Sobota, 28. května, 2022

Advokáti se podle policie neřídili pokyny klienta „bílého koně“. Unie obhájců protestuje proti jejich stíhání

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Za poskytování právní služby před správcem daně zahájil orgán činný v trestním řízení stíhání dvou obhájců. Advokáti jsou viněni z toho, že se neřídili pokyny klienta. Ten ale právníkům žádné pokyny nedal, neboť byl podle orgánů činných v trestním řízení „bílým koněm“. Unie obhájců má postup orgánů za protiprávní.

Vyplývá to z druhého letošního stanoviska, které Unie obhájců ČR (UOČR) vydala. Unie se stanoviskem připojila k dřívějšímu protestu České advokátní komory.

Unie obhájců svoje stanovisko dokládá výpisem z usnesení o zahájení trestního stíhání. Čeho se měli advokáti dopustit, je u obou popsáno totožně: „Mgr. P. M., advokát, spolupracovník JUDr. V. T., nejméně od roku 2018 podporoval, za účelem vlastního finančního prospěchu, činnost organizované zločinecké skupiny, spočívající v soustavném a dlouhodobém krácení daní, tím, že na základě pokynů L. B. zastupoval,“ stojí doslova v usnesení.

Advokát se neřídil pokyny bílého koně

Z dalšího textu lze vyčíst, co dovozují orgány činné v trestním řízení. Advokát P.M. totiž dotyčného: „Zastupoval od 25.02.2018 před správcem daně společnost I. s.r.o., zapojenou do fakturačních řetězců, jednal na základě plné moci vystavené jednatelem M. S., tato plná moc však byla využita příkře v rozporu se zákonem o advokacii, kdy v ustanovení § 16 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, je ,advokát povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny´…..“, stojí v popisu domnělého skutku obhájce obviněného.

Jak a čím se měl advokát dopustit kárného deliktu proti zákonu o advokacii? „Neboť se neřídil pokyny klienta, resp. statutárního zástupce tohoto klienta, který mu žádné pokyny nedal a ani dát nemohl, neboť byl pouze ,bílým koněm´ a neměl žádné povědomí o reálné, ani údajné obchodní činnosti společnosti, naopak Mgr. P. M. pouze formálně vystupoval jako zástupce daňového subjektu, čímž před správcem daně zvyšoval jeho věrohodnost, a tím bránil odhalení trestné činnosti a podporoval organizovanou zločineckou skupinu, jeho úmyslné jednání je pak zřejmé také ze skutečnosti, že za své služby ani nepožadoval od jednatele M. S. odměnu za poskytnuté právní služby, neboť jednal pouze v souladu se zájmy organizované zločinecké skupiny,“ stojí v usnesení o zahájení trestního stíhání advokátů doslova.

Řekli mu, jak jednat s policií a že nemusí vypovídat

Totožné formulace obvinění založené na „neřízení se pokyny klienta“, neboť klient žádné pokyny nedal, se v usnesení opakují třikrát. Tím vzniklo zapojení do organizované zločinecké skupiny. Advokát, nyní už člen organizované skupiny, v rámci právní služby pak například instruoval podezřelého, jak má nebo nemá vypovídat „a svým aktivním jednáním zabránil řádnému provedení svědecké výpovědi, tak aby nedošlo k odhalení páchané trestné činnosti“.

Druhý z obhájců dokonce informoval klienta, jehož „pokyny se neřídil“, o jeho ústavních právech: „JUDr. V. T. vystupoval jako právní zástupce M. K., který byl jednatelem společnosti S., s.r.o. při podání vysvětlení dle § 158 odst. 6 tr. řádu dne 13.09.2018, přičemž před tímto úkonem JUDr. V.T. instruoval M. K. stejným způsobem, o způsobu jak má s policejním orgánem při úkonu jednat a jaké má informace sdělit, a dále již účelově využít svého práva k věci nevypovídat,“ stojí doslova v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Oba advokáti tak podle usnesení o zahájení trestního stíhání „získali přehled o krocích správce daně a orgánů činných v trestním řízení, a v souladu s takto získanými informacemi úmyslně bránili odhalení trestné činnosti spočívající v krácení daně u společností na úrovni ,profit taker´ a tím podporovali organizovanou zločineckou skupinu“.

Zákon musí dodržovat i ti, komu se nelíbí ústavní práva

„Stejně jako Česká advokátní komora, i Unie obhájců je krajně znepokojena tímto postupem, tedy otevřenou deklarací ochoty stíhat advokáty za to, že vykonávají to, co je jejich zákonnou povinností. Je možné, že se některým z policistů činným v přípravné fázi trestního řízení nelíbí ústavní právo občana nevypovídat a případně neobviňovat sám sebe anebo, že advokáti své klienty o tomto právu informují. Zákony ale musí dodržovat i tito nespokojenci.  A právo na právní pomoc má podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ,každý´. Dokonce i když je podezřelý ze spáchání daňového deliktu nebo trestného činu,“ varuje před takovými postupy prezident Unie obhájců ČR advokát Tomáš Sokol.

Jak Unie obhájců zdůrazňuje, advokáti nejsou viněni z žádného trestného činu: „V této souvislosti je třeba zdůraznit, že v daném případě nejsou advokáti viněni z žádného konkrétního jednání, které by bylo naplněním skutkové podstaty jakéhokoliv jiného trestného činu, tedy není tvrzeno, že by se aktivně dopouštěli trestného činu. Jsou obvinění ,jen´ z toho, že poskytli právní službu někomu, kdo je ze spáchání trestného činu údajně odpovědný, čímž spáchali zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle ustanovení § 361 odst. 1, alinea 2. trestního zákoníku.“

Unie obhájců ČR považuje popsané poskytnutí právní služby za zcela zákonné a jak z výše uvedeného vyplývá, za zcela nezákonné trestní stíhání těchto kolegů, uzavírá svoje druhé letošní stanovisko Unie obhájců ČR

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY