Sobota, 4. prosince, 2021

Údaje z evidence exekucí má prověřit ministerstvo spravedlnosti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Z vyhodnocení akce „Exekuční loterie“ konané v sídle analytické společnosti InsolCentrum vyplynulo, že aktuální počty exekučních dlužníků ve třech vylosovaných obcích jsou výrazně nižší, než uvádí mapa exekucí. Akce navázala na předchozí testy tří malých obcí, ve kterých se reálná data také značně lišila od údajů mapy exekucí. Společnost InsolCentrum se obává, že data Exekutorské komory ČR (EK) nejsou věrohodná. Exekutoři kritiku InsolCentra odmítají a argumenty považují za zavádějící.

InsolCentrum uvádí, že v současné době nelze žádným způsobem kontrolovat, zda data Exekutorské komory (EK) v Centrální evidenci exekucí jsou správná. Veřejnost se musí podle jednatelky společnosti Jarmily Veselé spoléhat pouze na výstupy EK a nikdo si nemůže správnost dat ověřit. „Testy prokázaly, že skutečné údaje o množství exekučních dlužníků se u všech šesti prověřovaných obcí lišily od mapy exekucí, někde dokonce o šokující rozdíly (o 62 % až 82 %). Komora se přitom od mapy exekucí distancuje, zatímco autoři mapy exekucí se zase v pochybnostech odkazují na odpovědnost Komory za poskytnuté údaje,“ vysvětluje Veselá.

Nesprávné údaje mají vážný dopad

Problém vidí Veselá i v tom, že na základě nepřesných údajů v mapě exekucí, kterou provozuje nezisková organizace Otevřená společnost, pak vznikají legislativní návrhy a koncipují se sociální programy. Podle ředitele Poradny při finanční tísni Davida Šmejkala jsou „exekuce vážný problém pro jednotlivce i společnost a bez správných dat nelze dělat správná rozhodnutí – jak na úrovni individuálního poradenství tak státní správy a samosprávy“.

Nepřesnosti vadí i představitelům místních samospráv. „Podle mapy exekucí měla mít naše obec 70 % obyvatel v exekuci, ve skutečnosti je jich pouze 12 %. Natáčela o nás televize jako o nejzadluženější obci v republice a podobně o nás psaly i noviny. A potom se nám nikdo neomluvil. Myslím si, že není správné, aby citlivá data o exekucích spravovala bez jakékoliv kontroly soukromá profesní komora, která se pak nechce přihlásit k rozdílům v datech. Údaje by měl mít pod svoji kontrolou stát,“ kritizuje současnou situaci starosta obce Vrbno nad Lesy Radomír Volek. Rezolutní je ve svém názoru na úroveň exekučních dat i ředitel spolku Lighthouse, který pomáhá z dluhů vězňům a propuštěným, Petr Schneedörfler. „Nesprávná data mapy exekucí, vycházející z dat EK byla v posledních letech stěžejní pro přijetí nových zákonů. Mapa exekucí by měla být odstraněna a nahrazena prověřenými daty EK,“ řekl.

Jde o největší omyl posledních let?

Na setkání odborníků s novináři v sídle InsolCentra se Veselá zamýšlela nad významem exekučních dat pro státní instituce i celou českou veřejnost. Údaj o milionu hluboce zadlužených lidí se objevoval v médiích, ve vládních dokumentech, v připravovaných sociálních, regionálních i investičních programech, akademických studiích, připravovaných legislativních návrzích. Podle výzkumu veřejného mínění Sociologického ústavu ČAV začala většina českých občanů vnímat exekuce jako vážný společenský problém. Problémem exekucí byla zasažena celá odborná právní veřejnost i justice. Kdyby se ukázalo, že EK uvádí nadhodnocená data o celkovém počtu exekučních dlužníků a množství exekucí, jednalo by se o největší omyl posledních let, který téměř zničil pověst i vlastní podnikání samotných soudních exekutorů. A nadto ovlivnil veřejné mínění, postoje politiků i činnost justice. Přesné údaje o exekucích jsou v této době klíčové pro připravované legislativní úpravy Exekučního řádu a implementaci Evropské směrnice o restrukturalizaci a druhé šanci.

V této souvislosti vyzvalo InsolCentrum Komoru aby vydala údaje CEE ministerstvu spravedlnosti ke kontrole. „Jen tak můžeme ověřit pravdivost exekučních výstupů.“ Na základě tohoto požadavku přislíbil člen prezídia EK Martin Tunkl, že pro EK není žádný problém dát ministerstvu spravedlnosti ke kontrole údaje tří okresů – Mostu, Sokolova a Chomutova. InsolCentrum by prověření tří okresů s nejvyšším počtem exekučních dlužníků považovalo za dostatečné.

Exekutoři se ohrazují

Exekutorská komora ČR nesdílí pohled InsolCentra, které se podle ní snaží problém exekucí v České republice bagatelizovat. „Exekuce jsou vážným společenským fenoménem, kterému je třeba věnovat pozornost a hledat spravedlivou rovnováhu mezi veřejným zájmem, zájmem věřitelů i zájmy dlužníků. Snaha o popírání tohoto problémů nám přijde velice přezíravá,“ konstatuje prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. Údajnou chybovost Centrální evidence exekucí nelze podle něj prokazovat porovnáním údajů z mapy exekucí s výpisy z Centrální evidence exekucí. Pokud analytici společnosti InsolCentrum tvrdí, že je Centrální evidence exekucí chybná, což dokazují pomocí výpisů z této samotné evidence, jedná se o hrubou metodickou chybu. Stejně tak nelze odhlédnout od skutečnosti, že se porovnávají tři roky stará data s aktuálními výpisy z evidence.

Exekutorská komora opakovaně upozorňuje veřejnost, že mapa exekucí není oficiálním projektem Exekutorské komory, a že na její obsah a správnost uvedených dat neměla žádný vliv, konstatuje dále Plášil. Uvádí-li proto společnost InsolCentrum, že výstupy prezentované mapou exekucí nejsou zcela pořádku, pak s tímto tvrzením Exekutorská komora ČR souhlasí. Důrazně se však ohrazuje proti jakýmkoli útokům na správnost Centrální evidence exekucí a údajů v ní vedených. „I proto vítáme spolupráci s ministerstvem spravedlnosti, které jediné může ověřit správnost všech dat a statistik,“ dodává zástupce Exekutorské komory Martin Tunkl.

InsolCentrum porovnává aktuální výpisy z CEE (data EK) obyvatel v jednotlivých obcích s tři roky starými daty v mapě exekucí, jejichž věrohodnost byla ze strany EK ČR zpochybňována. InsolCentrum tedy ve skutečnosti říká, že data Exekutorské komory v Centrální evidenci exekucí jsou správná a důvěryhodná, protože z nich InsolCentrum vychází a považuje je za etalon. Tato data se pochopitelně liší od dat prezentovaných osobou odlišnou od Exekutorské komory ČR. Mediální zkratka, že nevěrohodná jsou data Exekutorské komory ČR, je tedy mylná, protože tím by InsolCentrum popíralo svoje vlastní výsledky, které jsou na těchto datech postaveny. Zda jde o záměr nebo nepochopení, nevíme, konstatuje Exekutorská komora.

Evidence neslouží pro statistiku, ale pro osoby

Navíc evidence nikdy neměla sloužit pro statistiku: „Centrální evidence exekucí byla na základě zákona postavena pro účely ověřování existence exekucí vedených vůči konkrétním osobám. Jejím účelem nikdy nebylo poskytování statistických dat. Navzdory tomu Exekutorská komora ČR v současnosti spolupracuje s ministerstvem spravedlnosti a Úřadem vlády ČR na rozšíření statistických údajů, které budou volně dostupné veřejnosti a na jejich náležité kontrole. Sama Exekutorská komora ČR přitom již v loňském roce na svém statistickém webu www.statistiky.ekcr.cz veřejnosti poskytuje ověřená a pravidelně aktualizovaná statistická data.“

I podle dalšího účastníka jednání, soudního exekutora, Petra Polanského, zásadním nedostatkem metody použité InsolCetrem je časový nesoulad – za dva roky bylo zahájeno přes milion nových exekucí a obdobný počet byl i skončen, počet osob postižených exekucí současně poklesl o několik desítek tisíc (exekuce se koncentrují k mnohačetným dlužníkům). „Rozdíly, které z časového posunu dva roky vyplývají, mohou u menších obcí činit i desítky procent. Důvodem může být skončení exekucí vymožením, zastavením – například z důvodu vstupu do oddlužení, přestěhování či úmrtí občanů. Stranou nechávám otázku, zda osobní údaje o občanech, prostřednictvím kterých byla lustrace pro soukromou společnost Infocentrum vykonána, smějí být k takovému účelu vůbec používány a zpracovávány.“

Jde o konkurenční boj a odvedení pozornosti?

Provedené srovnání tak nemůže mít podle Polanského žádnou vypovídací schopnost a jeho využití ke zpochybnění projektu mapy exekucí chápe jako evidentní součást
konkurenčního boje, neboť obchodní společnost InsolCentrum podniká v oblasti
aplikace a analýzy dat o insolvencích a mimo jiné nabízela Exekutorské komoře vytvoření podobného projektu, jaký představuje právě mapa exekucí. Jak dále uvádí, srovnávání neporovnatelného navíc odvádí pozornost od jádra problémů s exekucemi – rostoucího počtu mnohonásobně exekuovaných osob, neúměrného množství exekucí zbytečně znovu zahajovaných a vedených na takové osoby – a to navíc pokaždé jiným exekutorem.

Za potřebou odvádění pozornosti v době, kdy se v Poslanecké sněmovně projednává novela exekučního řádu, stojí podle něho mimo všechny pochybnost zájmy těch, kdo chtějí zachovat status quo. „Jako paradoxní a naprosto nepodložené je pak zneužití shora uvedeného ,srovnání´ ke zpochybňování samotných dat o exekucích evidovaných v oficiální veřejné databázi CEE, které v prezentaci zaznělo. Jsem přesvědčen, že data v CEE věrně a objektivně zobrazují realitu exekucí vedených soudními exekutory. O tom svědčí i počty reklamací údajů v CEE, které se při více než 4,5 milionech záznamů pohybují v řádu jednotek měsíčně. Že je tato realita neradostná a že se její reálná prezentace ne každému ,hodí do krámu´ je  jasné stejně jako to, že legislativní zásah, který prostředí exekucí uvede do společensky žádoucího stavu, je nevyhnutelný,“ uzavírá Polanský.

Dušan Šrmek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY