Na Slovensku zavedli místní příslušnost exekutorů, Česko stále váhá

Jiří Prošek kritizoval některé kroky exekutorů Reprofoto: ČT

Zavedení principu místní příslušnosti je nejdůležitější změnou, která provází schválení nedávné široké novelizace Exekúčneho poriadku na sousedním Slovensku. „Bude velmi poučné a zajímavé pozorovat, jak se místní příslušnost v praxi u sousedů osvědčí, jaké případné problémy vyvstanou a na základě toho se poučit a inspirovat u nás,“ konstatuje v reakci na to Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR.

Teritorialita soudních exekutorů je populární název pro stanovení místní příslušnosti pro výkon exekucí. Soudní exekutoři, jako úřední osoby, na které stát převedl část své pravomoci v oblasti výkonu soudních a dalších rozhodnutí, jsou rovnoměrně pověřováni provedením exekuce v určitém obvodu, ve kterém sídlí jejich úřad. Ve většině evropských států je místní příslušnost soudních exekutorů zavedena, nyní se k většině přidalo i Slovensko.

Vedle řady dalších změn je nejdůležitější změnou nové ustanovení § 49, podle kterého je pro exekuční řízení kauzálně příslušný Okresní soud v Banské Bystrici , který podle § 55 přiděluje pověření k vedení exekuce rovnoměrně jednotlivým exekutorům náhodným výběrem pomocí technických prostředků a programových prostředků schválených ministerstvem spravedlnosti tak, aby byla vyloučena možnost ovlivňování přidělení věcí. Náhodným výběrem se věci nepřidělují exekutorovi, kterému byl přerušen výkon funkce exekutora, kterému byl pozastaven výkon funkce exekutora, kterému výkon funkce zanikl nebo kterému byl ustanoven zástupce.

Teritorialita i koncentrace

Jak dále vyplývá ze schváleného návrhu, soud přiděluje věci exekutorovi jmenovanému pro územní obvod krajského soudu, v kterém se nachází místo, na kterém je adresa trvalého pobytu nebo pobytu povinného, pokud je povinný fyzickou osobou, dále podle sídla povinného, pokud je povinný právnickou osobou, sídla orgánu, který je podle zvláštních předpisů oprávněn jednat za stát, pokud je povinným stát a podle sídla organizační složky podniku, pokud  jde o zahraniční právnickou osobu.

Čtěte také: Petr Kučera: Teritorialita exekutorů je evropským řešením

Slovenská novela se snaží vyřešit i otázku koncentrace řízení u jednoho exekutora. Pokud je proti povinnému vedena exekuce, v níž už soud udělil exekutorovi pověření k vedení exekuce, každá další věc proti témuž povinnému se přidělí témuž exekutorovi, který již vykonává dříve započatou exekuci proti tomuto povinnému; náhodný výběr exekutora se v takovém případě nepoužije.

Věci jsou exekutorům  přidělovány rovnoměrně s přihlédnutím na výšku, povahu vymáhaných nároků a s ohledem na aktuální počet neskončených věcí všech exekutorů příslušného územního obvodu.

Lze tedy uzavřít, že tato novelizace prosadila krajskou místní příslušnost pro jednotlivé soudní exekutory a jediný exekuční soud – Okresní soud v Banské Bystrici, který napadlé věci přiděluje náhodně za použití principu obligatorního spojování exekucí u téhož exekutora, kterému byla přidělena první věc.

Inspirace pro ČR

 „Se zájmem jsme sledovali a sledujeme vývoj u slovenských kolegů, protože na rozdíl od nás se tam o zavedení místní příslušnosti tolik nemluvilo. Proto je až s podivem, za jak krátkou dobu problém dokázali uchytit a takto významnou změnu přijmout,“ komentuje přijatou novelu prezidentka Exekutorské komory ČR Pavla Fučíková. „V Česku po místní příslušnosti voláme již několik let – publikujeme, vystupujeme na konferencích, vysvětlujeme. Zatím bezúspěšně.“ Podle Fučíkové je to tím, že u slovenských kolegů je situace poněkud jiná – mají ministryni, která chápe podstatu problémů a chce koncepční řešení. Byla to právě ona, která novelu navrhla, protože je přesvědčená o tom, že tímto způsobem zaručí větší nezávislost exekutorů a výrazně sníží prostor pro klientelizmus. „Je odvážná, protože podobně jako u nás i na Slovensku existuje dost odpůrců nových pořádků. Podstatné ovšem je, že její návrh na tuto změnu přijala politická reprezentace pozitivně. A vím, že tento krok by uvítala i drtivá většina mých kolegů zde v Česku. Myslím, že dílčích populistických opatření, které hlavní problémy současného systému stejně nevyřešily, bylo už v naší patnáctileté historii dost. Bude velmi poučné a zajímavé pozorovat, jak se místní příslušnost v praxi u sousedů osvědčí, jaké případné problémy vyvstanou a na základě toho se poučit a inspirovat u nás,“ uzavírá Fučíková.

Podle Pelikána by vymahatelnost pohledávek mohla po takto razantním systémovém zásahu poklesnout v řádech desítek procent. „Je to dáno především tím, že mezi exekutorskými úřady existují zásadní rozdíly ve výkonnosti a efektivitě, jež by teritorialita neodstranila, pouze by došlo k rovnoměrnějšímu rozložení nápadu exekucí,“ komentoval zavedení teritoriality už dříve ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
Ministerstvo podle něj pracuje na legislativních i nelegislativních opatřeních, která umožní princip teritoriality v budoucnu zavést, aniž by měl devastující dopad na vymahatelnost práva.

Dušan Šrámek