Sobota, 18. září, 2021

Kárný senát bude řešit návrh na zbavení taláru soudce z Třebíče i žalobkyni, která neinformovala nadřízené

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kárné senáty Nejvyššího správního soudu (NSS) budou v září a v říjnu projednávat hned několik věcně zajímavých kárných žalob: tři na soudce a dvě na státní zástupkyně. V jednom případě dokonce soudci Okresního soudu v Třebíči hrozí, že by mohl být zbaven funkce soudce, a to za údajně nemalé průtahy.

V září má kárný senát projednat dvě kárné žaloby na státní zástupkyně.

V případě státní zástupkyně Martiny Elfmarkové se jedná o „klasickou“ kárnou žalobu, která státní zástupkyni vytýká průtahy a chyby spojené s výkonem funkce.

Pro státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Kladně (OSZ) Martinu Elfmarkovou je to v pořadí již čtvrté kárné řízení. V prvním, v roce 2006, bylo upuštěno od potrestání. Další následovalo v roce 2019, kdy odcházející vedoucí OSZ vytýkala Elfmarkové průtahy, jejichž primární příčinou byl podle ní chaotický způsob práce Elfmarkové.

Rok na to stála, obrazně řečeno (řízení se konalo prostřednictvím videokonference), před kárným senátem Elfmarková opět. Vytýkáno jí tentokrát bylo, že rozhodla o zastavení trestního stíhání, aniž by ovšem toto rozhodnutí podle zákona a ve lhůtě, kterou stanovuje pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce, postoupila Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ). Kárný senát schválil v tomto případě navrženou dohodu o kárném provinění a opatření.

I v aktuálním řízení bude mít kárný senát opět na stole návrh dohody, mezi Elfmarkovou a jejím nadřízením, přičemž předložené opatření je již citelnější, totiž snížení platu o 25% na 12 měsíců.  Elfmarkové jsou kladeny za vinu průtahy ve 13 věcech, dále omylem provedené opakované rozhodnutí o znalečném a na to navazující opakované zadání příkazu k jeho vyplacení. S tím, že v prvním případě bylo znalečné navíc chybně navýšeno. K pochybením v případě znalečného podle kárného navrhovatele mělo dojít zejména v důsledku nesprávného vedení spisu, což mělo za následek jeho nepřehlednost.

Také v případě soudců bude kárný senát v říjnu řešit dvě „průtahové“ kárné žaloby. V případě soudce Městského soudu v Praze (MS) Pavla Bendy se má jednat o průtahy ve čtyřech trestních řízeních v průběhu dvou let. Kárnému senátu je v tomto případě také navržena dohoda, a to na snížení platu o 15% na dobu 3 měsíců.

To v případě soudce Jaroslava Krátkého z Okresního soudu v Třebíči (OS) se má jednat podle předsedkyně soudu o nedůvodné průtahy ve více jak sto trestních řízeních. A je proto navrhováno, aby kárný senát v čele se soudcem Tomášem Langáškem zbavil kárně obviněného funkce soudce.

Soudce může přijít o talár Foto: Schuminka Janička

Kárné senáty budou ale projednávat i „neklasické“ kárné žaloby.

V případě kárné žaloby na státní zástupkyni Krajského státního zastupitelství v Plzni (KSZ) Věru Brázdovou se má jednat o to, že podle vedoucí KSZ Brázdová obešla své nadřízené a bez jejich vědomí činila kroky v jedné trestní věci.

Konkrétně měla podat obžalobu proti třinácti obžalovaným ze zločinů nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, aniž by obžaloba byla aprobována v souladu s aprobačním řádem jejím nadřízenými. Obžaloba navíc neměla splňovat všechny náležitosti dle vnitřních předpisů státního zastupitelství.

V průběhu řízení před soudem pak Brázdová měla uzavřít se sedmi obžalovanými dohodu o vině a trestu, taktéž bez schválení nadřízenými. U tří obžalovaných pak měla být sjednaná výše trestu zcela nepřiměřená a v rozporu se zákonnými požadavky, jež jsou pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici zákonné trestní sazby stanoveny.

Obžalovaným totiž hrozil trest mezi 10 až 18 lety, sjednaná dohoda snížila tresty na trest 3 roků podmíněně odloženého na zkušební dobu 5ti let, přičemž původně byly navrhovány u těchto obžalovaných pachatelů nepodmíněné tresty odnětí svobody ve výměře 10ti let. Tyto dohody pak byly schváleny soudem, přičemž kárně obviněná se vzdala práva opravného prostředku.

Jako kárné opatření je státní zástupkyni Brázdové navrhováno snížení platu o 30% na 12 měsíců.

V říjnu se také před kárný senát má dostat věc, o níž Česká justice již informovala.

Jedná se o kárnou žalobu, kterou na soudkyni OS v Děčíně Radku Mazurkovou podala předsedkyně OS v Děčíně Diana Fujdiak.

Soudkyni Mazurkové je v žalobě vytýkáno, že odmítla vrátit klíč od soudní budovy, který jí byl svěřen po dobu trvání dosažitelnosti, dále že bez souhlasu předsedkyně soudu odnesla desítky soudních spisů mimo soudní budovu, nedodržela ve více než stovce případů zákonnou, popřípadě prodlouženou lhůtu k vyhotovení a vypravení rozhodnutí, a že v rozsahu tří dnů v prosinci 2020 odmítla převzít službu dosažitelnosti dle stanoveného rozpisu.

Jako kárné opatření je kárnému senátu navrženo, aby snížil soudkyni Mazurkové plat o 30% na 12 měsíců.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY