Vysvědčení pro superúředníka: Komunikuje, je slušný a zná zákony

Josef Postránecký pracuje ve státní správě více než sedmnáct let Foto:spravniinstitut.cz

Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký může být spokojený. Jak zjistila Česká justice, ministr vnitra navrhuje vládě, aby jeho působení ve funkci ohodnotila jako vynikající. Česká justice má k dispozici materiál Ministerstva vnitra, který podrobně rozebírá jednotlivá hodnotící kritéria ve vztahu k působení Postráneckého ve funkci.

Například co se týče hodnocení znalosti právních předpisů, stanovených postupů, nároků a pravidel potřebných pro výkon státní služby ministr vnitra konstatuje, že Postránecký „prokazoval svou činností v hodnoceném období komplexní znalost právních předpisů, stanovených postupů, nároků a pravidel potřebných pro výkon státní služby v oborech státní služby vztahujících se k zastávanému služebnímu místu, a to zejména předpisů z oblasti veřejného práva. Tyto znalosti plně využívá v praxi“.

Hodnocení obsahuje i Postráneckého schopnosti komunikace, kdy to není podle ministra vnitra žádný hulvát, neboť se vyjadřuje věcně, kultivovaně a diplomaticky. „Aktivně se zapojuje do jednání a nastoluje konstruktivní diskusi. Jeho vystoupení jsou relevantní, a to i ve složitých situacích. Volí způsob komunikace odpovídající složení posluchačů“, píše se v materiálu pro vládu, která rozhodne o konečném hodnocení.

Vláda bude posuzovat i Postráneckého schopnosti týmové spolupráce. I zde hodnotí ministr vnitra Postráneckého pozitivně, neboť podle něj „aktivně přispívá k dosažení společných cílů svými znalostmi a zkušenostmi a pomáhá motivovat tým“. Významně prý také „podporuje týmovou práci a klade důraz na její význam při řešení složitých problémů vyžadujících posouzení z různých hledisek“.

Dalším z kritérií pro hodnocení byla Postráneckého rozhodnost, schopnost a ochota nést odpovědnost. A podle návrhu hodnocení Postránecký dosahuje kvalit, jakých by měl dosahovat náčelník Junáka. „Rozhodnutí činí vždy bez zbytečných průtahů a jasně je formuluje. Svá rozhodnutí opírá o relevantní a podložené informace a fakta. Přijímá efektivní rozhodnutí i ve zcela mimořádných situacích. Za svá rozhodnutí nese otevřeně odpovědnost“, nešetří ministr vnitra na adresu práce Postráneckého superlativy.

Přesný, pečlivý, se smyslem pro detail

Postránecký je podle ministra vnitra také přesný a velmi pečlivý a na respektování významných detailů klade prý přiměřený důraz. „Svěřené úkoly plní v maximální shodě se zadáním. Jeho výstupy jsou vypracovány s vysokou pečlivostí a s důrazem na jednotlivé detaily, které podtrhují celkový dojem z odvedené práce, která je jinak především koncepční povahy“, stojí v materiálu pro vládu. Postránecký je také podle všeho člověkem do nepohody, neboť podle ministra Chovance zvládá obtížné situace velmi dobře a „reaguje korektně a konstruktivně, nevyvolává konflikty, zachovává klid, projevuje velkou míru tolerance, ovládá se, reaguje bez přehnaných projevů emocí, pro svou autoritu plní úspěšně funkci mediátora“. Ne dosti na tom: supeúředník také „vytváří úspěšně pracovní skupiny, podporuje týmovou práci a ostatní k ní vhodně motivuje“, k čemuž „využívá širokou škálu motivačních nástrojů“. Bohužel, jako i v jiných částech hodnocení, není žádný konkrétní příklad, o jak širokou škálu motivačních nástrojů se jedná.

Dále ministr vnitra vyzdvihuje, že Postránecký zajistil naplňování zákona o státní službě, aktivně se podílel na dokončení přípravy prováděcích právních předpisů k zákonu, zabezpečil zpracování první a druhé systemizace služebních a pracovních míst, vydal klíčové služební předpisy a metodické pokyny týkající se aplikace stěžejních institutů zákona o státní službě (např. přijímání dosavadních zaměstnanců do služebního poměru, výběrová řízení, provádění služebního hodnocení, pravidla vzdělávání státních zaměstnanců, pravidla etiky státních zaměstnanců), zajistil řádný průběh výběrových řízení na státní tajemníky a jejich jmenování, vyhlásil výběrová řízení na služební místa vedoucích služebních úřadů a sledoval další výběrová řízení vyhlašovaná podle přechodných ustanovení zákona o státní službě. Jednoduše přeloženo: plnil úkoly, které z jeho funkce vyplývají. A k tomu všemu navíc „je schopen identifikovat, navrhnout a srozumitelně prezentovat a obhajovat realizovatelná řešení, včetně vymezení jejich výhod a nevýhod, a to i ve složitých situacích vyžadujících posouzení z různorodých hledisek“, k čemuž prý „přispívají zkušenost nabyté na předchozích pozicích zastávaných ve státní správě“.

Musí si prohloubit znalosti

Není se pak čemu divit, že od ministra vnitra dostal Postránecký také pomyslnou jedničku z chování, neboť „náměstek pro státní službu se v hodnoceném období nedopustil porušení služební kázně“. Postránecký také obstál na výbornou, co se týče kritéria prohlubování si vzdělání, neboť za dobu ve funkci stihl složit zkoušku na British Council a získat certifikát znalosti anglického jazyka na úrovni B2.

Jako česká obdoba sira Humphreyho Applebyho, aktivního v mnoha radách vysokých škol a jiných veřejnoprávních institucí, působí výčet Postráneckého vedlejších aktivit: externě vyučuje na Vysoké škole ekonomické, je členem Vědecké rady Fakulty Právnické Západočeské univerzity a Akademické rady Vysoké školy regionálního rozvoje, zastupuje Českou republiku ve Správní radě Evropského institutu pro veřejnou správu v Maastrichtu, je členem Rady vlády pro veřejnou správu a předsedá Řídícímu výboru pro lidské zdroje ve veřejné správě.

Na závěr „vysvědčení“ však ministr vnitra navrhuje svému náměstkovi-superúředníkovi pro rok 2016 také nemalé pracovní a vzdělávací cíle:

V první řadě si musí „prohloubit si znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů se zaměřením na problematiku personálního plánování absolvováním vzdělávacích nebo školících kursů“. Dále se musí „zdokonalit se v postupech správního řízení formou samostudia a účasti na odborných školeních“ a v posledku „připravit vyhodnocení zkušeností s dosavadní aplikací zákona o státní službě jako podklad pro jeho případnou novelizaci“.

(epa)