Předseda KS v Praze: Nový způsob výběru soudců zavádí právní instituty, které zákon nezná

Předseda KS v Praze Ljubomír Drápal Foto: SKCP

Ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě tolerovalo nejednotný výběr soudců napříč krajskými soudy a najednou chce tento stav měnit. Resort spravedlnosti přitom dobře věděl, že na některých soudech se nepostupuje dle platného zákona. Podle předsedy Krajského soudu v Praze Ljubomíra Drápala nyní ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) přichází s koncepcí, která rovněž není v souladu s platným zákonem. Uvedl to v oficiálních připomínkách k podzákonným předpisům, které mají změnit způsob výběru budoucích soudců.

Nový systém by měl platit od ledna. Vláda ho projedná až po volbách do Poslanecké sněmovny. V první fázi by podle dvou vyhlášek a instrukce k novému způsobu výběru kandidátů na soudce měl probíhat výběr justičních čekatelů. Zájemci o přijetí do přípravné služby by se registrovali do centrální evidence a absolvovali písemný centrální test. Centrální evidence by pak měla sloužit k vytvoření skupiny zájemců, ze které budou moci krajské soudy vybírat uchazeče pro svá výběrová řízení. Zástupci justice ale i resortů ve svých připomínkách kritizují namnoze to, že se Pelikán nepokoušel upravit zákon o soudech a soudcích, ale výraznou změnu prosazuje podzákonným i předpisy. O plánech ministra Česká justice informovala.

Předložené návrhy podle předsedy KS v Praze Ljubomíra Drápala neodpovídají „mezím“ platného zákona, když popírají smysl a účel dosavadní právní úpravy, odporují jeho znění a zavádějí právní instituty, které platný zákon nezná. „Otázky řešené v předkládaných předpisech mají zásadní (principiální) povahu a jejich vyřešení může významně ovlivnit stav a vývoj české justice na mnoho let. Mělo by se k nim přistupovat zodpovědně a uvážlivě a na základě výsledků odborné diskuse. Představa, že platný zákon se posléze (v dalším funkčním období parlamentu) „přizpůsobí“ Instrukci a vyhláškám, neodpovídá významu řešeného problému,“ uvedl Drápal v připomínkách, které má Česká justice k dispozici.

Pravidla jsou transparentní

Dosavadní pravidla jsou jasná a transparentní a pokud se postupuje podle zákona, nemůže způsob výběru kandidátů na soudce působit nedůvěryhodně. Právě netransparentností a možnými manipulacemi ze strany předsedů soudů Pelikán zdůvodňoval zavádění nových pravidel. „Je skutečností, že důvodem, proč není právní úprava respektována a proč nejsou soudci zásadně vybíráni z řad justičních čekatelů, jsou často (u některých krajských soudů) ekonomická hlediska. Navenek to však nemusí být dostatečně zřetelné, zejména subjektům mimo justici; naopak, často u nich navozují dojem účelovosti,“ uvádí Drápal.

Krajský soud v Praze Foto: wikipedia

Předseda KS v Praze dále upozorňuje, že posoudit odbornost uchazeče je dobře možné pouze na základě vyhodnocení jeho dosavadních dlouhodoběji dosahovaných a soustavně sledovaných pracovních výsledků při výkonu soudnictví, a nelze je nahradit výsledky pohovoru před výběrovou komisí. Varuje proto před samospásností výběrových řízení.
Zatímco v komerční sféře existuje zkušební doba, pokud soudce jednou oblékne talár, už není cesty zpět i v případě chybného posouzení jeho předpokladů. „V možnostech žádné výběrové komise není, aby na základě „bodového“ systému uplatňovaného u jednotlivých uchazečů učinila spolehlivý závěr o tom, zda si uchazeč o funkci soudce osvojil potřebné znalosti a vědomosti (tedy to, co by měl vědět začínající soudce), a tedy ani stanovit dokonce věrohodné pořadí jednotlivých uchazečů. Výsledky takto prováděného výběru soudců se nutně musí jevit jako nahodilé a evokující dojem, že jsou v něm uplatňována hlediska, jejichž užití je třeba pokládat za nepřípustné. Navrhovaná úprava by nutně (mimo jiné) musela mít pojistku sloužící k tomu, aby při výběru soudců nemohla být uplatňována např. hlediska politická či lobystická. Žádné takové pojistky však návrhy neobsahují,“ míní Drápal.

Vliv předsedů není velký

Zatímco Pelikánovi se nelíbí, že nyní mají předsedové krajských soudů příliš velký vliv při výběru kandidátů, podle Drápala tento vliv není příliš velký. Nyní by se ještě zmenšil a předsedové soudů by tak nemohli garantovat odbornost jednotlivých kandidátů. Instrukce navíc nebude znamenat omezení vlivu ministra, jak se návrh snaží evokovat.

Drápal kritizuje i vyhlášku, která má zavést systém preferující justiční čekatele, kteří by nahradili zejména asistenty soudců. „Prvek asistentský“ podle něj v návrhu převažuje nad „prvkem vzdělávacím“.

Instrukce má platit pro okresní a krajské soudy, protože podle Pelikána se nepočítá, že by kariéra soudce začala na vyšších stupních soustavy. „Uvedený předpoklad nemusí být vždy naplněn a jmenování soudce spojené s jeho přidělením k vrchnímu soudu, Nejvyššímu soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu není – jak také ukazuje praxe – vyloučeno a není ani ojedinělé. V takovém případě tu lze hovořit o nerovnosti v přístupu k soudcovské funkci. Navíc je to spojeno s úvahou, že na okresní nebo krajský soud bude vést obtížnější a náročnější cesta než jaká musí být vykonána pro nástup nově jmenovaného soudce na některý vyšší soud, což může připadat nejen mě jako absurdní,“ kontruje v připomínkách předseda KS v Praze.

Připomínky najdete v našem legislativním monitoru.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Výběrové řízení navrhované v Instrukci lze podle připomínek označit za obtížně realizovatelné a ve své podstatě nefunkční a za vzbuzující pochybnosti o jeho objektivitě, které může podstatně ztížit doplňování soudů novými soudci v aktuální době a v potřebném počtu a kvalitě. Drápal závěrem přidává několik příkladů, kdy mezery spatřuje například ve složení výběrových komisí, které nebudou vždy stejné nebo v praktických úskalích simulovaného jednání, které má být součástí zkoušky. O instrukci Česká justice rovněž informovala.

(epa)