Pondělí, 8. března, 2021

DOKUMENT: Vyjádření soudců k výběrovému řízení na předsedu Krajského soudu v Ústí nad Labem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Několik desítek soudců Krajského soudu v Ústí nad Labem nesouhlasí s průběhem a výsledkem volby nového předsedy soudu. Podepisují petici proti doporučení výběrové komise jmenovat dosavadního předsedu Okresního soudu v Mělníku Jana Veselého. Česká justice přináší text prohlášení v plném znění.

Vážená paní ministryně,

níže podepsaní soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem, jakož i soudci okresních soudů, patřících do působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem, si dovolují vyjádřit svou nespokojenost a nesouhlas s průběhem a výsledkem výběrového řízení na předsedu Krajského soudu v Ústí nad Labem, jež proběhlo dne 15. 5. 2014. Důvodem tohoto postoje je zjevná neobjektivnost a předem určená diskriminace některých účastníků výběrového řízení.

Domníváme se, že zcela v rozporu se zásadou objektivity a transparentnosti bylo předem zadáno výběrové komisi, že vítězem výběrového řízení nemůže být soudce z příslušného soudu, čímž byli předem diskriminováni dva z kandidátů, a to JUDr. Iveta Hendrychová a Mgr. Ondřej Peřich, kteří, jako dosavadní místopředsedové Krajského soudu v Ústí nad Labem, jsou detailně seznámeni s chodem soudu, s jeho řízením na jednotlivých úsecích, a mají zkušenosti s vedením jak samotného Krajského soudu v Ústí nad Labem (včetně pobočky v Liberci), tak i jednotlivých okresních soudů. O tomto předem známém postoji předsedkyně výběrové komise JUDr. Hany Marvanové svědčí i články, zveřejněné ještě před konáním výběrového řízení na serveru www.ceska-justice.cz, které jsou přílohou tohoto prohlášení. Nutno uvést, že zcela účelově, právě proto, aby bylo vyhověno zadání výsledku výběrového řízení, byl z výběrové komise vyloučen JUDr. Milan Kohoutek, dosavadní předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, naopak do výběrové komise byly přizvány osobnosti, jež, bez ohledu na jejich neoddiskutovatelnou erudici v oblasti práva, nemají nejmenší zkušenost a poznatky o aktuálních problémech severočeské justice a možnostech jejich řešení. O objektivitě výběrového řízení máme pochybnosti i s ohledem na fakt, že předsedkyně výběrové komise JUDr. Hana Marvanová zastupovala ve stížnostním řízení před Ústavním soudem ČR JUDr. René Příhodu, kárně i trestně stíhaného v souvislosti s výkonem soudcovské funkce, právě proti současnému vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem (sp.zn. III. ÚS 775/2011) , jemuž pak nebylo v rámci výběrového řízení umožněno se k jednotlivým kandidátům vyjádřit. Tímto postupem tak došlo k tomu, že ve výběrové komisi nebyl ani jeden člen, který by byl detailněji seznámen s aktuálními  problémy, specifiky a fungováním severočeské justice, které rozhodně nelze omezit pouze na statistické výsledky a tabulky a nebylo tak možno objektivně posoudit záměry jednotlivých kandidátů, pokud jde o další vývoj soudnictví v Ústeckém a Libereckém kraji.

V této souvislosti je nutno uvést, že na rozdíl od jiných výběrových řízení na předsedy krajských soudů, kdy dosud k 15. 5. 2014 docházelo k výběru kandidátů majících zkušenosti s řízením některého z úseků příslušného krajského soudu, v tomto případě došlo předem danou diskriminací dvou kvalitních kandidátů k tomu, že bude narušena dosavadní kontinuita ve vedení severočeské justice, jež v posledních letech vykazuje nesporně kladné výsledky, ať již ve zkracování délky řízení, tak ve snižování počtu nedodělků. Dovolujeme si poznamenat, že s ohledem na personální obsazení soudů v severních Čechách, i s ohledem na přetíženost soudů a nápad, na některých úsecích až několikanásobně převyšující republikový průměr, již v současné době většina z nás pracuje na pokraji sil, na úkor svého volného času a na úkor soukromého života. Domníváme se proto, že v tomto ohledu není třeba dosavadní trend měnit a že skutečnost, že dva z kandidátů, a to Mgr. Peřich a JUDr. Hendrychová, jsou místopředsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem, nemůže být posuzován v jejich neprospěch, ale je naopak velmi cennou devizou. To platí o to více právě za situace, kdy za jejich vedení došlo k výraznému vylepšení všech statistických údajů, které Ministerstvo spravedlnosti ČR dlouhodobě sleduje.

Žádáme tedy zdvořile, aby před navržením konečného kandidáta na jmenování předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem prezidentu republiky byly znovu dostatečně a zodpovědně zváženy všechny okolnosti, jež mají vliv na výběr kandidáta, který tuto funkci, jež obnáší nejen vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem včetně okresních soudů v Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě, Teplicích, Ústí nad Labem, tak i pobočky krajského soudu v Liberci včetně okresních soudů v České Lípě, Jablonci nad Nisou a v Liberci, a na jehož bedrech bude krom řešení značně specifické situace severočeské justice, jak byla shora zmíněna, i odpovědnost za výstavbu nového justičního areálu, bude vykonávat podle objektivních hledisek nejlepším způsobem. V takové situaci není na místě, aby právě při výběru vrcholného představitele exponované severočeské justice bylo v rámci experimentu jako hlavní kritérium předem stanoveno to, že budoucí předseda nemá být s touto jakkoli spojen.

Děkujeme za pochopení, s pozdravem

níže podepsaní soudci

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY