z advokátních kancelářích z tzv. top desítky získává nejvíce zakázek z veřejného sektoru, Skils Karla Muzikáře oslovila. Odpovědi na otázky ale nedorazily.

Jan Hrbáček