Pátek, 5. března, 2021

Odvolací soud: Za krádež vibrátoru v nouzovém stavu dostal zloděj dva roky a musí zaplatit 499 korun

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pokud neuspěje pravomocně odsouzený Lubomír Sogel s dovoláním u Nejvyššího soudu, stráví ve vězení dva roky za krádež vibrátoru v době nouzového stavu. Zároveň musí drogerii, kde sexuální pomůcku zcizil, ukradený sortiment zaplatit – cena pomůcky je 499 korun. Podle soudu Sogel vibrátor zcizil „s rozmyslem a navíc ze ziskuchtivosti“.

Kvůli vibrátoru za „pětistovku“ stráví Lubomír Sogel z Nového Jičína dva roky za mřížemi. Policie ho obvinila z toho, že vloni 6. dubna ukradl v DM drogerii ve Frenštátě pod Radhoštěm vibrátor značky Durex Play Pure Fantasy za 499 korun. Erotickou hračku si měl v obchodě strčit do bundy a odejít bez zaplacení.

Detektivové Sogela identifikovali následně po krádeži, za pomoci bezpečnostních kamer. Protože Sogel vibrátor ukradl v době vládou vyhlášeného nouzového stavu kvůli pandemii viru Covid-19, hrozil mu výjimečný trest. Přestože nešlo o drahou věc, byl kvůli nouzovému opatření souzen za zločin, a ne skutku odpovídající přečin. Sogelovi hrozil trest v rozmezí dvou až osmi let za mřížemi.

Lubomír Sogel má v rejstříku trestů 23 záznamů, převážně za krádeže, nemá trvalé bydliště. „Je patrné, že obviněný se nedokáže vyvarovat páchání trestné činnosti majetkového charakteru ani za předpokladu, že je ve věci vyhlášen nouzový stav, přičemž nelze uvěřit tvrzení, že by obviněný nebyl o této skutečnosti informován s ohledem na celospolečenská opatření, která byla spojena s přijetím tohoto vládního usnesení. To, že se u Lubomíra Sogela dlouhodobě projevuje sklon k páchání trestné činnosti, je také patrné z přehledu jeho předchozích odsouzení, neboť v zásadě od roku 2003 se dopouští periodicky této trestné činnosti, za níž byl v minulosti trestán k různým druhům trestů včetně odnětí svobody. Lze tak uzavřít, že s vysokou mírou pravděpodobnosti, pokud by byl ponechán na svobodě, se tento trend v jeho chování jen zvýrazňoval a je tak u něj zcela důvodně možné shledávat obavu vazby předstižné,“ napsal novojičínský soudce Miroslav Čaňo, když bral Sogela za krádež vibrátoru do vazby.

Bezprecedentní zásah do životů

Krajský soud v Ostravě projednal Sogelovo odvolání na konci loňského října v senátu složeném z předsedy Radka Adamuse a soudců Renée Freiwaldové a Tomasze Kafky. Prvoinstanční rozsudek, který poslal Sogela dva roky za mříže, zrušil.

Novým rozhodnutím byl Sogel opět uznán vinným ze zločinu krádeže. „Odsuzuje se podle paragrafu 205 odstavce 4 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání dvou let… … Pro výkon trestu zařazuje do věznice s ostrahou… …Je povinen zaplatit na náhradu majetkové škody poškozené společnosti dm drogerie markt částku 499 Kč,“ rozhodl odvolací senát.

Krajský soud považuje za nesporné vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, ke kterému došlo usnesením vlády 12. března 2020. „Pro což byla přijata celá řada mimořádných i ochranných opatření, jež se dotkla všech fyzických i právnických osob. Výskyt velkého počtu případů virovým onemocněním Covid-19 zasahujícím do všech okresů a krajů České republiky, kdy nešlo o pouhá lokální ohniska nákazy, vedoucí k vyhlášení nouzového stavu na území celého státu, nepochybně lze podřadit pod ´jinou událost vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek´, čímž v daném případě došlo i k naplnění zákonného znaku rozhodného pro užití přísnější právní kvalifikace skutku jako zločinu krádeže,“ vysvětlil svoje rozhodnutí odvolací soud.

