Vláda zavádí nový trestný čin neoprávněné použití majetku pořízeného z rozpočtu EU

Jedním z hlavních úskalí institutu hromadných žalob je otázka jejich financování

Vláda na dnešním jednání schválila novelu zákona o státním zastupitelství, do které byla naroubována ustanovení o evropském žalobci a evropském pověřeném žalobci. Současně schválila novelu trestního řádu a trestního zákona, kterých se toto nové trestní právo existující vedle národních trestních systémů dotklo. Novely byly využity rovněž ke zpřísnění některých stávajících ustanovení všech třech zákonů. Zavádí se nový způsob komunikace státních zástupců a další informační povinnost policie.

Dnes dopoledne o tom po svém jednání informovala vláda. Podle usnesení vláda schválila na návrh ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády „návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony“.

Státní zástupci budou mít ztížené informování

Nikoli bezvýznamnou změnu v této souvislosti navrhlo ministerstvo spravedlnosti v zákonu o státním zastupitelství § 12g, kdy napříště budou muset všichni státní zástupci při vzájemné komunikaci v rámci soustavy zdůvodňovat, proč žádají informaci. Přibývá rovněž ustanovení, podle kterého státní zastupitelství jinému úřadu informaci neposkytne. Původně zamýšlené ustanovení pro evropského žalobce se dotkne nakonec všech státních zástupců:

Změna zákona o státním zastupitelství – Poskytování informací 12 g:
(1) Státní zastupitelství si vzájemně poskytují informace, které potřebují k plnění svých úkolů; má-li být informace poskytnuta na žádost, v žádosti o poskytnutí informace se vždy uvede důvod vyžádání informace. Informací se pro tyto účely rozumí údaje o postupu státního zastupitelství při výkonu jeho působnosti v určité věci a údaje, které v této souvislosti státní zastupitelství zjistilo. S právem vyžadovat informace není spojeno právo jakkoliv zasahovat do postupu ve věci, v níž se informace vyžadují, nejde-li současně o výkon dohledu nebo o výkon oprávnění nejvyššího státního zástupce podle tohoto zákona.
(2) V trestním řízení se informace podle odstavce 1 po nezbytně nutnou dobu neposkytne, lze-li důvodně předpokládat, že by její poskytnutí ohrozilo podstatné národní bezpečnostní zájmy, průběh trestního řízení nebo bezpečnost osob. O dočasném neposkytnutí informace sepíše státní zastupitelství, které by informaci mělo poskytnout, záznam, který založí do spisu.

Zavádí se čin neoprávněné použití majetku z peněz EU

Ke zpřesnění i ke zpřísnění dochází na návrh ministerstva spravedlnosti také v trestním zákoníku, konkrétně v popisu skutkové podstaty trestného činu „poškození finančních zájmů Evropské unie“. Nově vzniká trestný čin „neoprávněné použití majetku pořízeného z rozpočtu EU nebo z rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem“.

Změna trestního zákoníku § 260 – Poškození finančních zájmů Evropské unie:
(1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje anebo zatají doklady nebo podstatné údaje, a tím umožní neoprávněné použití nebo zadržování finančních prostředků pocházejících z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu nebo umožní neoprávněné použití nebo zadržování majetku pořízeného z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně použije finanční prostředky pocházející z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem, majetek pořízený z rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo zmenší zdroje některého takového rozpočtu.

Proti evropskému žalobci není možno podat stížnost

Co se týče nové instituce v českém právním řádu – evropského žalobce a evropského pověřeného žalobce, Česká justice o zavedení této funkce, příslušnosti žalobce a soudu a jeho vysoké míry nezávislosti na národní soustavě státního zastupitelství i silnému oprávnění už informovala.

O vysoké míře nezávislosti například svědčí fakt, že proti evropskému žalobci nebude možné podat stížnost kromě stížnosti na jeho chování, jak plyne z novelizovaného §16b zákona o státním zastupitelství. „(1) Každý je oprávněn podat stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců, vyšších úředníků a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství; proti evropskému pověřenému žalobci lze podat pouze stížnost na nevhodné chování.“

Na rozdíl od národních státních zástupců, kteří jsou kárně odpovědní, evropský žalobce tuto odpovědnost ponese podle zvláštního ustanovení: „Státní zástupce je odpovědný za kárné provinění. Státní zástupce jmenovaný do funkce evropského žalobce nebo evropského pověřeného žalobce je odpovědný za kárné provinění v případech, ve kterých to nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce umožňuje; ustanovení této části se na státního zástupce jmenovaného do funkce evropského žalobce nebo evropského pověřeného žalobce použijí obdobně,“ uvádí se v novele zákona o státním zastupitelství.

Naopak z novely trestního řádu § 265 plynou vysoká oprávnění evropského žalobce, který například bude moci podat dovolání proti rozhodnutí národního soudu: „Dovolání mohou podat: b) příslušný orgán Úřadu evropského veřejného žalobce pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného, pokud veřejnou žalobu před soudem zastupoval evropský pověřený žalobce nebo evropský žalobce.“

Informační povinnost pro polici

Evropský žalobce dále navrhuje soudu použití agenta, vazbu, zajištění majetku či náhradní hodnoty, zákaz vycestování a vykonává dozor na zákonností trestního řízení stejně jako národní státní zástupce.

Nová povinnost čeká i policisty, kteří budou muset informovat státního zástupce „o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, u něhož by Úřad evropského veřejného žalobce mohl vykonat svou pravomoc v souladu s čl. 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939.“

Plat evropského žalobce má být vyšší než plat národního nejvyššího státního zástupce a má č 290 tisíc korun měsíčně, informovala rovněž již dříve Česká justice.

Irena Válová