Středa, 8. prosince, 2021

Stát chce dětem homosexuálních osob zapisovat do matriky dva rodiče, u ostatních zůstanou otec a matka

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stát chce zapisovat dětem homosexuálních osob do rodných listů místo otce a matky dva neutrální „rodiče“. Reaguje tím na judikaturu k rodičovství osob stejného pohlaví, když v Brně odmítli zapsat dva otce jako rodiče dcery. Problém také nastane, když rodič změní pohlaví. Změní se i protokoly o manželství a partnerství, protože svazek může uzavřít osoba, jejíž rodiče jsou stejného pohlaví.

Změna se má odehrát novelou vyhlášky o matrikách, jménu a příjmení.  Vyhláška je v připomínkovém řízení. Úplný materiál ministerstva vnitra je zde:

Předmětná vyhláška upravuje především přechylování ženských příjmení, kdy napříště budou povoleny i nepřechýlené tvary příjmení u žen. Návrh ji rozšiřuje o novou rubriku rodič a rodič. „Dále je třeba reagovat na judikaturu týkající se zápisu rodičovství osob téhož pohlaví v českých matričních dokladech,“ uvádí důvodová zpráva k zavedení názvů rodič vedle otec a matka.

Problém nastává i při změně pohlaví rodiče

„Podle stávající právní úpravy se do knihy narození a do výpisu z ní, tj. rodného listu, zapisují otec a matka dítěte. Narodilo-li se však dítě, státní občan České republiky, v cizině, a na cizozemském rodném listu jsou jako rodiče uvedeny osoby stejného pohlaví, je problém se zápisem těchto rodičů do matričních dokladů i do matričních knih – zápis se řeší provizorně (poznámkou či zápisem obou rodičů do jedné odpovídající rubriky),“ uvádí se ve zprávě.

Podobný problém může podle zprávy nastat i v případě dětí, když jeden z rodičů prošel procesem změny pohlaví. „Proto je nezbytné provést odpovídající změny v matričních tiskopisech tak, aby bylo možno plnohodnotně zohlednit skutečnost, že rodiči dítěte mohou být i osoby stejného pohlaví,“ vysvětluje nutnost změny důvodová zpráva. Vedle rubriky otec a matka tak přibyde rubrika rodič a rodič.

Otcové požádali v Brně o zápis narození své dcery

Jako příklad související judikatury uvádí důvodová zpráva rozsudek Krajského soudu v Brně, který zrušil rozhodnutí Magistrátu města Brna. Zvláštní matrika v Brně, která zapisuje svazky uzavřené v zahraničí, má problémy opakovaně. Tato matrika se podle zprávy opakovaně setkává s případy rodičů stejného pohlaví, a to „u dětí narozených v zahraničí, jejichž alespoň jeden z rodičů je státním občanem České republiky (často jde o děti narozené prostřednictvím institutu náhradního mateřství), přičemž rodičovství k dítěti bylo pro Českou republiku uznáno“.

Podle popisu v důvodové zprávě žalobci  – osoby stejného pohlaví požádali o zápis „narození své nezletilé dcery do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno-střed a o vydání jejího rodného listu“. Matriční úřad provedl zápis do knihy narození tak, že vynechal rubriky „Otec dítěte“ a „Matka dítěte“ a zároveň do rubriky „Dodatečné záznamy a opravy“ uvedl informaci, že shora označenými rozsudky bylo určeno a uznáno, že rodiči nezletilé jsou žalobci.

„Obdobně v rodném listu nezletilé byly proškrtnuty rubriky ,Otec dítěte´ a ,Matka dítěte´ a v rubrice ,Poznámka´ bylo uvedeno: ,Rodiče zde zapsaného dítěte jsou: L. Č. rozený P., narozen X v X, okres X, rodné číslo X a D. Č., narozen X v X, okres X, rodné číslo X´,“ stojí dále ve zprávě k návrhu.

Matrika odmítla zapsat dva otce

Jak dále popisuje případ důvodová zprávě, homosexuálové žádali opravu: „Žalobci požádali o opravu zápisu v matriční knize narození dle § 50 zákona o matrikách o opravu údajů uvedených v rodném listu nezletilé ve smyslu § 24 ve spojení s § 29 zákona o matrikách, přičemž navrhli, aby předmětný rodný list ,byl opraven tak, že budou oba zapsáni v hlavní části jako otec a otec nebo rodič a rodič´.“

Jejich žádosti nebylo vyhověno, jelikož v předtisku matriční knihy i v předtisku matričního dokladu jsou údaje o rodičích označeny „otec dítěte“ a „matka dítěte“, nezbylo, než údaje v rubrikách otec a matka dítěte nevyplnit, a údaje o rodičích – dvou osobách stejného pohlaví uvést v matriční knize do záznamů a oprav před podpisem a v rodném listu do poznámky.

Je-li osoba právně rodič, musí se tak zapsat

V odůvodnění rozsudku Krajský soud v Brně uvádí, že používá-li zákon o matrikách pojmu „rodič“, je zřejmé, že mezi osobami, které mohou být rodičem, nečiní rozdílu na základě jakýchkoli pomocných charakteristik, upozorňují legislativci v důvodové zprávě k novele vyhlášky.

„Jinak řečeno, je-li osoba z právního hlediska rodičem, a to bez ohledu na to, zda takové její postavení plyne přímo ze zákona či je k jeho nabytí (deklaraci) třeba soudního rozhodnutí, odpovídá tomuto jejímu postavení povinnost matričního úřadu zapsat ji jako rodiče do knihy narození a do rodného listu dítěte. Všechny rodiče je přitom třeba do těchto matričních listin zapsat pokud možno stejným způsobem. V případě zvláštních okolností je pak matriční úřad povinen postupovat přiměřeně skutkovému a právnímu stavu, a to tak, aby se takový specifický zápis co nejvíce podobal zápisu plynoucímu z tzv. běžných okolností,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Změní se i protokoly o manželství a partnerství

Aby to nebylo úplně jednoduché, budou se muset změnit i knihy manželství: „Vedle toho nelze vyloučit, že osoba, která bude uzavírat manželství nebo vstupovat do registrovaného partnerství, bude mít rodiče stejného pohlaví. Tomu je třeba přizpůsobit stávající vzory matričních tiskopisů (List matriční knihy manželství, List matriční knihy partnerství, Protokol o uzavření manželství, Protokol o vstupu do partnerství), které dosud v pasážích o rodičích rozlišují matku a otce,“ upozorňuje důvodová zpráva.

Podle zprávy se Evropská unie se začíná věnovat problematice uznávání rodičovství v rámci členských států (aktuálně probíhá dotazníkové šetření Evropské komise v této věci), nicméně i v tomto případě jde především o otázku uznání rodičů, nikoli o technické provedení zápisu do matrik a matričních dokladů.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY