Brněnský krajský soud přijal kvůli zproštění funkce soudce Kozáka změny v rozvrhu práce

Soudce Jan Kozák na archivním snímku. Reprofoto: ČT

S nedostatkem soudců na insolvenčním úseku se Krajský soud v Brně potýká delší dobu. Nyní přišla další rána, když minimálně dočasně přišel o soudce Jana Kozáka. „Předseda soudu bude mít zájem na osobní schůzce s panem ministrem, jejímž předmětem by mělo být jednání o mimořádné personální situaci na insolvenčním úseku Krajského soudu v Brně,“ řekla České justici mluvčí Simona Pešková.

Kozáka dočasně zprostil funkce ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Nesmí soudit do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který bude rozhodovat o kárné žalobě, která byla na soudce podána. Jak již Česká justice informovala, kárná žaloba byla podána předsedou soudu Milanem Bořkem na základě policejního vyšetřování, které je zatím v počáteční fázi, nicméně policie v rámci něho požádala o zproštění mlčenlivosti právě soudce Jana Kozáka.

S ohledem na rozhodnutí ministra spravedlnost byly Krajským soudem v Brně od prvního dubna přijaty změny v rozvrhu práce. „Do soudního oddělení 39 INS (soudce Mgr. Jan Kozák) byl od 1.4.2017 zastaven nápad nových věcí, zároveň byl zastaven nápad i do zastupujícího soudního oddělení 52 INS (soudkyně Mgr. Bohdana Kopečná), které dle rozvrhu práce dané oddělení zastupuje včetně oddělení 28 INS (Mgr. Jan Kozák).  Ve věcech insolvenčního řízení a konkursního řízení (dle starého zákona o konkursu a vyrovnání) bude soudce dočasně zastupovat senát 52 INS. Ve věcech incidenčních sporů pak bude věci vyřizovat druhé zastupující soudní oddělení 73 INS (Mgr. Silvie Štěpánová),“ uvedla mluvčí soudu Simona Pešková.

Jelikož se jedná o dočasně zproštění výkonu funkce, je nutné podle Peškové chápat i přijatá opatření jako dočasná. Kozák může využít opravného prostředku proti rozhodnutí ministra spravedlnosti, a to námitek (lhůta pro podání námitek uplyne 7.4.2017), o kterých by do 10 pracovních dní rozhodl kárný senát (viz. § 13a zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců), buď zamítnutím návrhu či zrušením rozhodnutí o dočasném zproštění. Proto byla opatření týkající se změn v rozvvrhu práce přijata právě do této doby.

V rámci jmenovací etapy soudců, která je avizována na přelom měsíců dubna a května pak bude KS v Brně žádat o navýšení počtu kandidátů na pozici soudce pro insolvenční úsek o dvě místa. Na začátku letošního roku dále na KS v brně proběhlo výběrové řízení, kdy bylo vybráno 5 úspěšných kandidátů, kteří v tomto či příštím týdnu absolvují psychologicko-diagnostické vyšetření. „V případě, že uspějí, budou navrženi na jmenování v pořadí, v jakém uspěli ve výběrovém řízení?ů dodává Simona Pešková.

Personální nedostatek se letos zhorší ještě v červenci, kdy bude insolvenční úsek oslaben o další dva soudce, kdy pověřený místopředseda pro insolvenční úsek Mgr. Martin Hejda bude přeložen k Vrchnímu soudu v Olomouci a Mgr. Eva Krčmářová bude přeřazena na občanskoprávní odvolací úsek. I tento úbytek bude podle předsedy soudu Bořka potřeba doplnit.

KS v Brně také čelí rostoucímu počtu dotazů v souvislosti s Kozákovým rozhodováním. „Pochopitelně, že nejen v souvislosti s dočasným zproštěním výkonu funkce Mgr. Jana Kozáka, ale také v souvislosti s insolvenčním řízení úpadce MIPL, spol. s r.o. (kdy Vrchní soud v Olomouci má za to, že věci přidělena do soudního oddělení Mgr. Krčmářové nezákonně), jsou od účastníků řízení kladeny dotazy typu, jak byla ta, která věci přidělena a další otázky s tím související,“ uvedla Pešková.

Někdejší místopředseda KS v Brně má kontroverzní pověst. O jeho odvolání v minulosti usiloval někdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který na něj podal kárnou žalobu. Podle Pospíšila si tehdy sám přiděloval insolvenční kauzy. O talár ale nepřišel. Kárný senát mu na půl roku vzal příplatek za funkci místopředsedy. Novou kárnou žalobu soud dostal 22. března.

I přes mediální spekulace patří Kozák mezi respektované a pracovité soudce a v jeho oddělení se nyní řeší stovky insolvenčních řízení.

Eva Paseková