Soud také akcentoval, že vládou vyhlášený nouzový stav se významnou měrou bezprecedentním způsobem dotkl života občanů a ovlivnil fungování celého státu. „Nezbytně nutně dopadl i na poškozený subjekt – dm drogerii markt s.r.o., která stejně jako jiné právnické osoby musela přijmout rozsáhlá hygienicko-protiepidemická či jiná mimořádná opatření, jejichž cílem primárně bylo preventivní posílení hygienických standardů… …Což znamenalo zvýšenou zátěž nejen pro personál této prodejny, ale i její ostrahu ve vztahu k případným pachatelům trestné činnosti. I proto každá, byť jen drobná událost v podobě krádeže nebo jiného prokazatelně spáchaného protiprávního jednání, nastalá v době vyhlášeného nouzového stavu státu, znamená další zbytečné vytížení osob, a to nejen na prodejnách poškozených subjektů, kde již tak jsou ve zvýšené míře vystaveni nákaze Covid-19,“ napsal v odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud.

Vyšetřování okolností této trestné činnosti totiž podle soudu znamenalo, že minimálně vedoucí prodejny poškozené drogerie byla nucena zpětně přezkoumávat kamerové záznamy pořízené v prostorách provozovny, aby zjistila, kdy došlo k odcizení předmětného zboží a kdo je pachatelem takového protiprávního jednání. „Vyšetřování dané události – trestné činnosti obžalovaného, však znamenalo i zvýšené zatížení orgánů činných v trestním řízení, jež v době vyhlášeného nouzového stavu v důsledku celé řady přijatých opatření na území České republiky byly rovněž nuceny tlumit svou činnost a zaměřit se jen na plnění nejdůležitějších úkolů jim svěřených zákonem,“ argumentuje dále ostravský soud.

Oprava vad nalézacího rozsudku

Proč Krajský soud v Ostravě zrušil prvoinstanční verdikt? „Odvolací soud byl nucen toliko napravit vady či dílčí pochybení, jichž se okresní soud dopustil ve výroku o vině napadeného rozsudku. Jednou z nich byla již avizovaná vada v právní větě vztahující se k právní kvalifikaci zločinu krádeže, kde okresní soud neuvedl plné znění všech zákonných znaků tohoto trestného činu, když absentovaly výrazy ´veřejný pořádek nebo majetek´. Ve skutkové větě výroku o vině rozsudku krajský soud vymezil též celý název města Frenštát pod Radhoštěm, nikoliv pouze jeho částečné znění ve spojení se zkratkami (srovnej Frenštát p/R), tedy tak, aby to odpovídalo geografickému jménu tohoto města,“ vysvětluje soud zrušení prvoinstančního rozsudku.

„Ve vztahu k citaci odsouzení obžalovaného rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 26. 6. 2018 bylo zjištěno další pochybení rozsudku soudu I. stupně, neboť Lubomír Sogel byl tímto rozhodnutím odsouzen toliko za přečin krádeže k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 20 měsíců, se zařazením do věznice s ostrahou, který vykonal dne 23. 10. 2019. V neposlední řadě odvolací soud do skutkové věty výroku o vině rozsudku doplnil skutečnost, že vládou České republiky vyhlášený nouzový stav byl pro území České republiky omezen na dobu 30 dnů, aby bylo nesporně zřejmé, že obžalovaný se vytýkaného skutku dopustil po dobu jeho trvání.“ napsal dále v odůvodnění soud.

Byť jde podle odvolacího soudu o úpravy dílčí a svým způsobem kosmetické, v jejich důsledku musel být napadený rozsudek vyhlášen znovu. „A to včetně výroku o trestu a výroku o náhradě škody, kde bylo zjištěno další pochybení okresního soudu, který název poškozeného subjektu neuvedl správně. Z podnětu odvolání obžalovaného proto krajský soud napadený rozsudek zrušil v celém rozsahu a za podmínek § 259 odstavec 3 tr. ř. rozhodl nově výrokem shora uvedeným, v němž jednotlivá pochybení rozsudku soudu I. stupně napravil. Za této situace krajský soud musel obžalovanému za takové jednání uložit nově i trest, a to podle trestní sazby zločinu krádeže, která činí od 2 roků do 8 let odnětí svobody,“ vysvětlil nový rozsudek soud.

Při ukládání nové trestní sankce dle citované sazby se odvolací soud na rozdíl od okresního soudu zabýval i otázkou, zda vzhledem k výši způsobené škody, která je bagatelní, když nedosahuje ani 500 korun, může být aplikováno ustanovení trestního zákoníku o mimořádném snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby tímto zákonem stanovené.

Speciální recidivista

Při stanovení druhu trestu a jeho výměry odvolací soud vyhodnotil veškerá zákonná kritéria vymezená v trestním zákoníku. Dospěl ale k závěru, že na obžalovaného není možno působit jiným než nepodmíněným trestem odnětí svobody. „Neboť jen takový může vést k tomu, aby do budoucna již nepáchal trestnou činnost a žil řádným životem. V rámci stanovené trestní sazby krajský soud považoval za přiměřený a odpovídající trest odnětí svobody v trvání dvou roků, tedy na samé spodní hranici citované zákonné trestní sazby, který obžalovanému i uložil,“ osvětluje soud výši trestu.

