Pátek, 18. června, 2021

Manželství by mělo být rozvedeno výlučně po dohodě manželů o dětech, schválila vláda

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Manželství s nezletilými dětmi by mělo být napříště rozvedeno výlučně poté, co se manželé dohodnou o způsobu péče o ně. Za manžele už nebude od začátku rozhodovat soud. Kvůli šikanózním válkám o dítě bude možné předběžné opatření znovu podat až po půl roce od jeho zamítnutí. Poplatky za rozvod budou dvojího druhu. Vyplývá to z návrhu novely občanského zákoníku.

Změny navrhuje skupina poslanců za ANO, ODS, KSČM, ČSSD, Pirátskou stranu, SPD, TOP09 a KDU-ČSL. Podporu obsáhlé a důkladně zdůvodněné novele rodinného práva vyslovila souhlasným stanoviskem vláda na svém jednání 17. května 2021.

Novela institutu manželství přenáší větší odpovědnost na manžele, od nichž se očekává, že upraví nejprve své poměry a poměr ke svým dětem. Napříště budou manželé nejprve sami rozhodovat, kdy je soud rozvede.

Po novelizaci má § 755 občanského zákoníku vypadat takto:

(3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud se manželé nedohodnou o poměrech dítěte v době po rozvodu.

Teprve po nedohodě, má rozhodovat soud: „Nedohodnou-li se manželé, soud manželství nerozvede, dokud o tom nerozhodne soud v řízení o úpravě poměrů k dítěti pro dobu po rozvodu.“. Nyní rozhoduje soud o poměrech rodiny od samého začátku rozvodu.

Rozhodnutí soudu za rodiče není záruka plnění

„Cílem je obecně snižování ingerence státu do rodinných záležitostí a podpora vlastní odpovědnosti rodičů ze záležitosti jejich dítěte,“ uvádí se k návrhu v důvodové zprávě, která mimo jiné zdůrazňuje asymetričnost v poměrech českých rodin, kde polovina dětí žije s nesezdanými rodiči. O těchto dětech žádný soud nerozhoduje jakožto rozvrat takového vztahu se před soud nedostane.

Podle důvodové zprávy naopak přijetí nového občanského zákoníku vedlo k nárůstu věcí u opatrovnických soudů, které jsou zahlceny rozhodováním o poměrech dětí po dobu rozvodu rodičů. Kromě opakovaných soudních jednání jsou do procesu zapojeny další instituce jako například OSPOD. „Ze zkušeností některých soudů se ukazuje, že vykonatelná úprava poměrů dítěte automaticky neskýtá vyšší záruku jejího dobrovolného naplňování,“ podotýká důvodová zpráva.

Lidé se dohodnout chtějí, ale neumějí to

Podle důvodové zprávy je „cílem předmětného návrhu podpořit možnost využití smírných řešení, bez nutnosti či jen s nezbytným zapojením soudu“.  „Z mnohých jednání se zástupci opatrovnických soudců vyplynulo, že v těch případech, kde je dnes nezbytné konání soudního řízení, avšak je v něm možno dosáhnout dohody, dochází poměrně často k preferování smírného řešení. Mnozí soudci uvádějí, že lze dosáhnout míry 80 % využitelnosti dohod v daných věcech,“ stojí ve zprávě.

„Jak vyplývá i z vyjádření soudů k návrhu zákona ve stadiu jeho přípravy, častým průvodním jevem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé je nedostatek vzájemné komunikace mezi rodiči a nedostatečná informovanost o dopadech jejich konfliktu na psychiku dítěte,“ zdůrazňuje zpráva.

Sedneme si a řekneme si to vede k dohodě

Jako jednu z možností pak důvodová zpráva zmiňuje tzv. Cochemský model interdisciplinární spolupráce soudců, rodiny a institucí včetně jiného soudního roku, tedy civilního jednání všech mimo soudní budovu u jednoho stolu. „Na seminářích o Cochemském modelu zaznívají průběžně data o tom, do jaké míry se daří dosahovat dohod od zavedení projektů. V roce 2016 uvedl Mgr. Vladimír Polák, že ve více než 90 % případů, ve kterých se jednalo o péči o dítě, jeho výživu a styk, a které prošly interdisciplinární spoluprací, došlo v rozmezí 3 až 6 týdnů od zahájení řízení ke schválení dohody rodičů či zastavení řízení. Rodiče se totiž často dohodli mimosoudně a jejich dohodu nemusel schválit soud,“ stojí ve zprávě.

„Z praxe Okresního soudu v Novém Jičíně lze dále uvést příklad výsledků za 1. čtvrtletí roku 2018, kdy došlo k vyřešení 104 případů, v rámci nichž byla v 84,7 % uzavřena dohoda rodičů, v 5,7 % dohoda uzavřena nebyla a musel rozhodnout soud a v 9,6 % se jednalo o zpětvzetí návrhu,“ vyjmenovává zpráva výsledky Cochemského modelu.

Soudce Vladimír Polák je průkopníkem Cochemského modelu, jak Česká justice již dříve tento způsob jednání mimo talár popsala. Současně však bude vždy existovat skupina rodičů, kteří jsou psychopati a nikdy se nedohodnou, zaznělo také na semináři Pražského právnického jara s názvem Právní konflikt v rodině.

Potřeba zastavit šikanu vyplynula z praxe

Těmto psychopatům stát vzkazuje: Šikanózní návrhy, schválnosti a válka o dítě prostřednictvím předběžných opatření jen jednou za půl roku. V tomto duchu návrh mění zákon o zvláštních řízeních soudních v § 12. „Navrhuje se stanovit prostředek k usnadnění vyřizování šikanózních návrhů na nařízení předběžného opatření ve věcech upravených zákonem o zvláštních řízeních soudních, v nichž lze nařídit předběžné opatření i bez návrhu (zejména ve věcech péče soudu o nezletilé),“ uvádí k tomu důvodová zpráva. Potřeba řešení tohoto problému vyplynula ze soudní praxe.

Toto ustanovení má nově vypadat takto:

„(4) Byl-li ve věcech, v nichž lze nařídit předběžné opatření i bez návrhu, zamítnut návrh na nařízení předběžného opatření, může jej navrhovatel, požaduje-li ve věci týchž účastníků z obdobných důvodů stejnou nebo obdobnou zatímní úpravu poměrů, opakovat až po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. K návrhu podanému před uplynutím této doby se nepřihlíží. O tom, že se k návrhu nepřihlíží, vyrozumí soud navrhovatele usnesením, proti němuž není opravný prostředek přípustný.“

Soudní poplatky za rozvod se změní

V kontextu přenesení odpovědnosti na manžele a rodiče se mění rovněž soudní poplatky:

„Nejvyšší zvýhodnění by měly požívat případy, kdy manželé podají společný návrh na zahájení řízení o rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu. Tyto případy v současnosti tvoří necelou polovinu všech návrhů. Naopak poměrně časté jsou podle informací z praxe případy, kdy se druhý z manželů k návrhu prvního připojí až v průběhu řízení. Navrhovaná úprava by měla působit na to, aby bylo konsensu dosaženo již v předsoudním stadiu.“

Společný návrh manželů na rozvod bude proto stát 2000 korun, zatímco v případě rozvratu a zahájení zjišťování příčin rozvratu už má být soudní poplatek 7 000 korun. Stát bude vybírat i další poplatky za podávání dalších návrhů. Kromě toho novela upravuje i výživné a exekuce.

Podle důvodové zprávy se polovina manželství v České republice rozvádí. „Zároveň data upozorňují na to, že v roce 2019 u rozvodů převažovali manželé s nezletilými dětmi. Z celkového počtu 24,1 tisíc rozvodů jich bylo 59 % s nezletilými dětmi. Celkově se rozvod dotkl v daném roce 22,6 tisíc dětí,“ stojí ve zprávě. O osudu dětí z nesezdaných svazků stát informace nemá.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY