Nájemci inzertních ploch na pražských sloupech skončí

V Praze je na sloupech veřejného osvětlení rozmístěno 5,7 tisíc inzertních nosičů, které celkem přinesly 38 milionů korun.

Pouhých šest měsíců a pak se uvidí. Takovou právní jistotu s korupčním potenciálem odhlasovali současným provozovatelům inzertních ploch na sloupech veřejného osvětlení na svém jednání členové Rady hlavního města Prahy. Provozovatelům nepomohla ani ponížená žádost, jak ji někteří Praze zaslali letos v létě. Nově zvolená Rada hlavního města Prahy tak realizuje plán předešlé Hudečkovy rady.

Záměr změnit smlouvy se všemi provozovateli inzertních ploch na veřejném osvětlení oznámil pražský magistrát už letos v srpnu. Z důvodové zprávy k návrhu usnesení vyplývá, že tak učinil proto, že firmě Eltodo skončila loni smlouva a podle uzavřeného dodatku do 31. 12. 2014 je Eltodo pouze správcem sloupů veřejného osvětlení a veškeré výnosy z reklamy poukazuje městu Praha. Vzhledem k popsané situaci byl majetkové komisi předložen návrh prodloužit všem současným nájemcům sloupů smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, píše se v důvodové zprávě s tím, že v budoucnu by mělo být vyhlášeno nové výběrové řízení.

Majetková komise se však rozhodla jinak: „Majetkovou komisí bylo doporučeno, aby nájemní smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou do 30.6.2015 s možností prodloužení o max. 6 měsíců, tedy do 31.12.2015 a v průběhu této doby pak připravit výběrové řízení,“ stojí v důvodové zprávě. Přesně v tomto znění nakonec usnesení nově zvolená Rada hlavního města Prahy schválila: „Schvaluje uzavření nájemních smluv za účelem umístění a provozování inzertních ploch s rozměrem do 1 m2 na dobu určitou od 1.1.2015 do 30.6.2015, s možností prodloužení o 6 měsíců se stávajícími podnájemci a nájemcem, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 tohoto usnesení.“ Do března příštího roku mají být navrženy podmínky výběrového řízení.

Předmětná „možnost prodloužení o max. 6 měsíců“ je pak v návrhu nových smluv se současnými provozovateli inzertních ploch zpracována jako hra na nervy, neboť je podmíněna tím, že ani jedna ze stran smlouvu nevypoví. „V případě, že některá ze stran smlouvu nevypoví, prodlužuje se účinnost automaticky o šest měsíců,“ je napsáno v připravených nových smlouvách se současnými provozovateli v kolonce „doba trvání smlouvy“.

V kolonce ukončení smlouvy pak stojí jako jeden z důvodů k vypovězení smlouvy ze strany města Prahy „opakované méně závažné porušování této Smlouvy ze strany Nájemce, přičemž méně závažným porušováním je porušování kterýchkoli povinností Nájemce dle této Smlouvy, které není považováno za závažné porušení Smlouvy“. Nájemce se méně závažného porušování, které není považováno za závažné, musí dopustit třikrát.

Samotné povinnosti pak obsahují ustanovení od památkové péče a veřejné bezpečnosti přes definici intenzity a jasu osvětlení, platby za energie cytilightů až po povinnost umožnit městu nahlížet do technické dokumentace a předkládat zprávu o využití předmětu nájmu do 15 dnů po ukončení smlouvy.

Už letos v srpnu v reakci na vyhlášený záměr napsal jeden ze současných provozovatelů inzertních ploch na pražských sloupech, firma Czech Advertising, poníženou žádost povahy kasací řediteli odboru majetku magistrátu hl. města Prahy Radku Svobodovi, ve které si dovoluje požádat o pětiletou dobu pronájmu citylight vitrín na sloupech veřejného osvětlení „vzhledem k tomu, že investice do vývoje a výroby citylight vitrín byly finančně, časově i invenčně velmi náročné“.

„S ohledem na dlouhodobou návratnost celé investice si Vám dovolujeme navrhnout delší dobu pronájmu. Děkujeme za vstřícnost a laskavost při posouzení našeho návrhu,“ napsala na magistrát doslova firma Czech Advertising. Pětiletou dobu pronájmu navrhla také firma Big Board, další provozovatelé inzertní plochy na sloupech veřejného osvětlení včetně firmy Eltodo na vyhlášený záměr nereagovali. Na návrh firmy Czech Advertising zase nereagoval magistrát.

Firma Czech Advertising je po Eltodu současným druhým největším nájemcem inzertních ploch na sloupech veřejného osvětlení, kterých provozuje 1 238. Eltodo jich provozuje 2 630 a Big Board pouze 624. Nový provozovatel těchto ploch by jich měl provozovat nejméně sto, píše se v důvodové zprávě o budoucím záměru Prahy k podmínkám budoucího výběrového řízení.

V Praze je na sloupech veřejného osvětlení rozmístěno 5,7 tisíc inzertních nosičů, které celkem přinesly 38 milionů korun. Výnosy z pronájmu reklamního prostoru na sloupech VO a jejich paticích v období II. kvartálu 2014 dosáhly průměrné částky 3,2 mil. Kč/měsíc, tj. průměrný roční výnos ve výši cca 38 mil. Kč, píše se ve zprávě magistrátu. To je průměrný výnos 6 600 Kč z jednoho sloupu ročně.

Irena Válová