Jak sám konstatuje, soud neměl možnost Sogelovi uložit trest přísnější, protože ho státní zástupce nepožadoval. A v novém řízení, jen v důsledku odvolání podaného obžalovaným, nemohlo dojít ke změně rozhodnutí v jeho neprospěch. „Krajský soud má však za to, že okresní soud při stanovení druhu a výměry trestu zohlednil nejen způsob provedení trestné činnosti a okolnosti jejího spáchání, ale též relativně nízkou výši způsobené škody. O obžalovaném lze důvodně hovořit jako o speciálním recidivistovi na úseku páchání trestných činů majetkové povahy, který si ani z předchozích odsouzení nevzal žádné ponaučení,“ popisuje možnosti nápravy Sogela odvolací soud.

Podle soudu mu přitěžuje, že byl v minuostio už odsouzen. „Na tomto závěru nemohlo nic změnit ani jeho poměrně kladné hodnocení chování z výkonu vazby, zpracované vězeňskou službou, které též okresní soud dostatečně zohlednil. Obžalovaný trestný čin spáchal po předchozím uvážení s rozmyslem a navíc ze ziskuchtivosti. Pokud jde o okolnosti mu polehčující, takto bylo možno vyhodnotit pouze jeho doznání, jehož význam nebylo možno přeceňovat. Trest obžalovanému uložený v trvání dvou roků je tak trestem zákonným a přiměřeným, plně respektujícím veškerá kritéria uvedená v trestním zákoníku.

Různé metry

Výrazně tvrdé tresty za bagatelní krádeže v nouzovému opatření vzbudily vášnivé diskuse. Některé odvolací soudy přísné nalézací rozsudky měnily. Krajský soud v Brně například dospěl při posuzování podobného případu k názoru, že kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu krádeže (ta je zaměřena především na trestnou činnost páchanou při živelných pohromách, kdy dochází pácháním trestné činnosti k zásahům do majetkové sféry osob, které se kvůli dopadům živlů nemohou o svůj majetek starat anebo jej účinně chránit – pozn. red.) nelze aplikovat na stíhaný skutek zcela bezmyšlenkovitě. Stejně tak Krajský soud v Plzni. Také v tomto případě šlo o opakované vloupačky a krádeže během jarního nouzového stavu.

„V projednávaném případě nejde o mimořádně vysokou společenskou škodlivost. Krádeže spáchané v době nouzového stavu nejsou výrazně společensky škodlivější než krádeže spáchané před jeho vyhlášením,“ lze se dočíst v odůvodnění rozhodnutí senátu krajského soudu předsedy Eduarda Wipplingera. Odvolací soud tak změnil původně přísnější právní kvalifikaci zločinu na přečin a tím výrazně zmírnil trestní sazbu určující maximální výši postihu.

„Aby mohl být nouzový stav kvůli nemoci covid-19 posuzován jako událost vážně ohrožující život a zdraví lidí, muselo by jít o stav, kdy již došlo k závažnému následku, jako například když se stane živelní pohroma nebo když se země ocitne ve válečném stavu,“ zkonstatoval dále plzeňský krajský soud. Nouzový stav byl ale podle názoru Wipplingera vyhlášen především proto, aby vláda byla schopna rychle přijímat opatření k omezení šíření viru a zajišťovat ochranné prostředky pro zdravotnictví a složky integrovaného záchranného systému. „Jde tedy především o prevenci proti šíření nakažlivé nemoci, a nikoliv o stav, kdy již došlo k závažnému následku,“ argumentoval dále odvolací soud v Plzni.

Jinak tuto problematiku vidí předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy. Přísnější tresty za drobné krádeže v době nouzového stavu odpovídají podle Angyalossyho zákonu i okolnostem. Trestní zákoník u některých trestných činů spáchaných v nouzovém stavu zvyšuje sazbu oproti jejich spáchání v běžnému období. Podle Angyalossyho jde o varování pro potenciální pachatele, aby nezneužívali situaci, kdy stát a jeho obyvatelé mají závažné problémy a jejich pozornost musí být kvůli ochraně životů a zdraví obrácena primárně jinam než například na ochranu majetku.

„Člověk, který tohoto nedbá, se pak nemůže divit, že je trestán výrazně přísněji,“ řekl Angyalossy. V obecné rovině ani u drobných krádeží v nouzovém stavu nevidí důvod k mimořádnému snižování trestů pod dolní hranici zpřísněné trestní sazby.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY