Kritizovaný nákup budovy Úřadu práce obsahuje podle NKÚ řadu chyb

Nejvyšší kontrolní úřad našel řadu nesrovnalostí v kritizovaném nákupu nového sídla Úřadu práce ČR v Praze na Letné. Nákup za 299 milionů korun schválila vláda premiéra Jiřího Rusnoka v demisi loni v listopadu, z evropských dotací šlo 80 procent ceny. Prodejce budovy, firma Alkatria, přitom získal objekt od společnosti Economia za 140 milionů korun, tedy o 159 milionů levněji, než pak budovu koupil stát.

Česká justice měla možnost se seznámit se závěry kontrolního protokolu, který NKÚ dokončil v polovině srpna letošního roku. Úřad práce proti němu podal v září námitky, ty však kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu 6. října ve většině podstatných bodů odmítlo. Zatím není jasné, zda se závěry kontroly souvisí dnešní odvolání generální ředitelky Úřadu práce Marie Bílkové.

Podle kontrolního protokolu ÚP doplnil seznam projektů, jejichž realizace byla plánována z evropských peněz, o nákup budovy pro GŘ ÚP až v návaznosti na materiál vypracovaný MPSV pod názvem „Další postup v Integrovaném operačním program, oblastech intervence sociálních služeb a zaměstnanosti s ohledem na riziko ztráty části alokace“, až v červenci roku 2013, tedy až v době, kdy hrozilo, že alokované finanční prostředky nebudou vyčerpány.

Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců na GŘ ÚP nebyl podložen doklady, ze kterých by vyplynula skutečnost, že k předpokládanému navýšení počtu zaměstnanců skutečně dojde. Zvýšení počtu zaměstnanců GŘ ÚP nebylo vládou doposud odsouhlaseno, píší kontroloři NKÚ.

Další nesrovnalost se týká umístění budovy v Praze. Jde o to, že ÚP v žádosti neuvedl, zda měl plánovaný nákup budovy na území hlavního města Prahy, který by jinak byl pro výdaje z IOP územně nezpůsobilý (dle Nařízení 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj byly pro cíl Konvergence na území České republiky způsobilé všechny regiony NUTS 2 s výjimkou hlavního města Prahy), příčinnou vazbu na ostatní územně způsobilé regiony České republiky. „Aby mohly být výdaje na Projekt uznány jako územně způsobilé, musely by mít ostatní územně způsobilé regiony s přihlédnutím k povaze a smyslu Projektu z jeho realizace prokazatelně úplný nebo převažující prospěch,“ konstatuje Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj existuje riziko, že část výdajů může být Evropskou komisí shledána jako nezpůsobilá.

Úřad práce dále ve zdůvodnění nezbytnosti nákupu neuvedl žádné přesvědčivé argumenty o nutnosti jeho realizace vycházející ze statistických dat, případě rozšíření zákonných pravomocí ÚP. „ÚP sice do Žádosti uvedl předpokládané hodnoty k navýšení počtu zaměstnanců, ale sám v písemné informaci pro NKÚ upozornil na velice nízkou vypovídací hodnotu těchto údajů, která pramení z toho, že ÚP ČR nemá k dispozici počítačový personální systém. Doložené údaje k navýšení počtu zaměstnanců proto mohou být jen stěží objektivním údajem o reálné potřebě optimální kapacity nově pořízené budovy,“ tvrdí závěr NKÚ.

Žádost, sepisovaná narychlo pod tlakem rizika, že se nepodaří včas vyčerpat alokované prostředky, obsahuje i zjevné nepravdy ohledně stavebních záležitostí. „ÚP uvedl v Žádosti jednak nepravdivé údaje ohledně celkové výměry podlahové plochy budovy a dále vykázal prostory vymezené v kolaudačním rozhodnutí jako bytové prostory a strojovny vzduchotechniky jako kancelářské prostory a archívy. Tímto postupem uvedl poskytovatele dotace v omyl,“ píše se v kontrolním závěru. Podle kontrolorů tak došlo jednoznačně k porušení rozpočtové kázně.

Mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková pro Českou justici odmítla závěry NKÚ komentovat s tím, že dosud nebyla vypracována závěrečná zpráva. „Kontrolní akce NKÚ ještě neskončila a ÚP ČR nemá k dispozici žádné oficiální výsledky, tudíž se nemůže k této věci v tuto chvíli vyjadřovat,“ uvedla Beránková.

Zaměstnanci vyjadřují nesouhlas, forma podivná

K samotnému odvolání generální ředitelky Bílkové se dnes vyjádřili i zaměstnanci úřadu. Na webových stránkách ÚP se po poledni objevil následující text: „Zaměstnanci Generálního ředitelství Úřadu práce ČR jsou velmi překvapeni nečekaným odvoláním jeho generální ředitelky Marie Bílkové a vyjadřují s tímto postupem nesouhlas.“

Česká justice získala svědectví jednoho ze zaměstnanců úřadu, který popsal vznik uvedeného prohlášení. Po oznámeném odvolání generální ředitelky byli na 13. hodinu zaměstnanci sezváni do zasedací místnosti, kde jim bylo náměstky prohlášení přečteno. Následovala výzva, kdo je proti, ať vystoupí. Pokud by nebylo námitek, bude prohlášení prezentováno jako společné za všechny zaměstnance. Námitek nebylo.

Robert Malecký