Evropská komise navrhla jednotný azylový systém, rakouský ministr vnitra ho má za nemyslitelný

Návrh na společné evropské azylové řízení se zkrácenými lhůtami, pracovní povolení do šesti měsíců, ale také právo státu přidělit žadateli o azyl místo pobytu a uvalit na něho povinnost pravidelně se hlásit obsahuje předložený materiál. Členské státy budou řízeny Agenturou EU pro azyl. Ochrana má být přiznána jen na dobu nezbytně nutnou a dojde ke konci obchodu s azylem.

Soubor pravidel harmonizovaných na úrovni Evropské unie předložila Evropská komise ve středu 13. července 2016 Evropskému parlamentu a Radě. Podle předkladatele jde o poslední fázi reformy  jednotného evropského azylového systému. Návrh má prostřednictvím nové směrnice zmenšit rozdíly mezi počty žádostí v jednotlivých zemích, zajistit společné procesní záruky a ustavit systém odrazující azylanty od cestování po zemích EU. Členské státy budou řízeny pokyny z Agentury EU pro azyl.

O předcházejících návrzích Česká justice již informovala.

Nyní bude muset nově každá členská země povinně zajistit přístup azylanta na pracovní trh do šesti měsíců od podání jeho žádosti. Právě tento bod pobouřil rakouského ministra vnitra Wolfganga Sobotku. Tento konkrétní bod označil za „nemyslitelný“ vzhledem k existující nezaměstnanosti v členských zemích EU. Podle jeho slov je nemyslitelné dávat žadatelům pracovní povolení do šesti měsíců od žádosti, protože to ve skutečnosti znamená výzvu lidem z krizových oblastí, aby přišli do Rakouska, uvedl Die Welt.

Dále má poslední návrh EK zjednodušit a zkrátit azylové řízení a rozhodování a zlepšit vyhlídky na integraci u osob, které mají nárok na mezinárodní ochranu: „Navrhujeme dnes poslední část komplexní reformy společného azylového systému EU. Navrhované změny vytvoří opravdový společný azylový postup a poskytnou záruku, že se žadatelům o azyl dostane rovného a odpovídajícího zacházení bez ohledu na to, ve kterém členském státě podají žádost. Zároveň zavádíme jasné závazky a povinnosti pro žadatele o azyl, abychom zabránili druhotnému pohybu a zneužívání systému. Naším cílem je vytvořit společný systém, který bude rychlý a účinný a který bude založený na harmonizovaných pravidlech a vzájemné důvěře mezi členskými státy,“ uvedl k tomu komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos.

 Cíle návrhu podle Evropské komise:

Zjednodušit, vyjasnit a zkrátit azylová řízení: Celý proces bude zkrácen a zefektivněn, přičemž rozhodnutí budou muset být v běžných případech přijata nejpozději do šesti měsíců.

Zavádějí se také kratší lhůty (jeden až dva měsíce) pro případy nepřípustných nebo zjevně neopodstatněných žádostí nebo případy, na které se vztahuje zrychlený postup. Zavádějí se také lhůty pro podávání odvolání (jeden týden až jeden měsíc) a pro rozhodnutí ve fázi prvního odvolání (dva až šest měsíců).

Rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka Foto: Facebook
Rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka Foto: Facebook

Zajistit společné záruky pro žadatele o azyl: Žadatelům o azyl bude zaručeno právo na osobní pohovor a bezplatnou právní pomoc a zastoupení již v průběhu správního řízení. Posilují se záruky pro žadatele o azyl se zvláštními potřebami a nezletilé osoby bez doprovodu, jimž by měl být přidělen opatrovník nejpozději pět dnů poté, co byla podána žádost.

Zajistit přísnější pravidla pro boj proti zneužívání: Zavádějí se nové povinnosti spolupracovat s příslušnými orgány, jakož i přísnější následky v případě, že tyto povinnosti nebudou splněny. Dosud nepovinné postihy za zneužívání systému, nespolupráci a druhotné pohyby, budou od příště povinné a budou zahrnovat i odmítnutí žádosti jako konkludentně stažené či zjevně neopodstatněné a uplatnění zrychleného postupu.

Harmonizovat pravidla týkající se bezpečných zemí: Komise vyjasňuje a zavádí povinné používání pojmů bezpečné země. Komise rovněž navrhuje do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost nahradit v plném rozsahu vnitrostátní označení bezpečných zemí původu a bezpečných třetích zemí evropskými seznamy nebo označeními na úrovni EU.

Musí dojít k jednotnému zacházení se žadateli o azyl

Podle Evropské komise se žadatelům o azyl musí dostat stejné ochrany nezávisle na tom, ve kterém členském státě podají žádost, a to po dobu nezbytně nutnou. V zájmu harmonizace norem ochrany v EU a v zájmu ukončení druhotných pohybů a obchodování s azylem proto navrhuje Komise nahradit stávající kvalifikační směrnici novým nařízením.

Při přistižení mimo bydliště zpět  na začátek řízení

Směrnice má obsahovat následující body a tyto cíle:

Dosáhnout většího sblížení v počtu uznaných žádostí o azyl a ve formě ochrany: Provede se harmonizace druhu ochrany a délky doby povolení k pobytu udělených osobám požívajícím mezinárodní ochrany. Členské státy budou mít povinnost zohlednit pokyny poskytnuté Agenturou EU pro azyl, pokud jde o situaci v zemi původu žadatele o azyl, jakož i o posouzení možných alternativ vnitrostátní ochrany, za plného respektování zásady nenavracení. Směrnice má tyto cíle:

Zavést přísnější pravidla postihující druhotné pohyby: Pětileté čekací období vztahující se na osoby požívající mezinárodní ochrany, které chtějí získat nárok na právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, bude znovu zahájeno pokaždé, kdy bude příslušná osoba zastižena v členském státě, kde nemá právo pobytu nebo bydliště.

Přiznat ochranu jen po dobu nezbytně nutnou: Zavádí se povinný přezkum stavu, který bude brát na zřetel například změny v zemi původu, které mohou mít vliv na potřebu ochrany.

Posílit pobídky k integraci: Vyjasní se práva a povinnosti osob, které požívají mezinárodní ochrany, pokud jde o sociální zabezpečení a sociální pomoc, a přístup k některým druhům sociální pomoci může být podmíněn např. účastí v integračních programech.

Do práce do půl roka, místo peněz materiální plnění

Komise dále navrhuje provést reformu směrnice o podmínkách přijímání, a zajistit tak, aby se na žadatele o azyl v rámci celé EU vztahovaly harmonizované a důstojné normy pro přijetí, což pomůže zabránit druhotným pohybům. Tato reforma zahrnuje:

Zajištění, aby členské státy uplatňovaly normy a ukazatele pro podmínky přijímání vypracované Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu a vypracovaly a průběžně aktualizovaly pohotovostní plány s cílem zajistit dostatečné a odpovídající kapacity pro přijímání, a to i v případech nepřiměřeného tlaku.

Záruky, že žadatelé o azyl zůstanou k dispozici a nebudou motivováni se skrývat, spočívající v tom, že se členským státům umožní přidělit jim místo pobytu a uložit povinnost hlásit se. V případech, kdy žadatel o azyl nedodržuje povinnosti vztahující se na pobyt na určitém místě a kdy existuje nebezpečí, že se daná osoba bude skrývat, mohou členské státy využít prostředek zadržení.

Vyjasnění, že podmínky přijetí budou zajištěny pouze v příslušném členském státě, a stanovení jasnějších pravidel pro situace, kdy lze nárok na materiální podmínky přijetí snížit a kdy lze finanční příspěvky nahradit materiálními podmínkami přijetí zajištěnými formou věcného plnění.

Zajištění rychlejšího přístupu na trh práce, nejpozději šest měsíců od podání žádosti o azyl, čímž se zmírní závislost žadatelů, za předpokladu, že je takový přístupu plně v souladu s normami na trhu práce.

Společné posílené záruky pro žadatele o azyl se zvláštními potřebami a nezletilé osoby bez doprovodu, jimž by měl být přidělen opatrovník nejpozději pět dnů poté, co byla podána žádost.

(ire)